Н У Х Т

Менеджмент

Підготовка фахівців
освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії»
у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
та освітньо-науковою програмою

«Менеджмент»

В сучасних умовах трансформації вітчизняної та світової економіки ефективність функціонування суб'єктів господарювання залежить від якісного управління. Лише професійні менеджери, які обізнані на сучасних методах та інструментах управління, технологіях та методах прийняття управлінських рішень з урахуванням ризику та невизначеності, особливостях розробки конкурентної стратегії – спроможні сформувати систему управління та організувати цей процес так, щоб забезпечити досягнення стратегічних цілей та створити умови подальшого розвитку організацій. Саме це обґрунтовує актуальність створення умов для навчання і професійного зростання майбутніх керівників та науковців, які надалі використовуватимуть свої знання у професійній та науково-педагогічній діяльності.

У Навчально-науковому інституті економіки і управління створені власні наукові школи, які дають можливість здійснювати ефективну підготовку фахівців третього (освітньо-наукового) рівня – докторів філософії На базі випускової кафедри економіки праці та менеджменту здійснюється підготовка докторів філософії за освітньою програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент»галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Метою освітньо-наукової програми «Менеджмент» є відтворення інтелектуального потенціалу держави шляхом підготовки висококваліфікованих на національному та міжнародному рівнях наукових кадрів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», для наукових та освітніх установ, органів державної влади та управління, підприємств та організацій різних галузей економіки, здатних продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у галузі управління та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики, застосовувати новітні методології наукової та педагогічної діяльності, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також формування у здобувачів вищої освіти (аспірантів) цінностей фаховості, прозорості, чесності та відкритості, соціальної відповідальності за результати наукової та науково-педагогічної діяльності перед суспільством, принципів міждисциплінарного підходу, розвитку і трансферу наукових досліджень.

Нормативний час підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії становить чотири роки, що передбачає виконання освітньо-наукової програми та проведення власного наукового дослідження. Навчання в аспірантурі надає змогу поглибити свої теоретичні та дослідницькі знання, проводити оригінальні дослідження, розвивати власний науковий потенціал у сфері менеджменту.

Освітньо-наукова програма «Менеджмент» спрямована на проблемно-орієнтоване навчання, містить систему обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів, які вибудовані в логічній послідовності вивчення, що дозволить підготувати фахівців освітнього ступеню «доктор філософії» та забезпечить формування загальних та фахових компетентностей.

Освітня складова передбачає 60 кредитів ЄКТС (обов'язкові компоненти складають 45 кредитів та широкий набір вибіркових компонент загальним обсягом 15 кредитів) Аспіранти вивчають різноманітні навчальні дисципліни, що спрямовані на здобуття глибинних знань зі спеціальності та розвитку фахових компетентностей; дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями; дисципліни, що спрямовані на набуття універсальних навичок дослідника; дисципліни для набуття здатності застосовувати основи педагогіки і психології, організовувати та поводити навчальні зайняття в освітньому процесі у закладах вищої освіти; дисципліни з розвитку мовних компетентностей.

Вибіркові компоненти посилюють цикл професійної підготовки здобувачів та уможливлюють право вибору навчальних дисциплін з врахуванням індивідуальних потреб аспірантів.

Заняття проводять провідні викладачі та експерти з різних галузей знань, які постійно проходять зарубіжні стажування, мають патенти про винаходи, публікують власні наукові доробки у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus та Web of Sciences;

Освітня-наукова програма передбачає педагогічну практичну підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої науково-педагогічної діяльності.

Здобувачі третього рівня вищої освіти в результаті навчання отримають необхідні знання та навички для проведення самостійних наукових досліджень та формулювання системного наукового світогляду, вміння працювати у науковому колективі, розуміючи відповідальність за результати роботи. Аспіранти мають можливості у реалізації наукових, дослідницьких та творчих інтересів.

Компетенції доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент» дають можливість виконувати професійні обов’язки на посадах наукових, науково-педагогічних, адміністративних працівників у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, інших установах та організаціях, що здійснюють дослідження та/або підготовку фахівців у сфері менеджменту; професіоналів, керівників, менеджерів (топ-менеджерів)  – в установах та на підприємствах державної та приватної форми власності всіх галузей економіки; експертів, аналітиків у сфері економіки.

 

Остання зміна: 05 липня 2023