Н У Х Т

Інжиніринг харчових виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою «Інжиніринг харчових виробництв»

Сучасне виробництво харчових продуктів, як великої потужності, так і міні-підприємства, гостро потребує  кваліфікованих фахівців, ing_mag_1обізнаних у питаннях інжинірингу. Такі спеціалісти визначають політику підприємства з цілого комплексу організаційно-технічних питань, зокрема щодо проектування відповідних цехів, компонування технологічних ліній, їх монтажу, виконання пусконалагоджувальних робіт, експлуатації та сервісного обслуговування обладнання. Цим питанням, як і створенню нового та модернізації наявного обладнання і технологічних комплексів, обґрунтуванню раціональних режимів роботи устаткування, створенню сучасних наукоємних технологій, впровадженню й забезпеченню ефективної роботи на підприємствах систем управління якістю приділена основна увага в освітній програмі «Інжиніринг харчових виробництв».

ing_mag_2Під час навчання студенти набувають навички виконання розрахунків матеріальних та теплових балансів, кінематичних розрахунків обладнання, розрахунків на міцність, підбору та компонування обладнання згідно з технологічною схемою, визначення параметрів процесів, за якими здійснюється керування, проектування технологічного обладнання.

Під час навчання студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах харчової промисловості, серед яких ПрАТ  «», ПАТ «Київхліб», ПАТ «Вімм-Білль-Данн», ТОВ «Глобино»,  ТОВ «Пирятинський делікатес». У комплексі це дає можливість самостійно приймати технічні рішення, розв’язуючи проблеми організації або підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості.

Перевагами наших випускників є отримані ґрунтовні знання і набуті вміння та практичні навички в питаннях інжинірингу, а саме: ing_mag_3знання сутності та закономірностей перебігу технологічних процесів та перетворень сировини, основних і допоміжних матеріалів у відповідних технологіях під впливом фізико-хімічних, біологічних, термічних та інших способів оброблення; будови та принципу роботи основного технологічного обладнання підприємств галузі, методик розрахунку його основних технологічних, конструктивних та інших параметрів; сучасних методів проектування; вміння організовувати виготовлення якісної, безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції, використовувати сучасні методи і засоби проектування технологічного обладнання. Обґрунтування раціональних режимів його роботи дають можливість випускникам успішно будувати свою кар’єру на підприємствах харчової промисловості, науково-дослідних та проектно-конструкторських установах.

Остання зміна: 11 лютого 2019