Н У Х Т

Реклама та зв'язки з громадськістю

Підготовка фахівців
у галузі знань 06 «Журналістика»
освітнього ступеня «Магістр»
зі спеціальності 061 «Журналістика»
за освітньою програмою «Реклама та зв'язки з громадськістю»

 

Терміни і форми навчання:

 • 1,5 роки для денної форми навчання;
 • на основі освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 061 «Журналістика» (за освітньою програмою «Реклама та зв'язки з громадськістю») та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра передбачає поєднання теоретичної підготовки майбутніх рекламістів та піарників з практичними аспектами професійної діяльності, що дозволяє здобувачам вищої освіти набути необхідних навичок з урахуванням вимог ринку праці. Програма орієнтована на глибоку професійну підготовку ініціативних та здатних до швидкої адаптації в сучасному інформаційному середовищі фахівців, рекламістів, піар-працівників, аналітиків та експертів. Вона готує магістрів з новим перспективним способом мислення, здатних творчо застосовувати набуті компетентності та формувати нові в процесі практичної діяльності.

 

Наповнення програми. Задля набуття здобувачем вищої освіти фахових знань та вмінь з рекламної та PR-діяльності навчальним планом передбачене вивчення таких дисциплін:

 • аналітичні інструменти рекламної діяльності в інтернеті;
 • реклама в місцях продажу;
 • імагологія;
 • методи оцінювання ефективності реклами та PR;
 • політконсалтинг і виборчі технології;
 • медіазнавство;
 • інформаційні війни та інформаційна політика і безпека;
 • макетування і системи верстки
 • семантика і семіотика реклами;
 • ділова іноземна мова;
 • методологія дослідження соціальних комунікацій.

 

Випускники-магістри за спеціальністю 061 «Журналістика» освітньої програми «Реклама та зв'язки з громадськістю» можуть обіймати такі посади (за ДК 003:2010):

1472 Менеджер у видавничій діяльності

1473 Менеджер у сфері надання інформації

1474 Менеджер із комунікаційних комунікацій

1475.4 Менеджер із зв’язків з громадськістю

1476.1 Менеджер з реклами

2310.2 Асистент; викладач вищого навчального закладу

2419.2 Рекламіст

2419.2 Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

2451.2 Редактор мультимедійних видань засобів масової інформації

2451.2 Редактор технічний

2451.2 Редактор художній

2451.2 Член головної редакції

2451.2 Член колегії (редакційної)

3429 Агент рекламний

3429 Представник з реклами

3429 Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)

3471 Дизайнер-виконавець графічних робіт

3471 Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів

 

Магістранти з науковим хистом за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Остання зміна: 10 липня 2019