Н У Х Т

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
та освітньо-професійною програмою

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Актуальність спеціальності у сучасних умовах

Інтелектуалізація економічного життя і сфери фінансових відносин – це процес, що відбувається у нашій державі останні десятиріччя та спрямований на розбудову інституціональної системи, використанні новітніх технологій та інструментів фінансового ринку для задоволення матеріальних інтересів суб'єктів на внутрішньо-корпоративному та національному рівнях.

Сучасні фінансові відносини між окремими суб'єктами ринку потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Вочевидь, повстає потреба плекання якісно нової плеяди фінансистів. Вміння системно мислити і аналізувати сучасні процеси в контексті майбутніх тенденцій визначає ефективність функціонування національної фінансової системи. Такий підхід дає змогу визначати із наукових позицій місце України в глобалізаційних процесах, її перспективи щодо інтеграції в світові фінансові інституції.

Важливе значення для забезпечення якісного функціонування фінансової системи має фахова підготовка фінансистів. Якісний рівень професійних знань, культура економічного мислення, формування фінансової освіченості та опанування основами фінансової філософії дадуть змогу майбутнім працівникам забезпечити новий етап розвитку суспільства. Саме такий підхід формує в майбутнього фінансиста основи системного мислення та соціальної відповідальності.

Сфери застосування отриманих знань

Фахівці даної спеціальності підготовлені для фінансової, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного банку України, комерційних банках, фіскальних органах, органах Міністерства фінансів України, на рівні підприємств і об'єднань різних видів економічної діяльності, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, регіональних фінансових управліннях, у науково-дослідних установах тощо.

Випускники можуть обіймати посади:

 • фінансового директора підприємства;
 • начальника фінансового управління;
 • керівника фінансового відділу;
 • провідного фахівця відділу (департаменту, управління);
 • спеціаліста банківської установи;
 • податкового інспектора;
 • спеціаліста страхової компанії;
 • кредитного інспектора;
 • брокера (посередника) з цінних паперів;
 • інспектора з контролю за цінами;
 • інспектора з експорту, тощо

Програма підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Бакалаврська програма «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу.

На рівні бакалаврату студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» нашого університету вивчають дисципліни фінансового, економічного, управлінського та психологічного профілю з акцентом на фахові:

 • фінанси;
 • гроші і кредит;
 • фінанси галузей економіки;
 • страхування;
 • страхові послуги;
 • міжнародні фінанси;
 • інвестиційна діяльність;
 • фінансовий аналіз;
 • податкова система;
 • корпоративні фінанси;
 
 • електронний бізнес;
 • платіжні системи;
 • фінанси страхових організацій;
 • ринок фінансових послуг;
 • банківська справа;
 • аналіз банківської діяльності;
 • банківська система;
 • фінанси підприємства;
 • бюджетна система;
 • фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

Викладачі та технології навчання

Зі студентами працюють висококваліфіковані, досвідчені доценти та професори. У нинішньому складі кафедра має високий науково-педагогічний потенціал. Навчальний процес провадиться за програмами, які відповідають міжнародним стандартам. Крім традиційних методів під час підготовки студентів на кафедрі застосовуються і сучасні методи навчання: інтерактивні ігри, тренінги, мозкові штурми, аналіз конкретних ситуацій, виїзні заняття, круглі столи з провідними фахівцями. До послуг студентів – спеціалізована електронна бібліотека, читальні зали, комп'ютерні класи з прямим доступом до мережі Internet. Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах, у банківських установах, страхових компаніях. Випускники кафедри можуть продовжити навчання у магістратурі.

Участь студентів у науковій діяльності кафедри

Студенти мають змогу приймати активну участь у науковій діяльності кафедри, зокрема: у міжнародних і всеукраїнських конференціях, предметних олімпіадах, конкурсах науково-дослідних робіт, здобуваючи перемоги у складних змаганнях із студентами інших вищих навчальних закладів. Під керівництвом викладачів кафедри студенти працюють над науковими проблемами. Результатами такої роботи є публікації у фахових виданнях.

 Більше інформації про спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування

Остання зміна: 10 липня 2023