Н У Х Т

Вступна кампанія на бакалавра за скороченим строком навчання

Особи, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (далі – ОКР) молодшого спеціаліста з відповідної (Таблиця 3 Правил прийому) чи іншої спеціальності, а також особи, що здобули ОКР бакалавра, спеціаліста чи освітній ступінь магістра іншої спеціальності , можуть вступати на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим строком навчання (на старші курси з нормативним строком навчання).

У разі відповідності отриманої спеціальності молодшого спеціаліста і спеціальності бакалавра вступ проводиться за результатом одного вступного випробування з фахових дисциплін.

У разі невідповідності отриманої спеціальності молодшого спеціаліста і спеціальності бакалавра допуск до проходження вступного випробування з фахових дисциплін проводится за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (ДВВ) з фахових дисциплін у формі співбесіди.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, яким надається особлива підтримка (Таблиця 6 Правил прийому)

Бажаючі вступити на навчання до Національного університету харчових технологій для особистої подачі документів та заяви про допуск до участі у конкурсі мають з 12 липня до 1800 години 24 липня 2018 року звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70.

Вступник до приймальної комісії Національного університету харчових технологій особисто подає заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. Бланк заяви формується під час подання документів.

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає документи згідно з переліком.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки) фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Відомості кожної заяви, поданої в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви), реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) в день прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання лише за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

Фахові вступні випробування проводяться згідно з розкладом з 25 липня по 31 липня 2018 року відповідно до програм вступних випробувань.

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 01 серпня.

Для зарахування на навчання вступники зобов'язані виконати вимоги вибору місця навчання:

на місця за кошти державного бюджету – не пізніше 1700 02 серпня.
- визначитись з обранням вищого навчального закладу і спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

на місця за кошти фізичних та юри­дичних осіб на денну форму навчання – не пізніше 10 серпня;
на заочну форму навчання – не пізніше 14 серпня.

Зарахування на навчання місця за кошти державного бюджету відбувається не пізніше 1200 години 03 серпня.

Основне зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на денну форму навчання – не пізніше 11 серпня;
на заочну форму навчання – не пізніше 15 серпня.

Додаткове зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.