Н У Х Т

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою «Теплоенергетика та енергоефективні технології»

Термін навчання – 1,5 роки

tet-m-01Магістерська підготовка за спеціалізацією "Теплоенергетика" реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в науково-дослідних організаціях та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки за спеціалізацією "Теплоенергетика" має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

tet-m-02Фаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності.

Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Наявність цього компонента відрізняє підготовку спеціаліста від підготовки магістра.

tet-m-03Приклади тематики магістерських робіт за спеціалізацією "Теплоенергетика" наведені нижче:
  • Дослідження індивідуальних паливних кінетичних характеристик біомаси з метою розробки пальникових пристроїв для спільного її спалювання з вітчизняним антрацитом.
  • Дослідження впливу конструктивних та експлуатаційних чинників теплових труб на ефективність утилізації низькопотенціальної теплоти.
  • Раціональне використання теплової енергії під час виробництва спирту.
  • Моделювання динаміки зміни теплотехнічних параметрів елементів схем під час неритмічної роботи цукрового заводу.
  • Аналітичне дослідження тепло-гідродинамічних процесів при концентруванні розчинів у плівкових випарних апаратів.

Остання зміна: 04 травня 2018