Н У Х Т

Цифрові бізнес-технології в підприємництві

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» за освітньою програмою «Цифрові бізнес-технології в підприємництві»

 

На сьогодні цифровізація стала ключовим драйвером зростання української економіки та добробуту громадян. В країні діє принцип цифрового пріоритету (digital by default), де всі сфери суспільного життя пронизані цифровізацією.

Ринок праці в умовах діджиталізації висуває нові вимоги до підприємця: високий рівень інтелектуальних, комунікативних, моральних якостей, що сприяє успішній самоорганізації діяльності. Це в свою чергу актуалізує необхідність підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі створення та розвитку малого та середнього бізнесу, інноваційного підприємництва, економічних служб, підприємств сфери послуг, торгівлі, промисловості.

Враховуючи активний розвиток цифрової взаємодії між фізичними особами, зростання електронного бізнесу і цифровізації традиційних організацій, розвитку фінтеху фахівці у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності стають очевидною потребою на ринку праці. Існуючі зараз традиційні принципи роботи і ведення бізнесу мають ряд обмежень з точки зору їх швидкості, часу роботи і зручності проведення, що є бар'єром для подальшого зростання економіки в цілому. У свою чергу досвід європейських країн свідчить про суттєвий вплив здійснених заходів щодо цифрових компетентностей випускників коледжів та університетів на розвиток економіки та конкурентоспроможність країн ЄС на міжнародному рівні.

Цифрова компетентність є ключовою компетентністю в умовах четвертої промислової революції. Цей термін включає в себе впевнене, критичне та відповідальне використання і взаємодію з цифровими технологіями для навчання, роботи та участі у суспільному житті.

В умовах глобальних змін та цифровізації, а також входження до економічного, інформаційного Європростору розвиток вітчизняної економіки залежить від наявності висококваліфікованих кадрів, які здатні трансформувати отриману інформацію на навички виконання поставлених завдань та розширення професійної компетентності.

Запропонована до впровадження в освітній процес нова освітньо-професійна програма «Цифрові бізнес-технології у підприємництві» сформована відповідно до суспільних потреб, враховує тенденції розвитку економіки держави та запити бізнесу у висококваліфікованих фахівцях у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Профіль освітньої програми
«
ЦИФРОВІ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ»new
Мета (цілі) освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здатних на високому професійному рівні виконувати організаційні та управлінські завдання у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності в умовах цифровізації та глобалізації економіки

Орієнтація освітньої програми

Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу в умовах цифровізації та глобалізації, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема, в торгівлі та біржовій діяльності з використанням новітніх методів (Інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок

 Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Підготовка освітньо-професійних кадрів, які здатні здійснювати організаційно-управлінську діяльність на підприємствах усіх форм власності. Ключові слова: цифровізація, діджиталізація, підприємництво, торгівля, біржова діяльність, бізнес

 Особливості програми

Освітня програма підготовки бакалаврів передбачає поглиблену теоретичну та практичну підготовку фахівців у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності з урахуванням регіональних потреб та особливостей харчової промисловості за нових умов діджиталізації бізнесу

 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Бакалавр підприємництва, торгівлі і біржової діяльності може обіймати посади:

 • керівників та менеджерів структурних підрозділів суб’єктів господарювання
 • фахівців з питань економіки, планування та організації бізнесу
 • спеціалістів з стратегічного та поточного планування, розробки і оцінювання проєктів
 • консультантів та експертів з економічних питань на підприємствах
 • можуть започаткувати і розвивати власний бізнес
 • працювати брокерами на різних формах бірж, біржовими аналітиками, оцінщиками
 • можуть виконувати наступну професійну роботу: товарознавець, організатор з постачання, організатор із збуту, інспектор-товарознавець, інспектор торговельний, брокер торговий, дилер (торговий), агент комерційний, агент торговельний, інспектор з безпеки руку, охорони праці та якості, інспектор з контролю якості продукції

 Подальше навчання

Можливість продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

 Викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, що проводиться у формі лекцій, практичних, лабораторних занять, семінарів, консультацій з викладачами, самостійного навчання за індивідуальними завданнями, виконання курсових робіт (проєктів), проходження виробничої та переддипломної практики, підготовки кваліфікаційної роботи з використанням розроблених підручників, посібників, конспектів лекцій, методичних рекомендацій, періодичних наукових видань та мережі Internet

Програмні результати навчання
за освітньо-професійною програмою
«ЦИФРОВІ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ»new

Після закінчення навчання на запропонованій освітній програмі  здобувач зможе:

 • Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
 • Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
 • Працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
 • Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
 • Застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
 • Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
 • Вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
 • Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.
 • Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.
 • Використовувати знання щодо бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.
 • Застосовувати професійні знання й уміння у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності з використанням цифровізації бізнес-процесів, враховуючи діджіталізацію економіки як держави, так і всього світу, з метою підвищення ефективності ведення бізнесу.

Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність здобувачів, аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників Університету, у т.ч. навчання, стажування, проходження навчальної і виробничої практик, проведення наукових досліджень, викладання та підвищення кваліфікації організовується на підставі партнерських угод про співробітництво Університету з університетами України  відповідно до Положення про  академічну мобільність учасників освітнього процесу  Національного університету харчових технологій

Міжнародна кредитна мобільність

Університетом укладено угоди про міжнародну академічну мобільність з такими університетами:

 • в рамках програми Еразмус+:  Щецинський університет (Польща),  Університет Томаша Баті в м. Злін (Чехія),  Вроцлавський університет (Польща),  Університет Рея Хуана Карлоса (Іспанія);      
 • в рамках програми про подвійне дипломування: Вільнюський університет, Каунаський гуманітарний факультет (Литва);
 • в рамках угод  про співпрацю, що передбачають навчання студентів: Лодзська політехніка (Польща), Штейнбейс-Трансфер інститут глобалізації, бізнесу та технологічного розвитку (Німеччина), Русенський університет в м. Разград (Болгарія), Університет «ШТЕФАНА ЧЕЛ МАРЕ» м. Сучави (Румунія), Університет харчових технологій (м. Пловдів, Болгарія), Вільнюського університету (Литва), Пряшівський університет (м. Пряшів, Словаччина), Технічний університет Молдови (м. Кишинів, Молдова), Казахський національний аграрний університет, Пловдивський університет Паісія Хелендарського (Болгарія), Брестський державний технологічний університет, Університет економіки міста Вроцлав (Польща), Університет Томаша Баті в місті Злін (Польща), Університет Екології і Управління у Варшаві (Польща),  Державний університет Акакія Церетелі (Грузія), Університет Рея Хуана Карлоса (Universidad Rey Juan Carlos, URJC) (Іспанія), Опольський університет (Польща), Вища Школа Управління Охороною Праці в Катовіцах (Польща), Грузинський технічний університет, Молдавська Економічна Академія, Щецинський університет (Польща)

 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Іноземні громадяни навчаються в Університеті  за загальнодержавними програмами та договорами, укладеними з юридичними та фізичними особами, незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Університет може забезпечити для іноземних здобувачів вищої освіти викладання дисциплін англійською мовою, забезпечивши при цьому вивчення такими студентами державної мови як окремої навчальної дисципліни

Перелік дисциплін освітньо-професійної програми
«ЦИФРОВІ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ»new

Обов’язкові дисципліни

 • Історія і культура України
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Вища математика
 • Економічна інформатика
 • Політекономія
 • Економікс: макроекономіка, мікроекономіка
 • Господарське та трудове право
 • Сучасне підприємництво
 • Загальні технології харчових виробництв
 • Основи цифрової економіки
 • Менеджмент
 • Основи біржової діяльності
 • Інформаційні системи та Інтернет-технології в економіці
 • Електронний бізнес
 • Маркетинг
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Міжнародна економіка
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Бізнес-планування, оцінювання ризиків та прийняття рішень
 • Торгівельний бізнес і цифровізація
 • Цифрова економіка та діжіталізація бізнесу
 • Теорія та політика ціноутворення
 • Біржова діяльність і цифровізація
 • Економічна безпека бізнес-організації
 • Розвиток соціального бізнесу
 • Технологія та стратегія власного бізнесу

Дисципліни на вибір

 • Екологічне підприємництво
 • Екосистеми бізнесу
 • Корпоративне управління у бізнесі
 • Інформаційна бізнес-економіка
 • Стратегія економічного розвитку компанії
 • Економічна політика держави та функціонування бізнесу
 • Економічний бізнес-консалтинг
 • Цифрові бізнес-активи
 • Бізнес-інжиніринг
 • Електронні гроші та платіжні системи
 • Розвиток технологічного бізнесу
 • Комерціалізація інтелектуальної власності
 • Інвестиційна політика компанії
 • Продовольча безпека
 • Інноваційні моделі бізнесу
 • Креативна економіка та сталий розвиток бізнесу
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Клієнтоорієнтованість бізнесу
 • Сучасні глобальні світові ринки
 • Комерційна дипломатія
 • Особиста та майнова безпека підприємця
 • Фінансові ринки та інститути
 • Світова економіка
 • Бізнес-курс іноземної мови
 • Облік в бюджетних установах
 • Управління матеріальними ресурсами та витратами
 • Бізнес та держава
 • Світова фінансова система
 • Public Relations
 • Стратегічне планування
 • Конкурентоспроможність бізнесу

Запропонована нова освітньо-професійна програма «Цифрові бізнес-технології у підприємництві» сформована відповідно до суспільних потреб, враховує тенденції розвитку економіки держави та запити бізнесу у висококваліфікованих фахівцях. Програма розроблена як узгоджений комплекс видів освітньої діяльності для досягнення навчальних цілей, необхідних для здійснення професійної діяльності, спрямованої на забезпечення комплексного економічного аналізу результатів і ефективність діяльності підприємств різних організаційно-правових форм власності.

 

ЧЕКАЄМО ТЕБЕ НА НОВІТНІЙ ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ «ЦИФРОВІ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ»!