Н У Х Т

Міжнародна економіка

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
29 «Міжнародні відносини»
за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»
та освітньо-професійною програмою
«Міжнародна економіка»

В сучасних умовах в Україні необхідні нові підходи до забезпечення міжнародних зв'язків. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків підприємств харчової промисловості вимагає розширення спектру знань для успішного ведення бізнесу та формування відповідного іміджу вітчизняних підприємств на міжнародних ринках.

В Національному університеті харчових технологій, який є потужним навчально-науковим центром харчової промисловості України, проводиться підготовка фахівців за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та освітньою програмою «Міжнародна економіка» саме для підприємств галузей харчової промисловості з урахуванням її структурних особливостей.

Закладом вищої освіти передбачена підготовка бакалаврів за денною та заочною (дистанційною) формами навчання.

Здобувачі освіти вивчають комплекс дисциплін згідно освітньої програми «Міжнародна економіка», зокрема, такі як: «Міжнародні освітні системи», «Економіка зарубіжних країн», «Світові економічні системи», «Міжнародна економіка», «Міжнародний ринок праці», «Міжнародна економічна інтеграція», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Інвестування», «Міжнародні економічні відносини», «Світова продовольча політика», «Міжнародна комерційна логістика», «Міжнародний економічний аналіз», «Міжнародний менеджмент», «Ціноутворення на світовому ринку».

Також вони мають можливість вивчати ряд дисциплін, що викладаються англійською мовою. Підготовку здійснюють провідні спеціалісти-науковці у сфері міжнародної економіки.

Професорсько-викладацький склад спільно з Торгово-промисловою палатою України, Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки бере участь в організації конференцій, до участі в яких запрошуються і студенти.

В рамках міжнародного співробітництва з Вільнюським університетом (Литва) проводяться гостьові лекції, спільні засідання круглих столів, здобувачі долучаються  до участі у міжнародних наукових конференціях Вільнюського університету.

Наші викладачі особливу увагу приділяють залученню талановитої молоді до наукової роботи. З метою набуття навичок дослідної роботи створено студентське наукове товариство «Інтелект».

Здобувачі беруть активну участь в організації круглих столів, що проводяться в рамках діючого наукового семінару «Інформаційна культура в сучасному світі». Цікавими заходами для студентів стали проведені круглі столи: «Привабливість та пріоритетність інвестування галузей економіки», «Вища освіта: міжнародний вимір», «Актуальні проблеми: студент в системі сучасної освіти», «Економіка зарубіжних країн: проблеми та пріоритети», Проблеми формування продовольчих систем», «Випереджувальна освіта в інформаційному суспільстві», «Інвестиційні пріоритети України», «Освітня міграція: мотиви та пріоритети».

В роботі круглих столів беруть участь провідні науковці та практики, представники міністерств, що дає змогу студентам розширити свій спектр знань в обраній спеціальності. Наукові результати студентської роботи відображаються в наукових статтях і тезах.

Фахівцям зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародна економіка» надається робота в аналітичних відділах міністерств, міжнародних та вітчизняних підприємствах, приватних компаніях, у банківській системі, транснаціональних корпораціях, які займаються питаннями розвитку міжнародного співробітництва та економічної інтеграції.

Ця професія – для цілеспрямованих, працелюбних та амбітних!

Запрошуємо Вас до вступу на освітню програму «Міжнародна економіка»!

Остання зміна: 13 липня 2023