Н У Х Т

Теплоенергетика

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «Електрична інженерія»
освітньо-науковго ступеня «Доктор філософії»
за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»

teploenerg_doc_1Науково-технічний прогрес вітчизняної і світової економіки неможливий без потужної енергетичної бази, новітніх енергозберігаючих екологічно безпечних технологій і обладнання. Отже, необхідні висококваліфіковані фахівці, що створюють, досліджують, аналізують, а також забезпечують надійне та економне виробництво, транспортування та використання енергії.

У ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого на кафедрі теплоенергетики та холодильної техніки сформувалася і діє teploenerg_doc_2наукова школа з фізичних основ теплотехнологічних процесів у харчовій технології, яка дає можливість здійснювати ефективну підготовку на її базі фахівців третього (освітньо-наукового) рівня – докторів філософії за освітньою програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 Теплоенергетика.

У рамках Болонського процесу, який передбачає трирівневу систему вищої освіти (бакалавр-магістр-доктор) визначено перелік компетентностей і нормативні вимоги. Зокрема, для отримання освітньо-наукового ступеня доктора філософії з теплоенергетики необхідно:

  • самостійно виконувати теоретичні та/або експериментальні дослідження за спеціальністю;teploenerg_doc_3
  • готувати наукові публікації з відповідної тематики до фахових наукових видань;
  • обговорювати результати досліджень з професіоналами державною та іноземною (англійською) мовами;
  • об’єктивно оцінювати результати власних досліджень, а також результати з відповідної тематики, отримані іншими науковцями.

Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки, під час якого аспірант повинен виконати освітньо-наукову програму університету та провести власне наукове дослідження.

Вивчаючи нормативний цикл дисципліни навчального плану здобувачі отримують загальнонаукову підготовку та універсальні teploenerg_doc_4навички дослідника: використовувати сучасні методи і технології наукового спілкування українською та іноземною мовами; критично аналізувати та оцінювати сучасні наукові досягнення; ознайомлення з методиками створення нових знань шляхом оригінального дослідження тощо. Дисципліни професійної підготовки розвивають уміння: застосовувати сучасний математичний апарат та інформаційні технології для термодинамічного аналізу енергетичних; створення високоефективних систем генерації теплової та електричної енергії; застосування когенерації в енергетиці, досліджувати гідродинаміку та теплообмін в двофазних потоках енергетичних установок, застосовувати принципи енергозбереження в своїй професійній діяльності.

teploenerg_doc_5Обираючи дисципліни з вибіркового циклу, здобувач має можливість детально і ґрунтовно вивчити обчислювальну теплофізику та нерівноважну термодинаміку, методи дослідження теплофізичних процесів та узагальнення їх результатів зосередити увагу на ключових питаннях своєї професійної діяльності – інтенсифікації тепло-масообміну в технологічному обладнанні.

Навчання за освітньою програмою «Теплоенергетика» здійснюється з використанням сучасної матеріально-технічної та інформаційної баз під керівництвом досвідчених вчених. Здобувачі повною мірою забезпечені навчальною і науковою літературою, в тому числі фаховими періодичними виданнями зі спеціальності.

teploenerg_doc_7Оцінка наявності передбачених нормативними вимогами компетентностей та завершення здобуття вищої освіти на teploenerg_doc_6рівні доктора філософії проводиться за результатами виконання і захисту дисертації.

Перевагою наших випускників є уміння знаходити і вирішувати актуальні науково-прикладні проблеми енергозбереження в усіх галузях промисловості, у тому числі і в харчовій.

Компетентності доктора філософії зі спеціальності 144 Теплоенергетика дають йому можливість обіймати посади наукових співробітників у науково-дослідних установах, викладати у вищих навчальних закладах, а також працювати на керівних посадах в організаціях і на підприємствах.