Н У Х Т

Інформаційні управляючі системи та технології

Підготовка фахівців у галузі знань
12 «Інформаційні технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
та професійним спрямуванням «Інформаційні управляючі системи та технології»

Магістерська підготовка за спеціалізацією «Інформаційні управляючі системи та технології» реалізує освітньо-професійну програму, яка базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи в галузі інформаційних технологій. Магістри, що мають високі показники у навчанні, долучаються до наукової роботи за держбюджетною науково-дослідною роботою кафедри інформаційних систем "Розроблення нових інформаційних технологій прийняття рішень у виробництві та освітній діяльності".

Тематика науково-дослідної роботи спрямована на вирішення проблем розроблення інформаційних систем, інтелектуальних систем прийняття рішень для спеціалістів харчових виробництв, розроблення та впровадження у навчальний процес електронних засобів навчання. Більшість магістерських розробок знаходять своє застосування у навчальному процесі університету та пропонуються для практичного впровадження у виробництво.

Підготовка магістрів зі спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» реалізує освітньо-професійну програму, яка ґрунтується на проведенні наукових досліджень в галузі інформаційних технологій і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності.

Магістри оволодівають спектром знань та умінь у галузі сучасних інформаційних технологій, дослідження систем і побудови моделюючих комплексів.

Наукова складова навчання в магістратурі забезпечує:

  • знання принципів проектування, створення і застосування різноманітних інтелектуальних інформаційних систем;
  • уміння проводити дослідження інформаційних потоків, систем, процесів із метою перевірки їх відповідності заданим властивостям;
  • знання методики дослідження систем та методів оцінки ефективності їх застосування під час вирішення конкретних задач діяльності;
  • уміння використовувати сучасні комп'ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування для розроблення різних інформаційних систем;
  • уміння будувати і досліджувати математичні моделі систем і процесів, застосовувати для їх реалізації сучасні комп'ютерні засоби;
  • уміння складати супроводжуючу документацію до створення, впровадження та експлуатації інформаційно-аналітичних систем;
  • уміння подавати результати наукової роботи у вигляді виступів, доповідей, повідомлень, наукових статей тощо.inf_sistem_1

Завершальним етапом навчання магістрів спеціалізації “Інформаційні управляючі системи та технології” є підготовка і захист кваліфікаційної магістерської роботи, що узагальнює результати виконаних наукових досліджень із актуальних задач у сфері інформаційних технологій.inf_sistem_2

Випускники магістратури працюють у науково-дослідних установах аналітиками, розробниками інформаційних та робото-технічних inf_sistem_3систем, моделюючих комплексів, інформаційно-комунікаційних мереж, обробки знань в прикладних системах, спеціалістами з бізнес-управління технічних об’єктів, технологічних та виробничих комплексів. Мають право займатися науковою та викладацькою роботою, використовуючи методології та фундаментальні знання сучасних інформаційних технологій. Є добрі перспективи працевлаштування на підприємствах, у виробничих та науково-виробничих об’єднаннях, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в державних та банківських установах та організаціях, інформаційних центрах різного рівня та вищих навчальних закладах на первинних посадах молодший науковий співробітник.

Після закінчення навчання випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі з галузі знань 12 «Інформаційні технології». Також функціонує спеціалізована вчена рада К26.058.05. У ній передбачено захист кандидатських дисертацій і за останніх 2 роки було захищено 5 дисертацій випускниками аспірантури кафедри інформаційних систем.

Остання зміна: 15 лютого 2019