Н У Х Т

Реклама та зв'язки з громадськістю

Підготовка фахівців
у галузі знань 06 «Журналістика»
освітнього ступеня «Магістр»
зі спеціальності 061 «Журналістика»
за освітньою програмою «Реклама та зв'язки з громадськістю»

 

Терміни і форми навчання:

 • 1 рік 4 місяці для денної форми навчання;
 • на основі освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 061 «Журналістика» (за освітньою програмою «Реклама та зв'язки з громадськістю») та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра передбачає поєднання теоретичної підготовки майбутніх рекламістів та піарників з практичними аспектами професійної діяльності, що дозволяє здобувачам вищої освіти набути необхідних навичок з урахуванням вимог ринку праці. Програма орієнтована на глибоку професійну підготовку ініціативних та здатних до швидкої адаптації в сучасному інформаційному середовищі фахівців, рекламістів, піар-працівників, аналітиків та експертів. Вона готує магістрів з новим перспективним способом мислення, здатних творчо застосовувати набуті компетентності та формувати нові в процесі практичної діяльності.

Наповнення програми. Задля набуття здобувачем вищої освіти фахових компетентностей з рекламної та PR-діяльності навчальним планом передбачене вивчення таких обов’язкових дисциплін:

 • Сучасні медіакомунікації
 • Інформаційні війни та інформаційна політика і безпека
 • Digital-технології в рекламі та PR
 • Ділове спілкування іноземною мовою
 • Технології візуалізації інформації
 • Семантика і семіотика реклами
 • Ефективність реклами та PR-діяльності підприємств харчової промисловості
 • Антикризові комунікації
 • Методологія наукових досліджень.

 Також здобувачі протягом навчання мають право на вибір частини дисциплін для формування професійних компетентностей.

Випускники-магістри за спеціальністю 061 «Журналістика» освітньої програми «Реклама та зв'язки з громадськістю» можуть обіймати такі посади (за ДК 003:2010): менеджер зі зв’язків з громадськістю; менеджер з реклами; асистент; викладач вищого навчального закладу; рекламіст; фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою; журналіст; прес-секретар; редактор мультимедійних видань засобів масової інформації; агент рекламний; представник з реклами; дизайнер-виконавець графічних робіт; дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів тощо.

Випускники-магістри матимуть змогу працювати у редакціях різних медіаструктур, інформаційних, рекламних та PR-агенціях, закладах освіти відповідного профілю, наукових установах, дослідницьких центрах.

Магістранти з науковим хистом за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Остання зміна: 12 липня 2023