Н У Х Т

Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань
13 «Механічна інженерія»
освітньо-науковго ступеня «Доктор філософії»
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
та освітньою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв»

Сучасний етап розвитку вітчизняної і світової економіки характеризується зростанням інтересу до проблем машинобудівної галузі, в тому числі підприємств харчового машинобудування. На сьогодні саме розвиток наукоємних, високотехнологічних екологічно безпечних і енергозберігаючих систем виробництва здатен дати поштовх розвитку економіки України, утвердити її статус високотехнологічної країни на світовому ринку.

Розробляти, впроваджувати і обслуговувати такі системи повинні компетентні освічені фахівці, здатні приймати обґрунтовані gal_mach_doc_1рішення. Тому однією із нагальних потреб сьогодення є створення умов для навчання і професійного зростання майбутніх інженерів, керівників та науковців, які надалі використовуватимуть свої знання у професійній та науково-педагогічній діяльності.

У Навчально-науковому інженерно-технічному інституті ім.акад. І.С.Гулого створені власні наукові школи, які дають можливість здійснювати ефективну підготовку фахівців третього (освітньо-наукового) рівня – докторів філософії. На базах випускових кафедр машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, мехатроніки та пакувальної техніки, а також загальноінженерної кафедри машинобудування, стандартизації і сертифікації обладнання здійснюється підготовка докторів філософії за освітньою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв» спеціальності 133 Галузеве машинобудування.

gal_mach_doc_2Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Підготовка в аспірантурі передбачає виконання освітньо - наукової програми університету та проведення власного наукового дослідження.

Вивчаючи дисципліни циклів мовної і загальнонаукової підготовки та універсальних навичок дослідника, здобувачі набувають навичок використання сучасних методів і технологій наукового спілкування українською та іноземною мовою; критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень, ознайомлюються з методиками створення нових знань шляхом оригінального дослідження.

Дисципліни циклу професійної підготовки розвивають уміння застосовувати сучасний математичний апарат та  інформаційні технології  для практичного вирішення задач проектування і підвищення ефективності роботи технологічного обладнання, обирати конструкційні матеріали для виготовлення його вузлів залежно від умов експлуатації, застосовувати принципи енергозбереження в своїй професійній діяльності.

Обираючи дисципліни за вибором, здобувач має можливість детально і ґрунтовно вивчити реологію технологічних мас та зосередити увагу на ключових питаннях своєї професійної діяльності – інтенсифікації тепло-масообміну в технологічному обладнанні, газогідромеханіці або динаміці механічних систем.

Навчання за освітньою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв» gal_mach_doc_3здійснюється з використанням сучасної матеріально-технічної та інформаційної баз.   Здобувачі повною мірою забезпечені навчальною і науковою літературою, в тому числі фаховими періодичними виданнями зі спеціальності.

Перевагою наших випускників є набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість ставити й розв’язувати актуальні науково-прикладні задачі у галузі харчового машинобудування.

Компетенції доктора філософії зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування дають йому можливість працювати у науково-дослідних установах на посадах викладачів та дослідників, на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності на керівних посадах.