Н У Х Т

Облік і аудит

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та освітньою програмою «Облік і аудит»

Терміни і форми навчання:

 • 2 роки 10 місяців – денна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності (для випускників технікумів і коледжів)
 • 3 роки 10 місяців – денна та заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма бакалавра передбачає інтегровану цілеспрямовану поглиблену практичну підготовку для виконання обліково-аналітичних і контрольно-аудиторських процедур та формування системи оподаткування суб’єктів виробничого сектору економіки (в тому числі харчової промисловості) з використанням сучасних інформаційних систем і комп’ютерних технологій, стандартів, спеціальних й галузевих пакетів прикладних програм обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. Бакалаврська програма «Облік і аудит» відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу.

Бухгалтерія – це мистецтво. Це професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв'язках і гармонії. Спеціальність «Облік і оподаткування» – це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.

Бухгалтер-аудитор працює за наймом на підприємствах різних галузей і форм власності. Його основне завдання – забезпечити керівництво інформацією, необхідною для прийняття виважених управлінських рішень. Він бере участь у аналізі результатів роботи, встановленні пріоритетів підприємства, забезпеченні відповідності прибутків і видатків, формуванні зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності.

Правильне ведення обліку господарської діяльності підприємства, відповідно до встановлених норм, облік активів підприємства, зобов'язання перед іншими учасниками ринкових відносини, капіталовкладення і багато іншого, є важливою стороною навчання. Крім того, фахівець у цій галузі повинен вміти аналізувати стан фінансової частини компанії, результати роботи і прогнозувати її подальший розвиток. Навчання здобувачів за спеціальністю «Облік і оподаткування» передбачає також знання в галузі аудиту, як всередині підприємства, так і за його межами.

Під час навчання здобувачі оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, консультування в сфері оподаткування; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.

На рівні бакалаврату здобувачі спеціальності «Облік і оподаткування» нашого університету вивчають дисципліни економічного та управлінського профілю з акцентом на фахові:

Нормативні та вибіркові дисципліни

 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Бюджетна та податкова система
 • Банківська справа та страхування
 • Міжнародна економіка
 • Облік на підприємствах малого бізнесу
 • Управління трудовими відносинами
 • Фінансова звітність підприємств за НП (С)БО
 • Аудит
 • Правове регулювання обліку
 • Фінанси підприємств
 • Статистика
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Фінансово-інвестиційний аналіз та оцінювання ризиків
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Аналіз господарської діяльності
 • Податковий облік
 • Аналіз бізнес - середовища та ділових відносин
 • Електронний документообіг
 • Державний фінансовий контроль
 • Контроль і ревізія
 • Бізнес-аналіз
 • Бухгалтерський облік в кредитних установах
 • Облік в банках
 • Облік та податковий менеджмент
 • Облік в корпоративному бізнесі
 • Електронна бухгалтерія
 • Консалтинг у сфері обліку і оподаткуванні
 • Аутсорсинг бухгалтерського та податкового обліку
 • Облікова політика підприємства
 • Організація обліку на державних та комунальних підприємствах
 • Облік міжнародних операцій
 • Фінансово-економічна діагностика
 • Облік за видами економічної діяльності
 • Бухгалтерський облік у туризмі
 • Бухгалтерський облік в будівництві
 • Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі
 • Бюджетування в обліковій діяльності

 

З метою здійснення ефективної підготовки з бакалаврами спеціальності «Облік і оподаткування» працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі, які мають значний як науковий, так і практичний досвід, що дозволяє наповнювати курси актуальною інформацією та забезпечувати високий рівень конкурентоздатності випускників кафедри.

Ефективність проведення навчального процесу забезпечується сучасними навчальними приміщеннями, комп'ютерними робочими місцями і прикладними комп’ютерними програмами, мультимедійним обладнанням і відповідає потребі щодо проведення лекцій, практичних і лабораторних занять, в тому числі в дистанційному режимі.

Комп’ютерний клас випускової кафедри оснащено технічними засобами і програмним забезпеченням провідних фірм у сфері обліку, аналізу та аудиту.

Професійна підготовка майбутніх бухгалтерів у НУХТ дозволить отримати фундаментальні знання і практичні навики щодо:

 • ведення бухгалтерського обліку як інформаційної моделі економічного суб'єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;
 • аналізу фінансово-економічних ситуацій;
 • прогнозування господарських ситуацій та наслідків;
 • планування та оптимізація виробничо-господарської діяльності підприємств та організацій;
 • контролю і мінімізації оподаткування підприємства;
 • використання бухгалтерської інформації для прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру;
 • здійснювати оцінку і управління витратами в стратегічному управлінському обліку;
 • організовувати планування аудиторської діяльності;
 • проводити внутрішній аудит на підприємстві;
 • аналізувати та орієнтуватися у нормативно-правовій базі, яка використовується для ведення бухгалтерського і податкового обліку та проведення судово-бухгалтерської експертизи;
 • проводити судово-бухгалтерську експертизу за вимогою правоохоронних органів;
 • здійснювати моделювання системи бухгалтерського обліку в умовах комп'ютеризації.

Про затребуваність бухгалтерів-аудиторів – випускників нашого університету говорить той факт, що вже під час проходження виробничої або переддипломної практик більшість з них користуються можливістю отримати стартові посади за фахом у промислових, посередницьких, торговельних підприємствах, у кредитних установах, в інвестиційних та страхових компаніях, консалтингових фірмах, рекламних компаніях, а також в контрольно-ревізійних службах.

Здобувачам, які успішно виконали вимоги навчального плану зі спеціалізації та захистили кваліфікаційну роботу присуджується ступінь бакалавра, видається диплом про вищу освіту державного зразка і додаток до диплому європейського формату.

Кваліфікація випускника за дипломом: бакалавр  обліку і оподаткування.

Після закінчення бакалаврської програми «Облік і аудит» випускники мають високий професійний рівень для роботи у приватному секторі економіки, в державних установах та установах місцевого самоврядування.

Працевлаштування може відбуватися на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні,      муніципальні,           комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

Випускники здатні виконувати  професійну   роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

1231 Головний бухгалтер

1231 Головний касир

1131 Головний ревізор

22637 Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей

22565 Інспектор кредитний

22574 Інспектор обмінного пункту

22707 Інспектор торговельний

3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери – Агент податковий

24501 Ревізор комерційний

3433 Бухгалтери та касири-експерти – Асистент бухгалтера-експерта

20281 Бухгалтер

22935 Касир-експерт

22598 Інспектор з інвентаризації

22692 Інспектор-ревізор

24480 Ревізор

3442 Інспектори податкової служби – Державний податковий       інспектор

24496 Ревізор-інспектор податковий

3443 Інспектори із соціальної допомоги – Інспектор з виплати пенсій

3443 Інспектори із соціальної допомоги    –     Інспектор з призначення пенсій

На базі освітнього ступеня «бакалавр» випускники усіх спеціальностей (спеціалізацій) мають можливість продовжити навчання в магістратурі за професійним спрямуванням «Облік і аудит».

Більше інформації про спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» - посилання на сторінку освітньої програми на сайті - https://eiu.nuft.edu.ua/oblik.php

Остання зміна: 13 липня 2023