Н У Х Т

Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньою програмою «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв»

Одним із найбільших багатств світу є якісна вода. Всесвітня організація охорони здоров’я при визначенні якості життя поставила «фактор води» на перше місце, підкресливши, що проблема забезпечення населення питною водою на сьогоднішній день є найважливішою у світі. Україна в рейтингу якості питної води із 122 країн займає 95 місце. Це засвідчує, що в Україні проблема водних ресурсів стоїть особливо гостро.

Крім побутових потреб, вода є одним з найважливіших сировинних ресурсів для більшості галузей промисловості, в тому числі, одним із основних компонентів харчових продуктів. Для виробництва добової норми харчових продуктів для однієї людини потрібно не менше 6 м3 води.

На сьогодні в Україні працює понад 22 тис. харчових підприємств. Інтенсивний розвиток харчової і переробної промисловості, зокрема, в місті Києві та Київській області, спричиняє значне зростання споживання господарсько-питної, технологічної і технічної води, призводить до збільшення кількості забруднених різними домішками відпрацьованих стічних вод. Переважна кількість водних джерел (поверхневих та підземних) забруднені і вода з них потребує спеціальної технологічної підготовки для забезпечення потреб населення та промисловості.

Україна має обмежені ресурси прісної води, тому все більшого значення набуває проблема ефективної та раціональної водопідготовки, організація замкнених циклів водоспоживання та комплексне перероблення стічних вод.

З цих позицій підготовка кваліфікованих фахівців, здатних здійснювати технологічне забезпечення роботи систем підготовки питної води та очищення стічних вод підприємств і міст, контроль якості води, проектування систем водопостачання та водовідведення є пріоритетним завданням уряду кожної країни, котрий піклується про високу якість життя народу та збереження генофонду нації.

Фахівці Національного університету харчових технологій розглядають воду як найважливіший харчовий продукт, технологічну сировину для одержання різних видів високоякісних харчових продуктів і напоїв, а також як розчинник, холодоагент, пароутворювач і теплоносій в енергетиці.

Випускник, що отримав необхідні знання за освітнім ступенем «магістр», може працювати у напрямку наукових досліджень, педагогічної діяльності, в галузі наукоємних технологій.

Магістранти за освітньою програмою «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв»,  окрім спеціальних дисциплін в галузі фізико-хімічних основ та інноваційних методів підготовки та очищення води, управління якістю продукції, вивчають методи математичної статистики, моделювання, оптимізації технологічних процесів, здійснюють  наукові дослідження в сучасній лабораторії. Магістранти виконують дипломну роботу, в якій вирішується актуальне науково-практичне завдання  на основі аналізу сучасних досягнень в галузі очищення води та власних експериментальних наукових досліджень, розробляються математичні моделі технологічних процесів водопідготовки. Результати наукових досліджень магістранти представляють на наукових конференціях та публікують у наукових виданнях як в Україні, так і за її межами.

Підготовка магістрів передбачає отримання навичок, що дозволяють аналізувати, оцінювати та порівнювати альтернативні способи підготовки води, формулювати оригінальні ідеї, вирішувати завдання в новому, широкому міждисциплінарному контексті, проводити наукові дослідження з  використанням сучасних методів, чітко і аргументовано доводити до аудиторії наукову інформацію.

Закріплення отриманих знань шляхом їх практичного застосування передбачено під час проходження практики на підприємствах з підготовки питної води та харчових підприємствах України.

Фахівці  освітньої програми «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» можуть обіймати посади: головного інженера, головного технолога, начальника цеху, зміни, завідувача виробництвом, інженера з контролю якості харчових продуктів, наукового співробітника, завідувача лабораторії, асистента, викладача та можуть працювати на промислових підприємствах, в організаціях, пов’язаних з водопідготовкою та водозабезпеченням, виробництвом бутильованої води, в науково-дослідних та проектно-конструкторських установах, лабораторіях з оцінки якості продукції, екологічного контролю стічних вод, навчальних закладах та ін.

Навчальним планом підготовки магістрів за освітньою програмою «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» передбачено такі професійно-спрямовані дисципліни:

  • Оптимізація технологічних процесів галузі;
  • Інноваційні технології галузі;
  • Дослідницький практикум;
  • Перспективні напрями наукових досліджень в галузі;
  • Раціональне водоспоживання

Остання зміна: 19 лютого 2019