Н У Х Т

Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою

«Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води
у промислових та крафтових виробництвах
»

Наразі сфера виробництва продуктів харчування зазнає суттєвих змін, що пов’язано з рівнем виробництва, асортиментом та якістю продукції. Відповідно до цього, сучасні виробники харчової продукції використовують різні види цукрів та полісахаридів, які відіграють роль не тільки підсолоджуючих агентів, а й сприяють структуроутворенню, стабілізації тощо. Перспективним напрямком розширення асортименту цукру та цукропродуктів є створення промислових та крафтових технологій нових цукристих речовин та полісахаридів зі спрямованою зміною їх хімічного складу, підвищеної харчової і біологічної цінності. Це нові види цукропродуктів із традиційних видів сировини з використанням харчових добавок, а також нові види цукропродуктів поліпшеної якості, органічні цукропродукти, збагачені корисними мікро- та макроелементами; цукропродукти із нетрадиційних видів сировини природного походження; рідкі цукропродукти тощо.

Важливу роль у харчуванні людини та виробництві харчових продуктів відіграє якість води. В той же час, нестабільність складу та якості питної води створює передумови для розвитку технологій додаткового очищення для виготовлення фасованих питних вод, а також харчових продуктів у промисловому та крафтовому виробництвах. Це актуалізує необхідність підготовки сучасних кваліфікованих спеціалістів, які мають володіти комплексом знань та навичок щодо тенденцій впровадження якісно нових технологій цукрів, полісахаридів та підготовки води для різних груп споживачів з метою забезпечення асортименту та стабільної якості продукції:

 • промислового виробництва цукрів та полісахаридів, в тому числі, цукру білого, рідкого цукру, інвертного цукрового сиропу, крохмалю, крохмальних паток, сиропу з глюкози, глюкози кристалічної, пектину та ін.
 • крафтового виробництва цукрів та цукропродуктів, зокрема харчових сиропів різного композиційного складу цукрів, карамелізованого цукру, цукрової пудри (цукор для обсипки), цукру пресованого (колотого) з додаванням ароматичних добавок чи барвників та ін.
 • водопідготовки для підприємств харчової галузі, виробництва фасованої питної води, крафтового виробництва харчових продуктів.

Освітня програма «Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах» спрямована на підготовку магістра, який володітиме фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями з технологій цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах та передбачає поглиблену теоретичну та практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, виробничо-технологічних, науково-дослідних робіт з розроблення та впровадження технічних і технологічних інновацій та виконання і захисту кваліфікаційної роботи з використанням новітніх досягнень науки та промисловості, сучасних інформаційних та комп’ютерних засобів. Практична підготовка магістрів проводиться на промислових та крафтових підприємствах України з виробництва цукрів, полісахаридів і підготовки води для харчових продуктів.

Випускники освітньої програми «Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах» можуть виконувати наукову, освітню, аналітичну, експертну, консультативну, управлінську діяльність у сфері харчових технологій, зокрема обіймати посади: головного інженера, головного технолога, начальника цеху, зміни, завідувача виробництвом, інженера з контролю якості харчових продуктів, наукового співробітника, завідувача лабораторії, асистента, викладача та можуть працювати на промислових та крафтових підприємствах, в організаціях, пов’язаних з виробництвом цукрів, полісахаридів і підготовкою води для харчових продуктів, в науково-дослідних та проектно-конструкторських установах, лабораторіях з оцінки якості продукції, екологічного контролю стічних вод, навчальних закладах та ін.

Навчальним планом підготовки магістрів за новою редакцією освітньої програми «Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах» (2023 р.) передбачено нормативні дисципліни та дисципліни за вибором здобувача:

нормативні дисципліни:

 • Інтелектуальна та промислова власність
 • Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації
 • Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях
  • Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва цукрів, полісахаридів і підготовки води
  • Модуль 2. Статистично-графічні методи аналізу експериментальних даних
 • Управління інноваційними проектами
 • Науково-дослідницький практикум
 • Інновації в технологіях цукрів, полісахаридів та підготовки води:  промислове та крафтове виробництво, в т.ч. курсовий проект
 • Менеджмент якості та безпечності  цукрів, полісахаридів та фасованих питних вод, у т.ч. курсова робота
 • Професійна практика
 • Переддипломна практика
 • Кваліфікаційна робота

дисципліни за вибором здобувача:

 • Дисципліна із загальноуніверситетського каталогу
 • Дисципліна з каталогу спеціальності 181 "Харчові технології":
  • Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів
  • Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації
  • Біоактивні харчові компоненти і здоров’я
  • Біологічно активні речовини в харчових технологіях
  • Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування
 • Дисципліни із каталогу освітньої програми:
  • Теоретичні і практичні аспекти виробництва гідроколоїдів вуглеводної природи
  • Технології мембранного очищення води у промислових та крафтових виробництвах
  • Наукові основи технологій виробництва цукристих речовин
  • Теоретичні аспекти підготовки питної води та води для харчових виробництв
  • Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність
  • Оформлення результатів експерименту та наукова презентація
  • Управління ризиками підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання
  • Основи належної гігієнічної практики виробництва питних фасованих вод
  • Промислові та крафтові технології у виробництві  цукристих речовин

В лабораторіях кафедри:

 


Наші  випускники:

 

Остання зміна: 31 березня 2023