Н У Х Т

Технології цукру та полісахаридів

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньою програмою «Технології цукру та полісахаридів»

Сучасне виробництво конкурентоспроможної продукції базується на впровадженні нової техніки, інноваційних технологій, забезпеченні високої якості та безпечності продукції за економічності її виготовлення. Це потребує підготовки фахівців, які володіють знаннями в галузі хімічних, фізико-хімічних, біохімічних та мікробіологічних процесів, що є основою технологій харчових продуктів; знають прогресивні технології й обладнання та здатні впроваджувати їх у виробництво; володіють комп’ютерними технологіями.

Випускник, що отримав необхідні знання за освітнім ступенем «магістр», може працювати у напрямку наукових досліджень, педагогічної діяльності, в галузі наукоємних технологій.

Глибокі знання в галузі технології та обладнання цукрового виробництва, біотехнологій цукристих сиропів із крохмалевмісної сировини, природних полісахаридів, орієнтування у широкому спектрі природних та штучних підсолоджувачів робить наших випускників конкурентоспроможними не лише на цукрових та крохмале-патокових заводах, підприємствах з випуску харчової продукції, та експертизи її якості, а й в установах, які займаються прогнозуванням та розробленням концепцій збалансованого харчування населення України.

Магістранти, окрім спеціальних дисциплін в галузі інноваційних технологій цукристих речовин, управління якістю продукції, вивчають методи математичної статистики, моделювання, оптимізації технологічних процесів, здійснюють  наукові дослідження в сучасній лабораторії. Магістранти виконують  дипломну роботу,  в якій вирішується актуальне науково-практичне завдання  на основі аналізу сучасних досягнень в галузі технології цукристих речовин та власних експериментальних наукових досліджень, розробляються математичні моделі технологічних процесів виробництва. Результати досліджень магістранти представляють на наукових конференціях та публікують в наукових виданнях як в Україні, так і за кордоном.

Підготовка магістрів передбачає отримання навичок, які дозволяють аналізувати, оцінювати та порівнювати альтернативи, надавати оригінальні ідеї, вирішувати завдання в новому, широкому міждисциплінарному контексті, виконувати складні технологічні завдання, проводити сучасними методами наукові дослідження, чітко і аргументовано доводити до аудиторії наукову інформацію.

Закріплення отриманих  знань шляхом їх практичного застосування передбачено під час проходження практики на підприємствах цукрової та крохмале-патокової галузей та у науково-дослідних установах України.

Фахівці освітньої програми «Технології цукру та полісахаридів» можуть обіймати посади: головного інженера, головного технолога, начальника цеху, зміни, завідувача виробництвом, інженера з контролю якості харчових продуктів, наукового співробітника, завідувача лабораторії, асистента, викладача та можуть працювати на промислових підприємствах, в організаціях, пов’язаних з виробництвом та дослідженням якості цукру, цукропродуктів та цукристих речовин, в науково-дослідних та проектно-конструкторських установах, комерційних структурах, лабораторіях з оцінки якості продукції, навчальних закладах.

Навчальним планом підготовки магістрів за освітньою програмою «Технології цукру і полісахаридів»  передбачено такі професійно-спрямовані дисципліни:

  • Оптимізація технологічних процесів галузі;
  • Управління якістю продуктів виробництва цукристих речовин;
  • Інноваційні технології галузі;
  • Технології переробки побічних продуктів цукрового та крохмале-патокового виробництв;
  • Перспективні напрямки наукових досліджень в галузі;
  • Наукові основи технології виробництва цукристих речовин.

Остання зміна: 14 лютого 2019