Н У Х Т

Облік і аудит

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та освітньою програмою «Облік і аудит»

Терміни і форми навчання:

 • 2 роки – денна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності (для випускників технікумів і коледжів)
 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Бухгалтерія – це мистецтво. Це професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв'язках і гармонії. Спеціальність «Облік і оподаткування» – це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.

Бухгалтер працює за наймом на підприємствах різних галузей і форм власності. Його основне завдання – забезпечити керівництво інформацією, необхідною для прийняття виважених управлінських рішень. Він бере участь у аналізі результатів роботи, встановленні пріоритетів підприємства, забезпеченні відповідності прибутків і видатків, формуванні зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності.

Правильне ведення обліку господарської діяльності підприємства, відповідно до встановлених норм, облік активів підприємства, зобов'язання перед іншими учасниками ринкових відносини, капіталовкладення і багато іншого, є важливою стороною навчання. Крім того, фахівець у цій галузі повинен вміти аналізувати стан фінансової частини компанії, результати роботи і прогнозувати її подальший розвиток. Навчання студентів за спеціальністю «Облік і оподаткування» передбачає також знання в галузі аудиту, як всередині підприємства, так і за його межами.

Під час навчання студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, консультування в сфері оподаткування; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.

Бакалаврська програма «Облік і оподаткування» відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу.

На рівні бакалаврату студенти спеціалізації «Облік і аудит» нашого університету вивчають дисципліни економічного та управлінського профілю з акцентом на фахові:

Нормативні та вибіркові дисципліни

 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Облік у бюджетних установах
 • Облік в банках
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Облік в суміжних галузях
 • Звітність підприємств та розкриття інформації з МСФЗ
 • Аудит
 • Гроші і кредит
 • Фінанси
 • Статистика
 • Державний контроль і ревізія
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Аналіз господарської діяльності
 • Податкова система

 

Професійна підготовка майбутніх бухгалтерів у НУХТ дозволить отримати фундаментальні знання і практичні навики щодо:
 • ведення бухгалтерського обліку як інформаційної моделі економічного суб'єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;
 • аналізу фінансово-економічних ситуацій;
 • прогнозування господарських ситуацій та наслідків;
 • планування та оптимізація виробничо-господарської діяльності підприємств та організацій;
 • контролю і мінімізації оподаткування підприємства;
 • використання бухгалтерської інформації для прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру;
 • здійснювати оцінку і управління витратами в стратегічному управлінському обліку;
 • організовувати планування аудиторської діяльності;
 • проводити внутрішній аудит на підприємстві;
 • аналізувати та орієнтуватися у нормативно-правовій базі, яка використовується для ведення бухгалтерського і податкового обліку та проведення судово-бухгалтерської експертизи;
 • проводити судово-бухгалтерську експертизу за вимогою правоохоронних органів;
 • здійснювати моделювання системи бухгалтерського обліку в умовах комп'ютеризації.

Про затребуваність бухгалтерів – випускників нашого університету говорить той факт, що вже під час проходження виробничої або переддипломної практик більшість з них користуються можливістю отримати стартові посади за фахом у промислових, посередницьких, торговельних підприємствах, у кредитних установах, в інвестиційних та страхових компаніях, консалтингових фірмах, рекламних компаніях, а також в контрольно-ревізійних службах.

Студентам, які успішно виконали вимоги навчального плану зі спеціалізації, склали державні екзамени та захистили кваліфікаційну роботу присуджується ступінь бакалавра, видається диплом про вищу освіту державного зразка і додаток до диплому європейського формату.

Кваліфікація випускника за дипломом: бакалавр з обліку і оподаткування.

Після закінчення бакалаврської програми «Облік і оподаткування» випускники мають високий професійний рівень для роботи у приватному секторі економіки, в державних установах та установах місцевого самоврядування, вони можуть обіймати посади бухгалтера, економіста, ревізора, експерта, консультанта, фінансового менеджера або аналітика, податкового інспектора, працювати у сфері малого бізнесу, страхових компаніях, державній податковій адміністрації або податковій міліції, банківській сфері тощо.

На базі освітнього ступеня «бакалавр» випускники усіх спеціальностей (спеціалізацій) мають можливість продовжити навчання в магістратурі за професійним спрямуванням «Облік і оподаткування».

Більше про спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

Детальніше про вступ на спеціальність Дивитись

 

 

Остання зміна: 04 травня 2018