Н У Х Т

Облік і аудит

Підготовка фахівців
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності «Облік і оподаткування» у НУХТ передбачає навчання:

 • за денною і заочною формою
 • на бюджетній і контрактній основі
 • на базі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Облік і оподаткування» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації (так званий перехресний вступ)

тривалістю 1,5 роки, з яких 75% часу відведено на навчальний процес, інші 25% – це проходження виробничої та переддипломної практики на підприємствах харчової промисловості, а також організаціях різних форм власності та видів економічної діяльності, підготовка до дипломної магістерської роботи.

Випускники магістерської програми зі спеціалізації «Облік і оподаткування» стають кваліфікованими фахівцями з обліку та контролю за фінансовою діяльністю підприємств; економічної обґрунтованості дій; об'єктивної оцінки фінансової результативності та законності прийнятих управлінських рішень та їх виконання; розробки фінансових прогнозів та проведення стратегічного економічного аналізу; контролю за раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; займаються фінансовою, кредитною та розрахунковою діяльністю.

Магістерська програма «Облік і оподаткування» відповідає державним стандартам вищої освіти і європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу, і складена з акцентом на:

1. Опанування циклом професійних дисциплін, що формують фахові компетенції, необхідні випускникам для зайняття посади бухгалтера або аудитора на рівні керівних посад, як у комерційних структурах, так і в державних установах, та/або організації власної справи:

Нормативні та вибіркові дисципліни

 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Особливості управлінського обліку в харчовій промисловості
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності 
 • Державний фінансовий контроль
 • Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті
 • Фінансово-інвестиційний аналіз
 • Управління інноваційними проектами
 • Стратегічний управлінський облік
 • Консолідація фінансової звітності 

2. Розвиток наукових компонентів щодо професійної підготовки магістрів зі спеціалізації «Облік і оподаткування» через вивчення методології та методики проведення обліку та аудиту в різних сферах діяльності, отримання досвіду науково-дослідної та інформаційно-аналітичної роботи в обраній галузі під керівництвом досвідчених викладачів з числа кандидатів та докторів економічних наук.

3. Поглиблення знання ділової іноземної мови і практики використання спеціалізованого програмного забезпечення 1С: Підприємство 8.0, що нині є провідними вимогами роботодавців до персоналу з обліку і аудиту та інструментами побудови успішної кар’єри, у тому числі в банківській сфері, страхових та міжнародних компаніях.

Студентам, які успішно виконали вимоги навчального плану і захистили магістерську дипломну роботу присуджується ступінь магістра, видається диплом про вищу освіту державного зразка і додаток до диплому європейського формату.

Кваліфікація випускника за дипломом: магістр обліку і оподаткування, професіонал з обліку і оподаткування.

Компетенції випускника-магістра з професійного спрямування «Облік і оподаткування» дозволяють йому працювати у науково-дослідних установах, в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з базової та повної вищої освіти, тобто займатись викладацькою діяльністю. Магістранти з науковим хистом за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Протягом навчання майбутні фахівці з обліку і аудиту мають змогу приймати участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях з обліку і оподаткування; найкращі студенти запрошуються на тренінги, які проводять на підприємствах досвідчені вітчизняні та закордонні консультанти.

Після закінчення магістерської програми «Облік і оподаткування» випускники можуть обіймати посади: головного бухгалтера, фінансового директора, економічного радника, аудитора, судово-бухгалтерського експерта, консультанта з економічних питань та фінансово-економічної безпеки, спеціаліст державної служби; наукового співробітника (економіка); економіста з планування; викладач обліку і аудиту.

Високий рівень підготовки магістрів зі спеціалізації «Облік і оподаткування» НУХТ підтверджується щорічними рейтингами компаній-роботодавців та професійними досягненнями наших вихованців в напрямку обліку і аудиту. Кафедра обліку і аудиту підтримує зв’язки з випускниками, залучає їх до навчального процесу задля обміну досвідом та сприяння працевлаштуванню (стажувань) діючих студентів.

Остання зміна: 12 лютого 2019