Н У Х Т

Облік і аудит

Підготовка фахівців
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
освітньої програми «Облік і аудит»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності «Облік і оподаткування» в Навчально-науковому інституті економіки і управління Національного університету харчових технологій (НУХТ) передбачає навчання тривалістю 1 рік 4 місяці, з яких 75% часу відведено на навчальний процес, інші 25% – це проходження виробничої та переддипломної практики на підприємствах харчової промисловості, а також організаціях різних форм власності та видів економічної діяльності, підготовка до кваліфікаційної  роботи магістра.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності «Облік і оподаткування» у НУХТ передбачає навчання:

 • за денною і заочною формою
 • на бюджетній і контрактній основі
 • на базі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Облік і оподаткування» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації (так званий перехресний вступ)

Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти знаннями інноваційних методів, методик, технологій організації обліку, оподаткування, аудиту, контролю та аналізу для виконання організаційно-управлінської, обліково-економічної, контрольно-аналітичної, консультаційної, експертної діяльності суб’єктів господарювання (в тому числі харчової промисловості) у сфері обліку, оподаткування, аудиту, контролю та аналізу. Освітня програма магістра передбачає цілеспрямовану поглиблену практичну підготовку для виконання обліково-аналітичних і контрольно-аудиторських процесів та формування системи оподаткування суб’єктів господарювання (в тому числі харчової промисловості) в форматі інформаційно-комунікаційних технологій.

Кваліфікація випускника за дипломом: магістр  обліку і оподаткування.

Після закінчення магістерської програми «Облік і аудит» випускники мають високий професійний рівень для роботи у приватному секторі економіки, в державних установах та установах місцевого самоврядування.

Придатність до працевлаштування

Наукова, освітня, аналітична, експертна, консультативна, управлінська діяльність на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми        (державні,      муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

Магістерська програма «Облік і аудит» відповідає державним стандартам вищої освіти і європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу, і складена з акцентом на:

1. Опанування циклом професійних дисциплін, що формують фахові компетенції, необхідні випускникам для зайняття посади бухгалтера або аудитора на рівні керівних посад, як у комерційних структурах, так і в державних установах, та/або організації власної справи:

Нормативні та вибіркові дисципліни

 • Ділове спілкування іноземною мовою
 • Методологія наукових досліджень
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Податкове адміністрування і контроль
 • Фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні
 • Стратегічний аналіз

 

 • Професійна етика та соціальна відповідальність бухгалтера, аудитора
 • Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів
 • Управлінська звітність
 • Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності                 
 • Облік і оподаткування міжнародних операцій
 • Аналіз фінансових ринків
 • Обліково-аналітичне забезпечення захисту прав суб'єктів господарювання
 • Електронна звітність підприємства
 • Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика

2. Розвиток наукових компонентів щодо професійної підготовки магістрів освітньої програми «Облік і аудит» через вивчення методології та методики проведення обліку та аудиту в різних сферах діяльності, отримання досвіду науково-дослідної та інформаційно-аналітичної роботи в обраній галузі під керівництвом досвідчених викладачів з числа кандидатів та докторів економічних наук.

3. Поглиблення знання ділової іноземної мови і практики використання спеціалізованого програмного забезпечення , що нині є провідними вимогами роботодавців до персоналу з обліку і аудиту та інструментами побудови успішної кар’єри, у тому числі в банківській сфері, страхових та міжнародних компаніях.

Здобувачам які успішно виконали вимоги навчального плану і захистили магістерську кваліфікаційну роботу присуджується ступінь магістра, видається диплом про вищу освіту державного зразка і додаток до диплому європейського формату.

Компетенції випускника-магістра з професійного спрямування «Облік і аудит» дозволяють йому працювати у науково-дослідних установах, в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з базової та повної вищої освіти, тобто займатись викладацькою діяльністю. Магістранти з науковим хистом за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

З метою здійснення ефективної підготовки з магістрантами спеціальності «Облік і оподаткування» працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі, які мають значний як науковий, так і практичний досвід, що дозволяє наповнювати курси актуальною інформацією та забезпечувати високий рівень конкурентоздатності випускників кафедри.

Протягом навчання майбутні фахівці з обліку і аудиту мають змогу приймати участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях з обліку і оподаткування; найкращі здобувачі запрошуються на тренінги, які проводять на підприємствах досвідчені вітчизняні та закордонні консультанти.

Високий рівень підготовки магістрів за освітньою програмою «Облік і аудит» НУХТ підтверджується щорічними рейтингами компаній-роботодавців та професійними досягненнями наших вихованців в напрямку обліку і аудиту. Кафедра обліку і аудиту підтримує зв’язки з випускниками, залучає їх до навчального процесу задля обміну досвідом та сприяння працевлаштуванню (стажувань) діючих здобувачів.

Більше інформації про спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» - посилання на сторінку освітньої програми на сайті - https://eiu.nuft.edu.ua/oblik.php

Остання зміна: 12 липня 2023