Н У Х Т

Економіка підприємства

Підготовка фахівців у галузі знань
05 «Соціальні та поведінкові науки»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 051 «Економіка»
та професійним спрямуванням «Економіка підприємства»

Магістерська підготовка за спеціальністю «Економіка підприємства» реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень та орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної й педагогічної діяльності, для роботи в галузі економіки підприємства.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові компетенції фахівця з вказаної спеціальності. З цією метою в навчальному плані передбачено вивчення наступних дисциплін:

 • економіка галузі;
 • управління потенціалом підприємства;
 • економічна діагностика;
 • методи економічних досліджень;
 • економічна ефективність;
 • економічна безпека;
 • економіка виробничої інфраструктури;
 • методика ведення комерційних переговорів;
 • управління потенціалом.

Науковий компонент магістерської програми призначений для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності. Науковий компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань.

Тому наукова робота зі студентами є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу при підготовці магістрів з економіки підприємства. Її підсумки висвітлюються у доповідях на науково-практичних конференціях та публікуються у наукових збірниках. Також студенти беруть участь у роботі наукових гуртків.

З метою здійснення ефективної підготовки спеціалістів із студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі. В штаті випускової кафедри за спеціальністю «Економіка підприємства» працює два доктори економічних наук та п’ятнадцять кандидатів економічних наук.

Після закінчення навчання випускники магістратури за спеціальністю «Економіка підприємства»:

 • мають знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати й порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;
 • можуть застосовувати свої знання та володіють компетенціями, які дозволяють вирішувати завдання в новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі знань;
 • спроможні інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення;
 • володіють методами проведення сучасних експериментів і можуть давати науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
 • можуть чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки;
 • мають компетенції самоосвіти та саморегулювання.

Талановиті випускники, які закінчили навчання за ОКР «магістр», можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами».

Остання зміна: 12 лютого 2019