Н У Х Т

Вступна кампанія на основі повної загальної середньої освіти

2019 рік

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Етап перший

Початок прийому заяв та документів

10 липня

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати співбесіди та вступні іспити до університету

180016 липня

180016 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання на місця

– державного замовлення
– за кошти
фізичних або юридичних осіб

180022 липня

180022 липня

30 липня

30 липня

Строки проведення співбесід

з 17 по 19 липня

Строки проведення вступних іспитів

з 17 по 22 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2

– не пізніше 1200 20 липня

Закінчення строку вибору вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди  та за квотою-2 

на місця  державного замовлення*

– не пізніше 1000 22 липня*

Зарахування вступників, що складали співбесіди, та за квотою-2 на навчання за державним замовленням**

– не пізніше 1500 22 липня**

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання
– за державним замовленням

– за кошти
фізичних або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

– за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше 1800

26 липня

– не пізніше 1800

26 липня

не раніше 1200
01 серпня

– не пізніше 01 серпня

не раніше 1200
01 серпня

– не пізніше 01 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця державного замовлення

– не пізніше 1800 31 липня

– не пізніше 1800 31 липня

Терміни зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням

– не пізніше 1200
01 серпня

– не пізніше 1200
01 серпня

Терміни зарахування вступників на навчанняза рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
08 серпня

– не пізніше
08 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
09 серпня

– не пізніше
09 серпня

Етап другий

Прийом заяв та документів

з 12 по 28 серпня

з 12 по 28 серпня

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання
– за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше 29 серпня

– не пізніше 29 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 серпня

– не пізніше
30 серпня

Етап третій

Прийом заяв та документів

з 02 по 25 вересня

з 02 по 25 вересня

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання
– за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше 26 вересня

– не пізніше 26 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня

– не пізніше
30 вересня

* – Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 години 22 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

** – Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.

Етапи другий та третій – для вступників, які мають результати ЗНО/вступних випробувань.

2018 рік

       Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання з 12 липня до 18.00 години 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі (http://ez.osvitavsim.org.ua). Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 02 липня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня.

      Під час реєстрації електронного кабінету вступник вносить середній бал атестата у відповідне поле.

      В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база), для можливості оперативного зв’язку навчального закладу з вступником, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):

 • додатка до атестата про повну загальну середню освіту;
 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти;
 • якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта згідно з вимогами, зазначеними у пункті 8 розділу VІI Умов прийому, - довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).

      Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

     Якщо після подання заяви вступник виявив помилки в електронному кабінеті (неправильно розрахований середній бал, завантаження іншого документа замість скан-копії атестата та інші дані), то для їх виправлення йому потрібно звернутися до Приймальної комісії.

       Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі, подають заяви тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до Умов прийому;
 • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

        Термін подачі документів для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів, закінчується о 18.00 годині 20 липня.

       Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

       У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

       Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році.

       Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдина база) в день прийняття заяви.

       У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.

        Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 •  «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
 •  «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

       Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

        Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

        Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

        Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.       

        Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

        Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

        Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

        До кожної заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає комплект копій документів згідно з переліком (фотокартки – у оригіналі).

        Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

        Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

        Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу Х Умов прийому. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

        Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

        Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

        Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду приймальною комісією не приймаються.

        Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності спеціальних умов фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

        Відомості кожної заяви, поданої в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви), реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) в день прийняття заяви.

        Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

 

        Приймальна комісія Національного університету харчових технологій приймає заяви на участь у конкурсному відборі з 12 липня до 1800 години 26* липня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70 у відбіркових комісіях по факультетах/інститутах.

 

        * Увага! Прийом заяв та документів на заочну форму навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб, закінчується о 1700 годині 10 серпня 2018 р.
Прийом заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування до університету, закінчується о 1800 годині 20 липня 2018 р.
 

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

 

У заяві вступник вказує спеціальність, факультет та форму навчання а також пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності “1” означає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність – це величина бажання вступника бути зарахованим на навчання за певною заявою порівняно до інших заяв. Виражається числами від 1 до 7, які вступник особисто присвоює своїм заявам, де 1 є показником найбільшої пріоритетності заяви. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

 

Рейтингові списки вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 1200 години 01 серпня.

 

Подальші дії вступників для зарахування

Вступники, що складали співбесіди, для зарахування на навчання на місця державного замовлення, зобов’язані не пізніше 1800 25 липня визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Особи, які подали заяви в електронній формі, для зарахування на навчання на місця державного замовлення, зобов’язані не пізніше 1800 06 серпня визначитись з обранням вищого навчального закладу і спеціальності, підписати власну заяву, подану в електронній формі і роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, а також подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

Особи, які подали заяву в паперовій формі, для зарахування на навчання на місця державного замовлення, зобов’язані не пізніше 1800 06 серпня визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

Зарахування на навчання на місця державного замовлення на денну та заочну форму навчання відбувається не пізніше 1200 години 07 серпня.

Основне зарахування вступників на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається 13 серпня.

Основне зарахування вступників на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається 16 серпня.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб -  17 серпня.

Додаткове зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - 30 серпня та 28 вересня.

Остання зміна: 12 березня 2019