Н У Х Т

Вступна кампанія на магістра

Увага! Викладена тут інформація НЕ СТОСУЄТЬСЯ вступників на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини»

Особливості подання документів та терміни вступної кампанії
Випускники університету, що здобули освітній ступінь (далі – ОС) бакалавра у 2017-2018 навчальному році, для подачі документів згідно переліку мають звернутися у деканат відповідного факультету / дирекцію відповідного інституту.
Випускники НУХТ поточного навчального року, які мають бажання вступити на навчання за іншою спеціальністю, особисто пред'являють та подають до приймальної комісії документи, згідно переліку.
Особи, які здобули ступінь вищої освіти або ОКР спеціаліста в інших вищих навчальних закладах або в НУХТ у попередні роки, для подачі документів згідно переліку мають звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70.
Вступник особисто подає заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. Бланк заяви формується під час подання документів.

До заяви, поданої у паперовому вигляді, вступник додає документи згідно з відповідним переліком.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Відомості кожної заяви, поданої в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви), реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) в день прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

Прийом заяв і документів на денну та заочну форми навчання – з 02 липня по 01 серпня 2018 року.

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом у декілька етапів по мірі формування груп з 02 липня по 07 серпня 2018 року.

Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюються не пізніше 13 серпня 2018 року.

Після успішного складання вступних випробувань для зарахування вступники зобов'язані до 18.00 години 18 серпня 2018 року визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності та особисто подати оригінали документів згідно з переліком.

Основне зарахування вступників – не пізніше 28 серпня 2018 року.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 28 серпня 2018 року.

Зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 20 вересня 2018 року.