Н У Х Т

Міжнародна економіка

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
29 «Міжнародні відносини»
за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»
та освітньо-професійною програмою
«Міжнародна економіка»

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» підготовки магістра за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» в Навчально-науковому інституті економіки і управління Національного університету харчових технологій передбачає  термін навчання тривалістю 1,4 роки. Заклад вищої освіти здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання.

Освітня програма орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних економістів-міжнародників, які є ініціативними та здатними до швидкої адаптації до умов та викликів сучасного міжнародного економічного середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань, пов’язаних із забезпеченням продовольчої безпеки на різних рівнях. Формує економістів-міжнародників з новим перспективним способом мислення, здатних до аналітичної діяльності на основі сучасних досягнень. Програма виконується в активному дослідницькому середовищі і ряд дисциплін викладається англійською мовою. Програми та навчальні плани підготовлені з урахуванням досвіду провідних європейських університетів (Польща, Литва).

Передбачено вивчення наступних дисциплін: «Методологія наукових досліджень», «Глобальна економіка», «Ділове спілкування іноземною мовою», «Міжнародна торгова політика», «Міжнародна конкурентоспроможність», «Міжнародні інвестиції», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Економіка міжнародної інтеграції», «Європейське бізнес-середовище».

Магістр міжнародних економічних відносин на первинних посадах самостійно виконує переважно евристичні та частково діагностичні професійні й соціально-виробничі завдання. Професійні назви робіт, які може виконувати фахівець:

- провідний спеціаліст в органах державного управління, у профільних міністерствах та відомствах, фінансових установах;

- спеціаліст-консультант в сфері міжнародних економічних відносин;

- спеціаліст по реалізації в Україні міжнародних програм та проєктів;

- експерт та спеціаліст-аналітик з дослідження ринку;

- логіст;

- науковий співробітник у науково-дослідних установах;

- викладач у ЗВО.

Магістранти залучаються до науково-дослідної роботи кафедри, в т.ч. через роботу студентського наукового товариства «Інтелект», приймають участь у науково-практичних конференціях (міжнародних, всеукраїнських, університетських), круглих столах в рамках наукового семінару кафедри, олімпіадах. В рамках міжнародного співробітництва з Вільнюським університетом (Литва) відбуваються гостьові лекції, спільні засідання круглих столів, здобувачі долучаються  до участі у міжнародних наукових конференціях, що проводяться Вільнюським університетом. Результати досліджень оформлюються у вигляді наукових доповідей, публікацій в збірниках наукових матеріалів тощо.

Перед Вами відкриваються можливості у вирішенні проблем, що виникають на світових продовольчих ринках.

Ця професія для амбітних, цілеспрямованих та працелюбних!

Запрошуємо Вас до вступу на освітньо-професійну програму «Міжнародна економка»!

З нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами!