Н У Х Т

Фармацевтична біотехнологія (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
16 «Хімічна та біоінженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
та освітньою програмою«Фармацевтична біотехнологія»

Біотехнологія – не просто наука, а й дуже велика й важлива сфера людської діяльності, яка визначає нині науково-технічний прогрес. Про темпи росту числа фармацевтичних біотехнологічних продуктів свідчать і зростаючі об’єми інвестицій у галузь фармацевтичної біотехнології.

Нині біотехнологія витісняє традиційні технології виробництва ліків, відкриваючи принципово нові можливості. Біотехнологічним способом одержують генно-інженерні білки (інтерферони, інтерлейкіни, інсулін, вакцини, тощо), ферменти, діагностичні засоби (тест-системи на наркотики, лікарські речовини, гормони), вітаміни, антибіотики, біосумісні матеріали та багато іншого. У загальному обсязі фармацевтичних препаратів частка лікарських засобів, одержуваних методами біотехнології, неухильно зростає.

Організація високотехнологічного виробництва фармацевтичних біопрепаратів можлива лише за наявності висококваліфікованих кадрів, що володіють сучасними біотехнологіями, знають європейські вимоги до якості лікарських препаратів і особливості їхнього промислового виробництва .

Рівень підготовки фахівців дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

  • проектувати та керувати технологічними процесами одержання фармацевтичних препаратів згідно світових стандартів (GMP , GLP, тощо);
  • розробляти наукові підходи до удосконалення існуючих та розроблення нових форм лікарських засобів;
  • приймати професійні рішення стосовно умов, процедур та методик валідації процесів та устаткування фармацевтичної галузі;
  • мати навички складання необхідної документації для реєстрації та ліцензування фармацевтичних препаратів;
  • розробляти та впроваджувати інноваційні енерго- та ресурсозберігаючі технології виробництва лікарських препаратів, вітамінів, ферментів і інших біологічно активних речовин.

Магістри покликані працювати на промислових підприємствах в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах фармацевтичного, біологічного та біотехнологічного спрямування на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника та інших передбачених для заміщення магістрами посад.   

  

Зверніть увагу!

Набуття нашими випускниками знань та вмінь із створення нормативно-технічної та інженерно-конструкторської документації, володіння основами розроблення та впровадження у промисловість стандартів GMP, GLP, GHP, HACCP робить їх найбільш конкурентноздатними в умовах сучасного ринку праці.

 Інформація на сайті кафедри біотехнології і мікробіології btmb.com.ua

Остання зміна: 19 лютого 2019