Н У Х Т

Технології в ресторанному господарстві

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньою програмою «Технології в ресторанному господарстві»

У професійній підготовці магістрів зі спеціальності «Харчові технології», освітня програма «Технології в ресторанному господарстві», університет ставить за мету забезпечити якісно новий рівень підготовки на основі компетентного підходу, підготувати фахівців новітньої формації, здатних задовольнити потреби вітчизняного та іноземного споживача.

Інноваційне спрямування процесів розвитку ресторанного господарства, високі вимоги споживачів ресторанних послуг, посилення конкуренції, тенденція до більш жорсткого контролю за роботою закладів ресторанного господарства з боку державних органів, загострюють необхідність підготовки висококваліфікованих кадрів ресторанного господарства – фахівців освітнього ступеня «магістр», які спроможні забезпечити ефективну роботу будь-якої структури, що займається виробництвом і реалізацією ресторанної продукції та наданням послуг ресторанного господарства.

Зважаючи на активний розвиток ринкових відносин в Україні, структурну перебудову національної економіки, входження України у світовий економічний простір, в тому числі на міжнародний ринок послуг індустрії гостинності, особливого значення набуває успішна підготовка фахівців у цьому напрямку. Саме тому, починаючи з 2012 року, в університеті розпочато підготовку магістрів зі спеціальності 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології в ресторанному господарстві».

Випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців із спеціальності «Харчові технології», освітня програма «Технології в ресторанному господарстві», є кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції.

Магістри спеціальності «Харчові технології», освітня програма «Технології в ресторанному господарстві», спроможні на практиці застосувати наукові принципи організації виробництва, а саме: на основі вивчення попиту оптимізувати асортимент продукції й управляти її якістю, кваліфіковано і ефективно орієнтуватися у виробничо-комерційній діяльності підприємства, досконало виконувати завдання, пов’язані з забезпеченням раціональної організації технологічних процесів виробництва ресторанної продукції з урахуванням особливостей кожного контингенту споживачів, високої культури обслуговування, впроваджувати нові рецептури та технології виробництва сучасної ресторанної продукції, проводити санітарно-гігієнічний контроль за якістю як сировини і напівфабрикатів, так і різноманітної готової кулінарної та кондитерської продукції, приймати нестандартні оригінальні управлінські рішення, спрямовані на ефективне забезпечення процесу виробництва і реалізації конкурентоздатної ресторанної продукції та послуг, проводити проектування нових та реконструювання діючих закладів ресторанного господарства, а також професійно здійснювати авторський нагляд за реалізацією проектних та інших рішень.

Магістерська підготовка базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної роботи, а також роботи в галузі ресторанного господарства.

Завершальним етапом підготовки магістрів за спеціальністю «Харчові технології», освітня програма «Технології в ресторанному господарстві», є підготовка та захист дипломного магістерського проекту, присвяченого проектуванню закладу ресторанного господарства з впровадженням інноваційних технологій продукції ресторанного господарства.

Об’єктами діяльності випускників є удосконалення існуючих та розроблення нових технологій для закладів ресторанного господарства; інноваційні підходи до конструювання оздоровчих, лікувально-профілактичних, функціональних ресторанних страв та новітні способи кулінарного обробляння; підвищення культури організації споживання, обслуговування та сервісу; організація технологічного процесу на виробництві, забезпечення його ефективності, належного рівня якості продукції; проектування нових та реконструювання діючих закладів ресторанного господарства; розроблення нормативної документації.

Наші випускники можуть займати посади: керівник ресторану (закладу ресторанного господарства), ресторатор, завідувач виробництва або виробничого цеху закладу ресторанного господарства, завідувач технологічної харчової лабораторії, головний технолог, технолог закладу ресторанного господарства, шеф-кухар, су-шеф, бренд-шеф, шеф-кондитер, шеф-бармен, шоколатьє, бариста, менеджер закладу ресторанного господарства, дегустатор харчової продукції, спеціаліст зі створення і впровадження страв авторської кухні, консультант з якості та безпеки ресторанної продукції, організатор ресторанної діяльності, науковий співробітник, викладач закладу вищої освіти.

Магістри з харчових технологій – цілеспрямовані, мотивовані професіонали, які здатні швидко адаптуватися до запитів ринку і постійно зростаючих вимог споживачів, зможуть реалізувати себе не тільки в улюбленій, а й престижній та високооплачуваній сфері!

Остання зміна: 08 липня 2019