Н У Х Т

Промислова біотехнологія (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
16 «Хімічна та біоінженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
та освітньою програмою«Промислова біотехнологія»

Біотехнологів без перебільшення можна назвати технологами третього тисячоліття. Без продуктів біотехнології, асортимент яких постійно розширюється, а кількість збільшується з року в рік у геометричній прогресії, ми вже не уявляємо наше життя. Тому підготовка кадрів для біотехнології стає нині пріоритетною.

Навчання за освітньою програмою «Промислова біотехнологія» спрямоване на підготовку висококваліфікованих фахівців для промислових підприємств, науково-дослідних установ, контрольно-аналітичних лабораторій, які відчувають нагальну потребу постійного моніторінгу та керування якістю проведення технологічних процесів за участю мікроорганізмів.

Рівень підготовки фахівців дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

  • використовувати сучасні мікробіологічні, біохімічні, фізико-хімічні, хімічні, молекулярно-біологічні, генетичні, імунологічні та інші методи досліджень;
  • розробляти наукові підходи до інтенсифікації синтезу практично важливих мікробних метаболітів;
  • визначати оптимальні умови максимального синтезу та розробляти механізми регуляції шляхів управління процесом біосинтезу мікробних метаболітів;
  • розробляти та реалізовувати сучасні технології одержання продуктів мікробного синтезу;
  • організовувати, планувати і керувати технологічними процесами виробництва промислової продукції з використанням мікроорганізмів, ферментних препаратів, а також добавок біологічно активних речовин;
  • використовувати досягнення молекулярної і генетичної інженерії для створення нових промислових технологій;
  • розробляти технології одержання нових видів біологічно активних речовин, продукції лікувально-профілактичного призначення, харчових добавок, тощо;
  • оцінювати біологічну безпеку сировини, харчових добавок, біологічно активних речовин і готової продукції;
  • впроваджувати у виробництво найсучасніші системи якості, що гарантують безпеку харчової продукції, зокрема на основі принципів НАССР;
  • розробляти способи утилізації й знешкодження відходів підприємств харчової й переробної промисловостей.

Зверніть увагу!

Наші випускники, маючи університетський рівень підготовки з біологічних та хімічних дисциплін, є підготовленими інженерами, здатними проектувати біотехнологічні, фармацевтичні та харчові виробництва, створюючи регламенти, розробляючи інші сучасні нормативно-технічні документи.

 Інформація на сайті кафедри біотехнології і мікробіології btmb.com.ua

Остання зміна: 19 лютого 2019