Н У Х Т

Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління (Магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та освітньою програмою «Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління»

Автоматизація – галузь науки і техніки, яка постійно розвивається. У зв'язку з цим постійно змінюються вимоги до змісту і рівня підготовки фахівців з цієї спеціальності, особливо в компетенції використання ІТ-технологій та програмування.

Сьогодні в промисловій автоматизації використовуються найсучасніші досягнення науки і техніки та активно впроваджуються комп'ютерно-інтегровані технології. Сучасні промислові підприємства базуються на принципах цифрового виробництва (digital factory). Це означає, що виготовлення продукції від самого початку (стадія проектування) до кінця його життєвого циклу (стадія утилізації) повністю відслідковується не тільки виробником, а і споживачем. Принципи Industry 4.0 (4-та промислова революція) та Industrial Internet of Things (IIoT - промислового Інтернету речей) базуються на диджиталізації та повній інтеграції усіх пристроїв та навіть продуктів, які приймають участь у виробництві. Тепер кожен пристрій – це віртуалізований інтелектуальний засіб, який у взаємодії з іншими пристроями через локальні мережі та Інтернет, а також за необхідності з участю оператора, приймає рішення про управляючу дію через стаціонарні та мобільні засоби відображення та вводу даних.

ktpasu-1.jpg

Для розробки, експлуатації та модернізації таких систем  необхідний комплекс взаємопов’язаних компетенцій з автоматизації, інформаційних технологій та програмування, які відповідають завданням та вимогам сучасної четвертої промислової революції. Саме вирішенню цього завдання присвячена підготовка магістрів з цієї спеціальності.

Сучасні інтегровані автоматизовані системи управління виробництвом можуть представляти собою як баготорівневі інформаційно-управляючі системи, так і повністю розподілені системи з використанням IIoT та хмарних (Cloud) технологій. У будь якому випадку, вони передбачають збирання, обробку і обмін даними між різноманітними пристроями та підсистемами управління. Тому сучасному спеціалісту з автоматизації окрім класичних знань в області автоматизованого управління необхідні знання обчислювальних мереж загального та промислового призначення, програмування, розробки людино-машинного інтерфейсу та побудови систем з доступом до Інтернет. Кафедра ІАСУ НУХТ постійно вдосконалює навчальні та робочі програми, а викладачі здобувають необхідні нові компетенції та отримують практичний досвід для того щоб відповідати новим вимогам та викликам сучасного світу.

ktpasu-2.jpg
Автоматизована система управління (АСУ) підприємством

 

Навчальним планом професійної підготовки магістрів цієї спеціалізації передбачно:

 

Оволодіння спеціалізованим програмним забезпеченням для:

 • розробки прикладного програмного забезпечення мікропроцесорних контролерів різних виробників (Schneider Electric, Mitsubishi Electric, Siemens, VIPA і інші) з використанням спеціалізованих мов програмування міжнародних стандартів МЕК 61131;

 • розробки прикладного програмного забезпечення для людино-машинного інтерфейсу автоматизованого робочого місця оператора-технолога з використанням SCADA-програм і операторських панелей;

ktpasu-4.jpg

 • розробки прикладного програмного забезпечення для побудови MES систем (систем управління виробництвом) та MOM систем (систем управління виробничими операціями);

ktpasu-5.jpg

 • використання спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизованого проектування Eplan Electric, що передбачає моделе-орієнтоване проектування систем управління;

ktpasu-6.jpg

 • розробки систем автоматизованого управління з використанням промислових мереж рівня датчиків, процесу та виробництва;

ktpasu-7.jpg

 • використання спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання процесів управління

ktpasu-8.jpg

 • розробки програмного забезпечення для інтелектуальних систем управління

ktpasu-9.jpg

 

В процесі навчання студенти працюють у навчальних лабораторіях оснащених відповідним технічним та програмним забезпеченням провідних фірм світу, що створює реальну можливість отримання не тільки теоретичних, а і практичних навичок.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • володіння методами системного аналізу для розробки математичних моделей об'єктів та автоматизованих систем і теоретичного дослідження та моделювання різних аспектів систем із використанням новітніх комп'ютерних технологій;
 • здатність приймати участь у науково-дослідній роботі та використання її результатів при проектуванні та розробці програмно-технічного та інформаційного забезпечення автоматизованої системи управління технологічними процесами з використанням методів сучасної теорії управління;
 • вміння вибирати компоненти технічного та програмного забезпечення для побудови комп'ютерно-інтегрованих систем управління (КІСУ);
 • знання основних принципів функціонування промислових мереж, стандартних послідовних інтерфейсів RS-232, RS-422, RS-485; основ функціонування мереж на базі протоколів Modbus, CANOpen, Profibus; основи відкритих технологій інтеграцій, зокрема DDE, COM, OPC, ODBC, OLEDB.
 • вміти проектувати промислові мережі різної конфігурації для різних типів вузлів мережі (ПЛК, SCADA і ін.), використовуючи стандартні технології DDE, ActiveX, OPC, OLE DB та ODBC, .NET
 • знання загальних характеристик, типів, структур, функцій та загальних принципів побудови програмно-технічних комплексів; особливості та відмінності сучасних промислових мікропроцесорних контролерів та мов програмування
 • вдосконалені спеціальні знання в проектуванні ефективних систем автоматизації складних технологічних об'єктів та комплексів на основі інтелектуальних методів та комп'ютерних технологій з використанням баз даних, баз знань та ситуаційного управління:

Наші випускники успішно будують свою кар'єру в інжинірингових компаніях, які займаються розробкою, впровадженням та експлуатацією систем автоматизованого управління в різних галузях діяльності людини а також фірм, що займаються розробкою і впровадженням ІТ технологій

Зверніть увагу!
Випускники цієї спеціалізації мають відмінні перспективи на ринку праці за рахунок того, що вони поєднують інженерну освіту в галузі автоматизації виробничих процесів на рівні найкращих світових стандартів і вільне володіння сучасними комп'ютерними технологіями

Остання зміна: 19 лютого 2019