Н У Х Т

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
та освітньо-професійною програмою

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Терміни і форми навчання:

 • 1,5 роки для денної та заочної форм навчання;
 • на основі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації (так званий перехресний вступ)

Актуальність спеціальності у сучасних умовах

Розвиток ринкових відносин, глобалізаційні процеси у країни та прагнення нашої держави до інтеграції у єдине економічне середовище нерозривно зв’язано із проблемою підвищення якості професійної підготовки майбутніх спеціалістів, що передбачає пошуки найбільш ефективних шляхів її розв’язання. Дана проблема носить не лише фінансово-економічну, але й соціальну, духовну та педагогічну значимість.

Необхідність підвищення якості професійної підготовки майбутніх магістрів у соціальному плані зумовлена науково-технічними досягненнями, соціально-економічними перетвореннями, що відбуваються у країні, і ринком праці, який висуває свої вимоги до випускників-фінансистів закладів вищої освіти.

Кафедра фінансів готує магістрів, здатних до високо інтенсивної праці, підготовлених до творчої діяльності, до практичного вдосконалення отриманих знань. Професійні компетенції враховують фахові знання (теоретичні, прикладні) та відповідні уміння і навички. Вони співвідносяться з вимогами до професійної підготовленості фахівця, визначають його здатність ефективно діяти відповідно до вимог справи, методично, організовано і самостійно розв’язувати поставлені завдання і проблеми, а також оцінювати результати своєї діяльності.

Програма підготовки за освітнім ступенем «магістр»

Магістерська програма «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу.

У процесі навчання магістри опановують сучасні управлінські технології у фінансовій діяльності банків, страхових компаній, підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності, фінансову аналітику та обчислення у фінансах. Крім того, магістри вивчають методологію наукових досліджень, що дає можливість провадити наукові дослідження, а також займатись викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах.

Магістри вивчають наступні дисципліни:

 • ділове спілкування іноземною мовою;
 • фінансовий менеджмент;
 • методологія наукових досліджень;
 • фінансова аналітика та обчислення в фінансах;
 • фінансове моделювання;
 • страховий менеджмент;
 • банківський менеджмент;
 • податковий менеджмент;
 • бюджетний менеджмент;
 • фінанси підприємств харчової промисловості;
 • управління фінансовою санацією підприємств;
 • фінансове планування на підприємствах;
 • управління фінансовою безпекою;
 • управління фінансовими ризиками;
 • проєктне фінансування;
 • торгівля цінними паперами;
 • казначейська справа;
 • корпоративна соціальна відповідальність в фінансовій сфері;
 • глобальна економіка;
 • актуальні питання фінансової науки;
 • банківське регулювання та нагляд.

Сфери застосування отриманих знань

Випускники кафедри завжди затребувані в усіх сферах фінансової системи України, зокрема: Міністерстві фінансів України, Державній податковій службі України, Державній казначейській службі України, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державній податковій службі України, органах Пенсійного фонду, органах Фонду соціального страхування, органах Фонду зайнятості, фінансових підрозділах органів державного управління та місцевого самоврядування, банківських установах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, лізингових, аудиторських та консалтингових компаніях, у компаніях з управління активами, кредитних спілках, ломбардах, фінансових компаніях, рейтингових та аналітичних агентствах, підприємствах різних галузей, в тому числі і харчової промисловості.

Випускники можуть обіймати посади:

Фінансового аналітика, начальника фінансового відділу, фінансового консультанта, фінансового менеджера, фінансового директора, фінансового контролера, економіста та консультанта з податків і зборів, економіста з фінансової роботи, економічного радника, консультанта з економічних питань, економіста з планування, професіонала з корпоративного управління, професіонала з управління активами, професіонала з фінансово-економічної безпеки, аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, відповідального працівника банку та інших фінансових установ; професіонала з цінних паперів, у сфері біржової діяльності, з депозитарної діяльності, з торгівлі цінними паперами; спеціаліста з контролінгу ризиків, державного аудитора, казначея; менеджера з управління ризиками, з розвитку бізнесу.

Магістранти з науковим хистом за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Остання зміна: 10 липня 2023