Н У Х Т

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів вищої освіти (ЗВО) здійснюється згідно  з Законами України «Про вищу освіту»«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»«Про закордонних українців»«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року №271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова»,  від 11 вересня 2013 року №684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за  №2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 №1096 “Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2019 році”.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

Іноземні громадяни мають право на освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Навчання в НУХТ здійснюється на підставі:

– міжнародних договорів України;

– загальнодержавних програм;

– договорів, укладених з юридичними та фізичними особами

Міжнародні зв’язки університет започаткував у 1948 році. Тоді розпочалась підготовка фахівців для харчової промисловості Югославії, Болгарії, Чехословаччини, Угорщини, Монголії, Китаю, Індії, країн Близького Сходу, Куби, Польщі, Німеччини.

НУХТ має Ліцензію на підготовку іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти України.

На сьогоднішній день університет займається підготовкою фахівців для зарубіжних країн, і пропонує іноземним студентам широкий спектр спеціальностей в різних галузях знань.

ЗАПРОШЕННЯ НА НАВЧАННЯ

Всі іноземні абітурієнти, які прибувають до України з метою навчання, мають отримати  від університету, до якого вони вступають  «Запрошення на навчання», для можливості отримання студентської візи. Запрошення має відповідати всім вимогам, встановленим Міністерством освіти і науки України  до даного документу.

Для отримання Запрошення до Відбіркової комісії необхідно надати наступні документи:

  1. Дійсний паспорт (копія з перекладом на українську мову)
  2. Документи про повну середню освіту (копію з перекладом на українську мову)
  3. Згоду на обробку персональних даних
  4. Доручення для отримання запрошення (у випадку, якщо абітурієнт забирає його не особисто, легалізоване в країні громадянства абітурієнта з перекладом українською мовою)