Н У Х Т

Економіка підприємства

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка» та освітньою програмою «Економіка підприємства»

Сьогодні економіка стала нероздільною частиною усіх сфер життєдіяльності суспільства загалом, та людини, зокрема. Без знання економічної науки в наш час не може існувати не лише жодне підприємство, виробництво, але і держава. В умовах ринкової економіки постійно зростають вимоги до підвищення рівня професійної підготовки фахівців з економіки підприємства.

Підготовка фахівців з економіки проводиться в університеті з 1930 року. Сьогодні в галузі економіки в університеті проводиться підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодшого спеціаліста (у технікумах і коледжах), бакалавра, спеціаліста та магістра.

Випускники технікумів і коледжів, які навчалися за спорідненою спеціальністю «Економіка підприємства», можуть продовжити навчання в університеті за скороченим терміном навчання.

Для успішного вступу на навчання за спеціалізацією «Економіка підприємства», майбутнім студентам слід звернути увагу на такі предмети зі шкільного курсу – математика, історія України, географія та українська мова.

Вступаючи на навчання за напрямом підготовки «Економіка підприємства» не менш важливими є предмети шкільного курсу – економіка, правознавство, іноземна мова, інформатика, людина і світ. Знання з цих дисциплін допоможуть краще адаптуватись до навчальної програми за цією спеціалізацією.

Навчальним планом підготовки бакалаврів з «Економіки підприємства» передбачена ґрунтовна гуманітарна, природничо-наукова та загальноекономічна підготовка.

Загальнопрофесійні дисципліни дозволяють студентам оволодіти знаннями в області економічної теорії, історії економічних учень, статистики, бухгалтерського обліку і аудиту, економічного аналізу, світової економіки і міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу.

Велика увага приділена формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння необхідні для подальшої успішної роботи. З цією метою в навчальному плані передбачено вивчення наступних дисциплін:

 • основи економічних знань;
 • економіка підприємства;
 • регіональна економіка;
 • економіка природокористування;
 • економіка та організація торгівлі;
 • економіка та організація готельно-ресторанного бізнесу;
 • правове забезпечення господарської діяльності;
 • державне та регіональне управління;
 • підприємництво та бізнес-культура;
 • стратегія підприємства;
 • внутрішньоекономічний механізм;
 • економічний аналіз діяльності підприємств;
 • потенціал і розвиток підприємства;
 • інформаційне забезпечення діяльності підприємства;
 • управління витратами;
 • фінансова діяльність суб'єктів підприємництва;
 • оцінка вартості бізнесу.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання і вміння для аналізу параметрів діяльності підприємства та його підрозділів, можливостей зовнішньоекономічних зв'язків та їх ефективності, проведення діагностики конкурентного середовища підприємства; аналізу ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства та його підрозділів; здійснення ресурсного обґрунтування певних аспектів реалізації стратегії підприємства; визначення економічної ефективності проектів; розробки бізнес-планів; виявлення та встановлення можливостей оптимізації матеріальних потоків підприємства; обґрунтування форм організації виробництва і праці, альтернативних варіантів управлінських рішень, внутрішніх трансфертних цін з урахуванням економічного статусу підрозділів; ведення управлінського обліку витрат підрозділів і підприємства у постатейному розрізі; підготовки статистичної звітності підприємства з економічних питань; розробки заходів з підвищення ефективності діяльності підприємства та його підрозділів та контролю за їх виконанням.

З метою здійснення ефективної підготовки спеціалістів із студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі. В штаті випускової кафедри зі спеціалізації «Економіка підприємства» працює три доктори економічних наук та п'ятнадцять кандидатів економічних наук.

Однією з особливостей підготовки фахівців зі спеціалізації «Економіка підприємства» є широке використання у навчальному процесі комп'ютерних технологій. При вивченні багатьох дисциплін використовується комп'ютерна техніка, мережеві технології та спеціальне програмне забезпечення, за допомогою яких перед студентами створюються ситуативні завдання, максимально наближені до реальних.

Комплексний підхід до підготовки фахівців з «Економіки підприємства» дозволяє нашим випускникам реалізувати отримані знання, працюючи у:

 • виробничих та торгівельних підприємствах (на посадах економіст, головний економіст, бухгалтер-економіст, економіст-фінансист, менеджер з планування, менеджер зі стратегічного розвитку тощо, в перспективі - топ-менеджери, керівники відділів і секторів, директори);
 • вітчизняних та міжнародних холдингових компаніях (департаменти планування, стратегічного та інноваційного розвитку; відділи бюджетування та продажу);
 • консалтингових і інвестиційних компаніях;
 • банківських установах (корпоративне кредитування);
 • органах державної влади;
 • власному бізнесі.

Тому особливістю підготовки фахівців за даним напрямом є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані не лише на підприємствах харчової промисловості, а практично у всіх галузях промисловості.

Випускники як нашого університету, так і інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціалізації «Економіка підприємства», можуть продовжити навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста або магістра.

Остання зміна: 10 липня 2023