Н У Х Т

Фінанси, банківська справа та страхування

Підготовка фахівців
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Терміни і форми навчання:

 • 1,5 роки для денної та заочної форм навчання;
 • на основі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації (так званий перехресний вступ)

Актуальність спеціальності у сучасних умовах

Розвиток ринкових відносин, глобалізаційні процеси у країни та прагнення нашої держави до інтеграції у єдине економічне середовище нерозривно зв’язано із проблемою підвищення якості професійної підготовки майбутніх спеціалістів, що передбачає пошуки найбільш ефективних шляхів її розв’язання. Дана проблема носить не лише фінансово-економічну, але й соціальну, духовну та педагогічну значимість.

Необхідність підвищення якості професійної підготовки майбутніх магістрів у соціальному плані зумовлена науково-технічними досягненнями, соціально­економічними перетвореннями, що відбуваються у країні, і ринком праці, який висуває свої вимоги до випускників-фінансистів вищих навчальних закладів.

Кафедра «фінансів, банківської справи та страхування» готує магістрів, здатних до високо інтенсивної праці, підготовлених до творчої діяльності, до практичного вдосконалення отриманих знань. Професійні компетенції враховують фахові знання (теоретичні, прикладні) та відповідні уміння і навички. Вони співвідносяться з вимогами до професійної підготовленості фахівця, визначають його здатність ефективно діяти відповідно до вимог справи, методично, організовано і самостійно розв’язувати поставлені завдання і проблеми, а також оцінювати результати своєї діяльності.

Програма підготовки за освітнім ступенем «магістр»

Магістерська програма «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу.

У процесі навчання магістри опановують сучасні управлінські технології у фінансовій діяльності банків, страхових компаній, підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності, фінансову аналітику та обчислення у фінансах. Крім того, магістри вивчають методологію наукових досліджень, що дає можливість провадити наукові дослідження, а також займатись викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах.

Магістри вивчають наступні дисципліни:

 • глобальна економіка;
 • соціальна відповідальність;
 • фінансовий менеджмент;
 • ринок фінансових послуг;
 • управління фінансовою санацією підприємств;
 • фінансове планування на підприємствах;
 • податковий менеджмент;
 • страховий менеджмент;
 • бюджетний менеджмент;
 • банківський менеджмент;
 • фінансова аналітика та обчислення в фінансах;
 • методологія наукових досліджень;
 • управління фінансовою безпекою;
 • ділова іноземна мова;
 • сучасні економічні теорії;
 • проектне фінансування;
 • консолідація фінансової звітності;
 • стратегічний аналіз;
 • інтелектуальна власність;
 • управління фінансовими ризиками

Сфери застосування отриманих знань

Випускники кафедри завжди затребувані в усіх сферах фінансової системи України, зокрема: Міністерстві фінансів України, Державній фіскальній службі України, Державній казначейській службі України, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державній фінансовій інспекції України, органах Пенсійного фонду, органах Фонду соціального страхування, органах Фонду зайнятості, фінансових підрозділах органів державного управління та місцевого самоврядування, банківських установах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, лізингових, аудиторських та консалтингових компаніях, у компаніях з управління активами, небанківських фінансово-кредитних  установах (кредитні спілки, ломбарди), фінансових компаніях, рейтингових та аналітичних агентствах, підприємствах різних галузей, в тому числі і харчової промисловості, державних органах управління.

Випускники можуть обіймати посади:

Фінансового аналітика, начальника фінансового відділу, фінансового консультанта, фінансового менеджера, фінансового директора, фінансового контролера, економіста та консультанта з податків і зборів, економіста з фінансової роботи, економічного радника, консультанта з економічних питань, економіста з планування, професіонала з корпоративного управління, професіонала з управління активами, професіонала з фінансово-економічної безпеки, аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, відповідального працівника банку та інших фінансових установ; професіонала з цінних паперів, у сфері біржової діяльності, з депозитарної діяльності, з торгівлі цінними паперами; спеціаліста з контролінгу ризиків, державного аудитора, казначея; менеджера з управління ризиками, з розвитку бізнесу.

Магістранти з науковим хистом за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Остання зміна: 12 лютого 2019