Н У Х Т

Менеджмент

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або його структурного підрозділу, логіка мислення якого дозволяє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон'юнктуру ринку, підбір персоналу і його мотивацію, попит та пропозиції, приймати самостійні рішення з питань організації (перебудови) діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням.

Навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» здійснює кафедра менеджменту та адміністрування, яка є потужною структурною одиницею Навчально-наукового інституту економіки та управління НУХТ. До її складу входять 10 докторів наук, професорів; 20 кандидатів наук, доцентів; 16 старших викладачів та асистентів. Підготовка наукових кадрів кафедри здійснюється в аспірантурі університету. На даний час над підготовкою дисертаційних досліджень працюють 20 аспірантів стаціонарної та заочної форм навчання, 2 здобувача, 2 докторанти.

Підготовка фахівців здійснюється у галузі управління та адміністрування для залучення в наступних видах економічної діяльності:

  • харчовій, переробній промисловості та інших галузях;
  • фінансових та страхових установах;
  • управлінні інформаційними потоками та телекомунікаціями;
  • готельній та ресторанній сфері;
  • рекламних компаніях;
  • органах місцевого самоврядування.

Навчання проводиться за освітніми рівнями молодшого спеціаліста (у технікумах і коледжах університету), бакалавра, спеціаліста та магістра. Випускники технікумів і коледжів можуть продовжити навчання в університеті за скороченим терміном навчання.

Вивчення дисциплін економічного та управлінського спрямування (цикл професійної та практичної підготовки) дає можливість майбутнім фахівцям з менеджменту оволодіти сучасними знаннями та сформувати навички обґрунтування та прийняття управлінських рішень в умовах, наближених до реальних виробничих та управлінських ситуацій.

Студенти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» навчаються за планами європейського зразка. Викладання переважної кількості дисциплін передбачає застосування сучасних прикладних програмних продуктів, що використовують провідні підприємства (Project Expert, MS Project, 1C: Підприємство, Парус, Qd-Pro, MD-Office, системи WMS, TMS, YMS та ін.).

Протягом всього терміну навчання в університеті вивчають іноземну мову. Для бажаючих створюються англомовні групи по вивченню спецдисциплін, що сприяє залученню студентів до іноземних проектів навчання та міжнародного обміну. Особлива увага приділяється участі представників кафедри в міжнародних науково-освітніх проектах. Це дає можливість проходити стажування і навчання за міжнародними програмами. Налагоджено зв'язки з навчальними закладами Швейцарії, Литви, Польщі, Франції у рамках проектів SCOPES, PRORES, ERASMUS PLUS (Universität St. Gallen, HSG, Uniwersytet Szczeciński).

Після завершення навчання за освітнім рівнем «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» випускники отримують необхідні навички, знання та вміння для роботи в обраній галузі.

Випускники освітнього рівня «бакалавр» мають можливість продовжити навчання за освітнім рівнем «магістр» за освітніми програмами:

  • «Менеджмент організацій і адміністрування»;
  • «Логістика»;
  • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
  • «Інформаційні системи в менеджменті».

Налагоджена дієва співпраця кафедри менеджменту та адміністрування з підприємствами України та науковими установами, які є базами практик для студентів, стажування для викладачів, проведення науково-практичних досліджень, сприяє забезпеченню працевлаштування випускників кафедри, зокрема до ПАТ «Київхліб», ПрАТ «Київмлин», ПрАТ «Оболонь», ПрАТ «Київський завод шампанських вин», ПАТ «Росинка», ПАТ «Яготинський маслозавод», ПрАТ «Гадячсир», ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України та Інституту продовольчих ресурсів НААНУ, Комітету підприємців АПК при Торгово-промисловій палаті України, Департаменту харчової промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Більше інформації по спеціальності 073 «Менеджмент»

 

Детальніше про вступ на спеціальність Дивитись

 

 

Остання зміна: 04 травня 2018