Н У Х Т

Вступна кампанія на магістра по ЗНО

2019 рік

Увага! Викладена тут інформація СТОСУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ вступників на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,  06 «Журналістика»,  07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування»,  29 «Міжнародні відносини».

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» конкурсний відбір проводиться у формі єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови та фахових вступних випробувань.

Етапи вступної кампанії

Денна і заочна форма навчання

Етап перший

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 13 травня
до 1800 03 червня

Додаткові фахові вступні випро­бу­ван­ня для вступників на основі сту­пеня вищої освіти (освітньо-ква­лі­фі­ка­ційного рівня), здобутого за ін­шою спеціальністю (напря­мом під­го­товки) проводяться

з 13 травня
по 31 травня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступного іспиту з іноземної мови

з 17 червня
по 25 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (а також вступний іспит з іноземної мови в університеті)

02 липня

Прийом заяв та документів

з 10 липня
по 23 липня

Додаткові фахові вступні випро­бу­ван­ня для вступників на основі сту­пеня вищої освіти (освітньо-ква­лі­фі­ка­ційного рівня), здобутого за ін­шою спеціальністю (напря­мом під­го­товки) проводяться

з 05 липня
по 26 липня

Строки проведення вступних випробувань (у декілька етапів по мірі формування груп)

з 05 липня
по 26 липня

Термін оприлюднення рейтинго­вих списків вступників та надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше 05 серпня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування за державним замовленням

до 1800 10 серпня

Наказ про зарахування за державним замовленням

до 1200 11 серпня

Термін надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
12 серпня

Терміни зарахування вступників на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
20 серпня

Етап другий

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступних випробувань)

з 02 по 25 вересня

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

        не пізніше
26 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня

Етап другий - тільки для вступників, які мають результати вступних випробувань.

2018 рік

Увага! Викладена тут інформація СТОСУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ вступників на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини»

Потенційним вступникам 2018 року на магістерські програми за спеціальностями 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» та 292 «Міжнародні економічні відносини» слід ознайомитися із цим документом.

Інфографіка

Про реєстрацію на ЗНО
Потенційні вступники особисто звертаються до відбіркових комісій для реєстрації на складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови в термін з 14 травня до 18.00 05 червня 2018 року.

На спеціальності 051 «Економіка», 061 «Журналістика» та 292 «Міжнародні економічні відносини» реєстрація здійснюється в дирекції Навчально-наукового інституту економіки і управління (вул. Володимирська, 68, корпус "В" (прохід через корпус "А"), другий поверх, кімната В-203, телефон для довідок (+38044) 287-90-31).

На спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» реєстрація здійснюється в деканаті факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (вул. Володимирська, 68, корпус "З", третій поверх, кімната З-1, телефон для довідок (+38044) 287-94-95).

Для здійснення процедури реєстрації для складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови та отримання екзаменаційного листка учасника ЗНО треба не пізніше 1800 05 червня особисто подати:

заяву про допуск до складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови;
паспорт;
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
документ про отримання першого (бакалаврського), або другого (магістерського) рівня вищої освіти, на основі якого здійснюватиметься вступ, або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у 2018 році;
дві фотокартки із зображенням, що відповідає досягнутому віку особи, розміром 3 × 4 см (на звороті фотокартки потрібно акуратно написати своє прізвище, ім'я та по батькові).
Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Увага! Реєстрація на ЗНО з іноземної мови не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Про реєстрацію на ДВВ та ЗНО
Вступники на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) складають додаткові фахові вступні випробування (далі - ДВВ), що проводяться згідно з розкладом 31 травня 2018 року. Для допуску до вступного випробування потрібно самостійно зареєструватися на сайті НУХТ та сформувати заяву про допуск і не пізніше 1500 30 травня 2018 року оформити аркуш результатів вступних випробувань.

На спеціальності 051 «Економіка», 061 «Журналістика» та 292 «Міжнародні економічні відносини» оформлення аркушу результатів вступних випробувань здійснюється в дирекції Навчально-наукового інституту економіки і управління (вул. Володимирська, 68, корпус "В" (прохід через корпус "А"), другий поверх, кімната В-203, телефон для довідок (+38044) 287-90-31).

На спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» оформлення аркушу результатів вступних випробувань здійснюється в деканаті факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (вул. Володимирська, 68, корпус "З", третій поверх, кімната З-1, телефон для довідок (+38044) 287-94-95).

Для оформлення аркушу результатів вступних випробувань треба не пізніше 1500 30 травня особисто подати:

Роздруковану та підписану заяву про допуск до участі у додатковому вступному випробуванні;
паспорт;
документ про отримання першого (бакалаврського), або другого (магістерського) рівня вищої освіти, на основі якого здійснюватиметься вступ, або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у 2018 році;
дві фотокартки із зображенням, що відповідає досягнутому віку особи, розміром 3 × 4 см (на звороті фотокартки потрібно акуратно написати своє прізвище, ім'я та по батькові).
Програми додаткових вступних випробувань

Увага! Реєстрація для складання додаткового вступного випробування не звільняє особу від необхідності реєстрації на ЗНО з іноземної мови а також від подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови та отримання екзаменаційного листка учасника ЗНО таких вступників здійснюється у період з 01 червня до 1800 05 червня (02 та 03 червня – вихідні дні) лише за умови успішного складання додаткового вступного випробування.

Телефон для довідок по вступу: (+38044) 287-96-36.

Про конкурсний відбір та зарахування
Початок прийому заяв та документів для допуску до участі у конкурсному відборі на денну та заочну форми навчання – 02 липня 2018 року.

Випускники університету, що здобули освітній ступінь (далі – ОС) бакалавра у 2017-2018 навчальному році, для подачі документів згідно переліку мають звернутися у деканат відповідного факультету / дирекцію відповідного інституту.
Особи, які здобули ступінь вищої освіти або ОКР спеціаліста в інших вищих навчальних закладах або в НУХТ у попередні роки, для подачі документів згідно переліку мають звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70.
Вступник особисто подає заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. Бланк заяви формується під час подання документів.

До заяви, поданої у паперовому вигляді, вступник додає документи згідно з відповідним переліком.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Відомості кожної заяви, поданої в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви), реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) в день прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів – 09 липня 2018 року.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови та фахового вступного випробування – 26 липня 2018 року.

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови – 11 липня 2018 року.

Для допуску до пункту тестування (складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови) вступник має своєчасно до нього прибути і особисто пред'явити:

1) екзаменаційний листок;

2) документ, що посвідчує особу (серія та номер якого вказані в екзаменаційному листку);

3) запрошення-перепустку, що розміщена на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄВІ», створеній на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом у декілька етапів по мірі формування груп з 02 липня по 29 липня 2018 року.

Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюються не пізніше 13 серпня 2018 року.

Після успішного складання вступних випробувань для зарахування вступники зобов'язані до 18.00 години 18 серпня 2018 року визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності та особисто подати оригінали документів згідно з переліком.

Наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12.00 години 20 серпня 2018 року.

Основне зарахування вступників – не пізніше 28 серпня 2018 року.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 28 серпня 2018 року.

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови наявності результатів єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови – не пізніше 20 вересня 2018 року.