Н У Х Т

Хімія

Підготовка фахівців
у галузі знань 10 «Природничі науки»
третього (освітньо-наукового) рівня
та кваліфікації доктор філософії
за спеціальністю 102 «Хімія» та спеціалізацією «Фізична хімія» 

Форма навчання – денна, заочна
Термін навчання – 4 роки

В основу підготовки фахівця третього (освітньо-наукового) рівня у галузі знань 10 «Природничі науки» кваліфікації доктор філософії за спеціальністю 102 «Хімія» та спеціалізацією «Фізична хімія» покладено проведення наукових досліджень і орієнтація на підготовку фахівців для науково-дослідної й педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукомістких та високих технологій. Освітня програма підготовки докторів філософії має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові для забезпечення загальних, професійних та спеціальних компетентностей. Наукова та інші складові програми призначені для формування цілісного, поглибленого розвитку особистості та діяльності науковця-хіміка, що завершуються виконанням кваліфікаційної праці — дисертації за відповідною спеціальністю та спеціалізацією, де відповідно до діючих державних вимог МОН України необхідно розв’язати поставлену у темі дисертаційного дослідження наукову проблему, сформулювати мету, завдання, предмет та об’єкт в межах спеціалізації «Фізична хімія». Учасник даної програми має продемонструвати фахові компетенції світового рівня, що забезпечується проведенням експертизи проведеного дослідження провідними фахівцями галузі, а також вимогами до наявності публікацій у реферованих фахових журналах та апробацією дисертації на форумах (конференціях) світового рівня.

Фізична хімія відповідає історично сформованому напряму наукової діяльності університету. Кафедра відповідного профілю була створена у 1930 р. Цей напрямок в різні роки розвивали такі відомі вчені Національного університету харчових технологій як професор Кудра Онуфрій Кирилович; доктор хімічних наук, професор; член-кореспондент АН УРСР Куриленко Онисим Данилович; доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України (1985 р.) у галузі науки і техніки Фесенко Валентин Васильович; доктор хімічних наук, професор, академік ІА України Манк Валерій Веніамінович. Національний університет харчових технологій є одним із провідних вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації. Діяльність аспірантури і докторантури та випускаючих кафедр значною мірою визначають стан забезпечення університету кадрами вищої кваліфікації. Доктори наук, професори хімічних спеціальностей НУХТ є відомими у науковій хімічній спільноті та можуть бути керівниками фахівців для здобуття кваліфікації доктор філософії за спеціальністю 102 «Хімія» та спеціалізацією «Фізична хімія».

Кваліфікація доктора філософії дає можливість перебувати на керівних посадах хімічних, фармацевтичних, косметичних та харчових підприємств різних форм власності, у навчальних закладах, наукових та конструкторських організаціях. Випускники можуть продовжувати наукову діяльність в докторантурі університету а також працювати у престижних компаніях, фірмах та державних установах, Інститутах НАН України.