Н У Х Т

Фінанси, банківська справа та страхування

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Терміни і форми навчання:

 • 4 роки для денної форми на основі повної загальної середньої освіти;
 • 2 роки для денної (скороченої) форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності (для випускників технікумів і коледжів);
 • 4,5 роки для заочної форми на основі повної загальної середньої освіти.

Навчання відбувається за рахунок коштів державного бюджету або коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Перелік навчальних предметів, з яких подаються сертифікати ЗНО для вступу на основі повної загальної середньої освіти:

 • українська мова та література;
 • математика;
 • історія України / іноземна мова / географія

Актуальність спеціальності у сучасних умовах

Інтелектуалізація економічного життя і сфери фінансових відносин – це процес, що відбувається у нашій державі останні десятиріччя та направлений на розбудову інституціональної системи, використанні новітніх технологій та інструментів фінансового ринку для задоволення матеріальних інтересів суб'єктів на внутрішньо-корпоративному та національному рівні.

Сучасні фінансові відносини між окремими суб'єктами ринку потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Вочевидь повстає потреба плекання якісно нової плеяди фінансистів. Вміння системно мислити і аналізувати сучасні процеси в контексті майбутніх тенденцій визначає ефективність функціонування національної фінансової системи. Такий підхід дає змогу визначати із наукових позицій місце України в глобалізаційних процесах, її перспективи щодо інтеграції в ті чи ті світові фінансові інституції.

Важливе значення для забезпечення якісного функціонування фінансової системи має фахова підготовка фінансистів. Якісний рівень професійних знань, культура економічного мислення, формування страхової освіченості та опанування основами фінансової філософії дадуть змогу майбутнім працівникам забезпечити новий етап розвитку суспільства. Саме такий підхід формує в майбутнього фінансиста основи системного мислення та, соціальної відповідальності.

Сфери застосування отриманих знань

Фахівці даної спеціальності підготовлені для фінансової, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного банку України, комерційних банках, фіскальних органах, органах Міністерства фінансів України, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей господарства, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, регіональних фінансових управліннях, у науково-дослідних установах тощо.

Випускники можуть обіймати посади:

 • фінансового директора підприємства;
 • начальника фінансового управління;
 • керівника фінансового відділу;
 • провідного фахівця відділу (департаменту, управління);
 • спеціаліста банківської установи;
 • податкового інспектора;
 • спеціаліста страхової компанії;
 • кредитного інспектора;
 • брокера (посередника) з цінних паперів;
 • інспектора з контролю за цінами;
 • інспектора з експорту, тощо

Програма підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Бакалаврська програма «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу.

На рівні бакалаврату студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» нашого університету вивчають дисципліни фінансового, економічного, управлінського та психологічного профілю з акцентом на фахові:

 • гроші і кредит;
 • страхування;
 • центральні банки і грошово-кредитна політика;
 • фінансовий аналіз;
 • податкова система;
 • місцеві фінанси;
 • корпоративні фінанси;
 • фінанси;
 • фінанси страхових організацій
 • фінансовий ринок;
 • банківська система;
 • фінанси підприємства;
 • бюджетна система;
 • фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

Викладачі та технології навчання

Зі студентами працюють висококваліфіковані, досвідчені доценти та професори. У нинішньому складі кафедра має високий науково-педагогічний потенціал. Навчальний процес провадиться за програмами, які відповідають міжнародним стандартам. Крім традиційних методів під час підготовки студентів на кафедрі застосовуються і сучасні методи навчання: інтерактивні ігри, тренінги, мозкові штурми, аналіз конкретних ситуацій, виїзні заняття, круглі столи з провідними фахівцями. До послуг студентів – спеціалізована електронна бібліотека, читальні зали, комп'ютерні класи з прямим доступом до мережі Internet. Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах, у банківських установах, страхових компаніях. Випускники кафедри можуть продовжити навчання у магістратурі.

Участь студентів у науковій діяльності кафедри

Студенти мають змогу приймати активну участь у науковій діяльності кафедри, зокрема: у Міжнародних і Всеукраїнських конференціях, предметних олімпіадах, конкурсах науково-дослідних робіт, здобуваючи перемоги у складних змаганнях із студентами інших вищих навчальних закладів. Під керівництвом викладачів кафедри студенти працюють над науковими проблемами. Результатами такої роботи є публікації у фахових виданнях.

Більше інформації про спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Детальніше про вступ на спеціальність Дивитись

 

 

Остання зміна: 04 травня 2018