Н У Х Т

Харчові технології та інженерія-2023

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою

«Харчові технології та інженерія»

Харчова промисловість України залишилася єдиною галуззю народного господарства, яка в умовах економічної кризи, пандемії та війни тримає прапор розвитку і продовжує активно працювати та розвиватися.

Модернізація вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Отже, можна бути впевненим, що наші випускники неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу після завершення навчання в університеті.

Освітня програма (ОП) орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців для підприємств харчової промисловості різної потужності та профільності, крафтового виробництва харчової продукції, закладів ресторанного господарства, які володіють і здатні застосувати набуті теоретичні та практичні знання для розв’язання складних спеціалізованих задач технічного та технологічного характеру, спрямованих на виробництво якісної та безпечної харчової продукції.

ОП спрямована на підготовку універсального бакалавра, який володітиме базовими фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями з усіх галузей харчової промисловості, передбачає теоретичну і практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, інженерно-технологічних, науково-дослідних робіт.

ОП враховує унікальність організації освітнього процесу, притаманну нашому Університету, а саме багаторічний досвід підготовки фахівців для усіх галузей харчової промисловості висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками та досвід світових закладів вищої освіти.

Аргументи на користь навчання за спеціальністю «Харчові технології», ОП «Харчові технології та інженерія» в Навчально-науковому інституті харчових технологій НУХТ:

 • НУХТ – один з найавторитетніших українських ЗВО в харчовій індустрії;
 • багаторічна історія підготовки фахівців з харчовихтехнологійвисоко-кваліфікованиминауково-педагогічнимипрацівниками, які задіяні у реалізації освітньої програми;
 • наші випускники володіють поглибленими знаннями з різних галузей харчової промисловості, що забезпечить їм широкі можливості для подальшого навчання за освітнім ступенем «магістр» та успішного працевлаштування на керівних посадах в усіх галузях харчової промисловості;
 • сформована активна співпраця з роботодавцями, їх широке залучення до освітнього процесу, її орієнтація на потреби сучасного ринку праці;
 • високий попит на випускників ОП на ринку праці;
 • у викладанні освітніх компонент, що спрямовані на забезпечення фахових компетентностей і результатів навчання, задіяні провідні вітчизняні фахівці промисловості та іноземні викладачі у форматі гостьових лекцій;
 • під час викладання дисциплін передбачено використання навчально-методичної літератури, розробленої висококваліфікованим науково-педагогічним складом Університету, періодичних наукових видань та мережі Internet та дистанційних технологій;
 • сформована процедура формування вільної освітньої траєкторії, що передбачає на рівні з вибором професійно-орієнтованих дисциплін, поглибити загальні компетентності, обравши компоненти гуманітарного, економічного, природничо-наукового, загального фахового спрямування. Широкий перелік вибіркових дисциплін та вибіркових блоків, який щороку актуалізується на підстав і врахування думки зовнішніх та внутрішніх стейхолдерів;
 • наявність навчальних лабораторій, оснащених технологічним обладнанням для повного виробничого циклу, наданих у користування провідними фірмами та підприємствами харчової промисловості, зокрема ТОВ «Лейпурін-Україна», ПрАТ «МХП», а також лабораторії водоочищення;
   

 

 • створено можливості для всебічного розвитку здобувачів та їхніх softskills, hardskills починаючи з перших курсів (майстер-класи, сертифікатні програми за фахом, імітаційні вправи, участь у Всеукраїнських Олімпіадах за фахом, студентських наукових конференцій тощо):
 • запроваджено елементи дуальної форми здобуття вищої освіти – поєдання навчання в університеті із стажуванням на провідних підприємствах харчової промисловості;
 • щорічно реалізується академічна міжнародна мобільність (програма Erasmus+ в університеті Газенхайму (Німеччина) та Жешувському університеті (Польща),виробнича практика на підприємствах харчової промисловості ЄС «Allfein Feinkost GmbH&Co», ТОВ «Гіакоббе Паста ГмбХ» (Німеччина)) та національну мобільність (реалізована угода з Полтавським державним аграрним університетом);
 • створено умови для повноцінного дистанційного навчання здобувачів;
 • великий перелік та розширена географія підприємств для проходження усіх видів практики, в тому числі за кордоном;
 • активна участь здобувачів у науковій роботі.
   

 

Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за спеціальністю «Харчові технології», можна виділити:

 • керівник підприємства;
 • головний інженер;
 • головний технолог;
 • завідувач виробництвом;
 • заступник директора з якості;
 • начальник цеху (зміни);
 • інженер з контролю якості харчових продуктів;
 • фахівець з використання водних ресурсів;
 • майстер виробництва;
 • завідувач лабораторії в науково-дослідних та проектно-конструкторських установах;
 • викладач закладу професійно-технічного освіти.

Остання зміна: 27 березня 2023