Н У Х Т

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою

«Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Підготовку фахівців за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» зосереджено на питаннях визначення показників якості та безпеки сировини і готового продукту, характеристиці та виборі обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість і безпеку харчової продукції, підтвердження відповідності продукції вимогам нормативної документації або виявлення помилок у технологічному процесі, що зумовлюють невідповідність продукції, виявлення порушень обліку сировини та матеріалів через впровадження на підприємстві нового технологічного обладнання, використання нових видів сировини, виявлення відхилень параметрів технологічного процесу, що впливають на якість та безпеку продукції, розмір технологічних витрат, вихід кінцевого продукту, виявлення можливої необлікованої чи фальсифікованої продукції тощо.

Освітня програма орієнтує здобувачів проводити на високому професійному рівні технологічну експертизу виробництва харчової продукції, оцінювати якість і безпечність харчової продукції і продовольчої сировини, встановлювати відповідність її вимогам відповідних стандартів, у т.ч. міжнародних, з метою підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

У процесі навчання здобувачі опановують теоретичні основи харчових технологій, сучасні технології харчової промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного контролю сировини, напівпродуктів та готової продукції харчової промисловості. Майбутні фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технології харчових продуктів з використання  найновіших інформаційно-програмних засобів.

 

Спектр умінь та навичок фахівця з харчових технологій надзвичайно широкий, а саме:

● пояснювати та науково обґрунтовувати окремі технологічні процеси з позицій фізичної, колоїдної, біологічної хімії, мікробіології, фізики, процесів і апаратів харчових виробництв;
● науково обґрунтовувати зміни, що мають місце при виробництві харчових продуктів під впливом різних факторів;
● визначати технологічні властивості основної сировини, технологічні процеси окремих технологій, вплив їх на якість готових виробів;
● прогнозувати зміни органолептичних властивостей в процесі переробки, зберігання продуктів;
● визначати рівні контамінації харчових продуктів;
● визначати перелік показників, що підлягають інспектуванню та проводити підбір методик для їхнього визначення;
● розробляти схеми технохімічного та мікробіологічного контролю;
● розробляти програми відклику продукції;
● використовувати нормативну документацію в дослідженнях якості харчової продукції;
● розробляти, вносити зміни та переглядати стандарти; приймати міжнародні та регіональні стандарти як національні;
● застосовувати методології управління якістю виробництв, підприємств та установ;
● правильно оформляти документацію щодо проведення сертифікації продукції, атестації виробництва та сертифікації систем якості; укладання ліцензійної угоди.

Аргументи на користь навчання за спеціальністю 181 «Харчові технології»
освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»
в Навчально-науковому інституті харчових технологій
Національному університеті харчових технологій:

● НУХТ – один з найавторитетніших українських ЗВО в харчовій індустрії;
● високий рівень підготовки в навчально-науковому інституті харчових технологій зі спеціальних дисциплін дозволяє розширити кар'єрні можливості і працювати на керівних посадах в галузях промисловості, а саме, на підприємствах харчової промисловості, акредитованих лабораторіях та органах з сертифікації систем;
● ґрунтовне викладання в НУХТ фахових дисциплін надає можливість працювати не тільки в компаніях України, але й в зарубіжних;
● у НУХТ є всі можливості для того, щоб не лише навчання, а й дозвілля у найкращі студентські роки було по-справжньому цікавим;
● поєднання  традиційних та інноваційних форм навчання (денна та дуальна форма навчання);
● - практика на провідних вітчизняних підприємствах та за кордоном;
● - висока затребуваність висококваліфікованих та конкурентно спроможних фахівців у сфері безпечності та якості харчових продуктів.

 Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здатних на високому професійному рівні виконувати управлінські та організаційні завдання, керувати виробничими підрозділами, розв’язувати актуальні проблеми переробної і харчової промисловості, розробляти та впроваджувати системи управління якістю та безпечністю на підприємствах харчової промисловості.

Орієнтація освітньої програми

Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти комплексом організаційних і технологічних заходів для підвищення ефективності функціонування підприємств і закладів харчової промисловості, з вирішення питань у сфері технологічної експертизи, розроблення, впровадження або удосконалення існуючих систем управління якістю та безпечністю на підприємствах харчової промисловості, методик і методів контролю якості та безпечності харчових продуктів, планування і розрахунків потреби у матеріальних, фінансових і трудових ресурсах.

 Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Підготовка професійних кадрів з розроблення та впровадження систем управління якістю та безпечністю на основі принципів НАССР у виробництві харчових продуктів.

Ключові слова: харчова промисловість, харчові продукти, технологічні процеси, проектування, технологічна експертиза, системи управління, якість, безпечність, НАССР.

 Особливості програми

Освітня програма бакалавра передбачає теоретичну та практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-технологічних та виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних інформаційних та комп’ютерних технічних засобів, виконання та захист кваліфікаційної роботи.

   Придатність до працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

КАР'ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ У СФЕРІ:

Серед професій, які згодом можуть опанувати здобувачі, що навчаються за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», можна виділити:

● фахівець із якості;
● фахівець з технологічної експертизи;
● інспектор з контролю якості продукції;
● інспектор з експорту;
● Інспектори з безпеки та якості;
● фахівець із стандартизації, сертифікації та якості.

 Перелік освітніх компонент освітньо-професійної  програми
«Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Обов’язкові компоненти ОП

Історія державності та культури України

Іноземна мова для академічного і професійного спілкування

Інформатика та інформаційні технології

Інжиніринг харчових виробництв (Модуль 1. Основи комп’ютерного проектування; Модуль 2. Технологічне проектування)

Моніторинг виробничих процесів

Вища математика для харчових технологій

Комплексна дисципліна. Хімія в харчових технологіях (Модуль 1. Загальна та неорганічна хімія; Модуль 2. Основи органічної хімії; Модуль 3. Основи біохімії Модуль 4. Основи аналітичної хімії; Модуль 5.Фізична та колоїдна хімія; Модуль 6. Харчова хімія)

Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти

Фізика для харчових технологій

Фізіологія харчування

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Технологічна експертиза виробництва харчової продукції, в тому числі курсова робота

Мікробіологія для харчових технологій (Модуль 1. Загальна мікробіологія; Модуль 2. Мікробіологія харчових продуктів)

Процеси та апарати харчових виробництв

Комплексна дисципліна. Харчові технології

Контроль якості та безпечності харчових продуктів

Комплексна дисципліна. Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів, в тому числі курсові роботи (Модуль 1. Законодавство у харчовій промисловості; Модуль 2. Системи управління безпечністю, в тому числі курсова робота; Модуль 3. Системи управління якістю, в тому числі курсова робота)

Обладнання харчових виробництв (Модуль 1. Базове обладнання харчових виробництв; Модуль 2. Гігієнічний інжиніринг)

Економіка і управління харчових виробництв

Автоматизація виробничих процесів

Безпека харчової продукції, в тому числі курсова робота

Належні практики виробництва

Методи оцінки ризиків

Виробнича практика

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота

Фізична культура і спорт (заняття в секціях)


Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу

https://nuft.edu.ua/studentu/navchannya/zagalnouniversitetskij-katalog-vibirkovix-discziplin

Дисципліна з каталогу спеціальності 181 «Харчові технології»

Авторське морозиво. Промислові і крафтові технології; Fundamentals of cake technology; Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин; Основи технології м'ясних виробів HoReCa;

Основи технологій тортів і тістечок; Основи холодильних і сушильних технологій; Global trends of grain products; Світові тенденції зернових продуктів; Цукропродукти і цукрозамінники в харчових технологіях; Основи крафтового cироваріння

Дисципліни із каталогу освітньої програми

Класичні методи аналізу, Експрес методи аналізу, Основи наукових досліджень, Безпека пакування та зберігання харчових продуктів, Основи товарознавства харчової продукції, Харчові алергени , Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації харчової продукції, Інформаційні технології в системах управління якістю та безпечністю, Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв, Стандартизація та оцінювання відповідності, Організація роботи виробничих та випробувальних лабораторій, Стандартизація та метрологія виробничих процесів, Метрологічне забезпечення харчових виробництв, Документи в системі управління, Внутрішня комунікація харчового підприємства, Санітарія виробництва, Експертиза технологічних процесів, Культура харчової безпеки, Управління відходами, Управління зовнішніми процесами, Інспектування технологічних процесів, Інструменти системи простежуваності, Інструменти систем управління, Оцінка терміну придатності харчових продуктів, Валідація та верифікація систем управління безпечності, Митна та судово-товарознавча експертиза, Сучасні тенденції розвитку галузей харчової промисловості

Запропонована освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» сформована відповідно до суспільних потреб, враховує тенденції розвитку економіки держави та запити підприємств у висококваліфікованих фахівцях.

Програма розроблена як узгоджений комплекс видів освітньої діяльності для досягнення навчальних цілей, необхідних для здійснення професійної діяльності, спрямованої на забезпечення виробництва безпечної харчової продукції, організації  і   управління систем управління якістю та безпечністю на потужності з метою  ефективної діяльності підприємств різних форм власності.

Остання зміна: 03 квітня 2023