Н У Х Т

Маркетинг

Підготовка фахівців у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 075 «Маркетинг»
та професійним спрямуванням «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності «Маркетинг» в Навчально-науковому інституті економіки і управління Національного університету харчових технологій (НУХТ) передбачає навчання тривалістю 1 рік 4 місяці:

 • за денною і заочною формою;
 • на бюджетній і контрактній основі;
 • на базі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Маркетинг» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації.

Магістерська підготовка за спеціальністю «Маркетинг» є логічним продовженням професійної підготовки фахівців з маркетингу, здатних вирішувати сучасні нестандартні задачі динамічного ринкового середовища з використанням сучасних аналітичних засобів, прогресивних маркетингових  технологій впливу і сучасного інструментарію, а також передбачає поглиблення і розширення професійних знань маркетологів, що відповідатимуть останнім світовим тенденціям та трендам середовища.

Магістерська програма формує у студентів професійні компетенції для успішного виконання стратегічних і тактичних завдань, що постають перед маркетологами в сучасних умовах. Навчальним планом передбачено більш  глибоке опанування тих напрямів маркетингової діяльності, які вивчались на ОКР бакалавра, а також передбачено набуття навичок, які є найбільш актуальними в умовах глобалізації світової економіки, але не передбачені навчальними планами рівня «бакалавр». Програма підготовки максимально враховує індивідуальні професійні інтереси магістранта та специфіку його дослідницької діяльності, і передбачає можливість вибору дисциплін варіативного блоку.

Курси програми спрямовані на формування у магістранта знань, компетенцій та навичок у максимальній відповідності реаліям вимог ринку та запитам роботодавців з урахуванням сучасних тенденцій маркетингу та реклами і містять не тільки теоретичну, а й активну практичну складову. Під час навчання викладачами широко використовуються кейси, рольові ігри, дискусії, реальні проекти від компаній.

Наповнення програми. Задля набуття магістрантом фахових компетенцій з маркетингу в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

 • стратегічний маркетинг;
 • рекламний менеджмент;
 • управління продажами;
 • мерчандайзинг;
 • товарна інноваційна політика;
 • менеджмент персоналу;
 • Інтернет-дослідження в маркетингу;
 • маркетингові технології управління Інтернет-проектами;
 • маркетинговий менеджмент.

Викладацький склад. З метою здійснення ефективної підготовки з магістрантами спеціальності «Маркетинг» працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі (3 доктори економічних наук та 14 кандидатів економічних наук), які мають значний як науковий, так і практичний досвід, що дозволяє наповнювати курси актуальною інформацією та забезпечувати високий рівень конкурентоздатності випускників кафедри.

Фахові компетенції. За рахунок поєднання актуального наповнення курсів програми, їх безперервного оновлення і високого рівня  педагогічного та практичного досвіду викладачів у сфері  маркетингу та реклами  стає можливим формування актуальних фахових компетенцій, завдяки яким магістрант НУХТ володіє прогресивними методами збору ринкової інформації, проведення якісних та кількісних досліджень, маркетингового аналізу споживчої поведінки і побудови ефективної рекламної кампанії з метою позиціювання фірми для цільових сегментів ринку, сфер діяльності тощо, а тому є конкурентоспроможним на ринку праці.

Талановиті випускники магістратури отримують переважне право на вступ до аспірантури за спеціальністю «Маркетинг».

Випускник магістратури ННІ економіки і управління НУХТ з магістерської програми «Маркетинг» – це сучасний кваліфікований спеціаліст з високим ступенем розвитку практичних вмінь в галузі регулювання та управління маркетинговою діяльністю підприємства, здатний самостійно вибудовувати та ефективно корегувати товарну, цінову, комунікаційну та збутову стратегію і тактику у різноманітних секторах економіки, у діяльності установ будь-якої форми власності, на виробництві, у комерційних та некомерційних організаціях.

Компетенції випускників-магістрів за магістерською програмою «Маркетинг» дозволяють їм обіймати посади: начальник рекламно-інформаційного агентства; директор з маркетингу; комерційний  директор; начальник відділу збуту (маркетингу); начальник комерційного відділу; керівник відділу реклами; начальник відділу зі зв'язків з громадськістю; директор рекламної агенції; консультант з ефективності підприємництва; консультант з маркетингу; рекламіст; фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог); фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку та ін.

Остання зміна: 19 червня 2023