Н У Х Т

Інтелектуальні комп'ютерні системи керування

Підготовка фахівців
у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
та професійним спрямуванням
«Інтелектуальні комп'ютерні системи керування»

Основними напрямками майбутньої професійної діяльності студентів, які навчаються за спеціалізацією «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування» є робота в галузі створення та експлуатації систем автоматизованого інтелектуального керування технологічними процесами, установками та комплексами, які забезпечують підтримку обраного режиму функціонування та вирішення складних нештатних ситуацій за допомогою інтелектуальних технологій.

Після закінчення навчання випускники мають можливість займати посади керівників та провідних спеціалістів, головних метрологів, інженерів з автоматизації, інженерів-проектантів систем автоматизації, менеджерів проектів, інженерів з налагодження систем автоматизації. Високий рівень фундаментальної та практичної підготовки забезпечується сучасними інструментальними комплексами створення та дослідження автоматичних систем, формування інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень, вивчення методів сучасної теорії управління для синтезу сучасних систем автоматизації. 

Освітній рівень бакалавра передбачає набуття випускниками таких компетенцій:

 • базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;
 • базові знання з комп’ютерної та мікропроцесорної техніки та уміння їх використовувати при проектуванні систем управління;
 • базові знання з технологічної підготовки виробництва та технологічних процесів;
 • базові знання з розробки нових та удосконалення існуючих автоматизованих систем управління технологічними процесами;
 • базові знання з розробки функціонального, математичного, інформаційного, програмно-технічного та організаційного забезпечень АСУ;
 • базові знання з технології організації та адміністрування промислових мереж, використання Іntеrnеt-технологій, можливостей апаратного та програмного забезпечень, мережевих програмних технологій.

Освітній рівень магістра передбачає набуття випускниками таких компетенцій:

 • напрямки розвитку сучасних систем штучного  інтелекту;
 • основні вимоги до побудови та використання інтелектуальних систем;
 • основні поняття та визначення в області інтелектуальних систем керування;
 • основні принципи організації побудови інтелектуальних систем керування;
 • загальну концептуальну структуру інтелектуальних систем (експертних, підтримки прийняття рішень, керування);
 • основні функції інтелектуальних систем керування; моделі знань та даних  в інтелектуальних системах керування;
 • принципи організації баз даних інтелектуальних систем;
 • основні алгоритми нечіткої логіки; основні схеми побудови нейронних мереж;
 • алгоритмічні основи прийняття рішень в інтелектуальних системах;
 • основні інструментальні засоби інтелектуальних систем.

Остання зміна: 19 лютого 2019