Н У Х Т

Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі

Підготовка фахівців у галузях знань
18 Виробництво та технології
24 Сфера обслуговування
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальностями 181 Харчові технології
242 Туризм і рекреація
 за міждисциплінарною освітньо-науковою програмою
«ПРОМИСЛОВІ ТА КРАФТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ  HoReCa В ТУРИЗМІ»

«Industrial and craft technologies for HoReCa in tourism»

Виробництво продуктів харчування та туристичний бізнес є найдинамічнішими секторами економіки у світі з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально задовольнити потреби споживачів у якісних та безпечних харчових виробах та отриманні високого рівня туристичних послуг і комфорту.

Бізнес HoReCa є успішним, він забезпечує якість товарів та послуг на високому рівні, впроваджує зміни та інновації, що покращують попит на ринку. Це зумовлює галузевий контекст поєднання і розроблення інноваційних науково-обґрунтованих технологій промислової та крафтової продукції для HоRеCа та організації і управління туристичним процесом на локальному та регіональному рівнях, в туристичній дестинації, на туристичному підприємстві.

Це у свою чергу актуалізує необхідність підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців які мають володіти комплексом сучасних методів, методик і технологій промислового та крафтового виробництва для HоRеCа у сфері туристичного бізнесу, здійснювати інженерно-конструкторську та організаційно-управлінську діяльність з метою забезпечення ефективного функціонування підприємств харчової промисловості та туристичної галузі, які є запорукою успішного працевлаштування та ведення власного бізнесу.

Аргументи на користь навчання
за Міждисциплінарною освітньо-науковою програмою

«Промислові та крафтові технології  для HоRеCа в туризмі»:

- НУХТ - один з найавторитетніших українських ЗВО в харчовій індустрії та у сфері гостинності ;
- нова та єдина освітня програма, що здійснює підготовку здобувачів одразу за двома спеціальностями для потреб вітчизняної харчової та туристичної галузей;
- поєднання традиційних та інноваційних форм навчання (денна та дуальна форма навчання);
- практика на провідних вітчизняних підприємствах та за кордоном;
- висока затребуваність висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців промислового та крафтового виробництва для HоRеCа у сфері туристичного бізнесу;
 - високий рівень підготовки в навчально-науковому інституті харчових технологій зі спеціальних дисциплін дозволяє розширити кар'єрні можливості і працювати на керівних посадах в галузях промисловості;
- ґрунтовне викладання в НУХТ фахових дисциплін надає можливість працювати не тільки в українських, але і в зарубіжних компаніях.

 

     Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави з питань поглибленого наукового розв’язання комплексних інженерно-технічних, організаційно-управлінських завдань у виробництві промислової та крафтової продукції для HоRеCа в сфері туризму та інтелектуальних систем керування виробничими процесами підприємств харчової та туристичної галузей.

    Орієнтація освітньої програми

Освітня програма орієнтована на наукову міждисциплінарну підготовку фахівців, які мають володіти: комплексом сучасних організаційно-технологічних, дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності функціонування і стратегічного розвитку промислових та крафтових підприємств для HоRеCа та організації туристичного бізнесу на підприємствах туристичної галузі.

     Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Підготовка освітньо-наукових кадрів, які застосовують і використовують сучасне лабораторне і технологічне обладнання, комп’ютерну техніку та інформаційні технології, володіють сучасними методами для успішного здійснення економічної, організаційно-управлінської, проектної, виробничо-технологічної діяльності, а також виконують проектні і науково-дослідні роботи, пов’язані з дослідженням технологічних процесів, впровадженням нових та удосконаленням існуючих промислових та крафтових технологій для HоRеCа у сфері рекреації, туризму і курортів.

Ключові слова: харчова промисловість, крафтове виробництро, інноваційні технології, туризмологія, туризм і рекреації, управління, моделювання, проектування, аналіз, синтез, наукові дослідження.

     Особливості програми

Освітня програма спрямована на підготовку магістра, який володіє фундаментальними та науковими знаннями промислових та крафтових технологій для HоRеCа у сфері туризму і передбачає поглиблену підготовку для проведення організаційно-управлінської, науково-дослідної, проектно-технологічної, виробничо-технологічної діяльності з розроблення та впровадження технічних, технологічних, інженерних та інформаційних інновацій на підприємствах харчової та туристичної галузей, виконання та захист кваліфікаційної роботи з використанням новітніх досягнень науки і промисловості, сучасних інформаційних та комп’ютерних засобів.

     Придатність до працевлаштування

Наукова, освітня, аналітична, експертна, консультативна, управлінська діяльність у сферах харчових технологій та туризму, із розробленням та впровадженням промислових та крафтових технологій для HоRеCа в туризмі.

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

КАР'ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ У СФЕРІ:

· харчових технологій
·крафтових технологій
·туризму і рекреації
·гостинності та HоRеCа в туризмі
·креативного бізнесу
·освіти та науки

 Перелік дисциплін освітньо-наукової програми
«Промислові та крафтові технології  для HоRеCа в туризмі»new

 Обов’язкові дисципліни

·      Інтелектуальна  та промислова власність

·     Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації

·     Формування бізнес-моделі компанії та управління

·     Науково-дослідницький практикум

·     Глобальні дистиб'юторські системи

·     Інноваційні промислові та крафтові технологія для HoReCa

·     Технології організації спеціалізованих гастрономічних турів

·     Менеджмент якості та безпечності харчових продуктів для HoReCa

·     Оптимізація, моделювання та статистичні методи аналізу в харчових технологіях

·     Туризмологія та управління розвитком дистинацій

·     Методика викладання спеціальних дисциплін

 

Дисципліни на вибір

·   Технологія м'ясних продуктів спеціального призначення

·   Інноваційні харчові інгредієнти у крафтових технологіях

·   Мікро-, макро- економічний аналіз та моделювання

·   Економічна політика

·   Інноваційні технології пакування і логістики харчових продуктів

·   Моніторинг та логістика крафтової продукції

·   Промоція туристичних дестинацій

·   Інноваційні технології в туризмі та рекреації

·   Медичний туризм

·   Project-management в туризмі та рекреації

·   Управління ризиками підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання

·   Сталий економічний розвиток

·   HR-менеджмент підприємств в туризмі і рекреації

·   Управління стійким розвитком дестинацій: досвід ЄС

·   Web-комунікації у харчовій промисловості та туристичному бізнесі

·   Стратегічний маркетинг для закладів HoReCa у сфері туризму

 

Запропонована нова освітньо-наукова програма «Промислові та крафтові технології  для HоRеCа в туризмі» сформована відповідно до суспільних потреб, враховує тенденції розвитку економіки держави та запити підприємств у висококваліфікованих фахівцях.

Програма розроблена як узгоджений комплекс видів освітньої діяльності для досягнення навчальних цілей, необхідних для здійснення професійної діяльності, спрямованої на забезпечення комплексного поєднання і розроблення інноваційних науково-обґрунтованих технологій промислової та крафтової продукції для HоRеCа та організації і управління туристичним процесом на локальному та регіональному рівнях, в туристичній дестинації, на туристичному підприємстві, з метою ефективної діяльності підприємств різних форм власності.

Остання зміна: 15 квітня 2023