Н У Х Т

Вступна кампанія для студентів НУХТ

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) університет приймає на другий курс за іншою формою навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план в цьому навчальному закладі в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за умови успішного проходження фахового випробування.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Студенти НУХТ, що навчаються в університеті не менше одного року, для подачі документів згідно переліку мають звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70.

Вступник особисто подає заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. Бланк заяви формується під час подання документів.

До заяви, поданої у паперовому вигляді, вступник додає документи згідно з переліком.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Відомості кожної заяви, поданої в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви), реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) в день прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

Прийом заяв і документів на денну і заочну форму навчання – з 12 липня до 1800 години 24 липня 2018 року.

Фахові вступні випробування проводяться згідно з розкладом у декілька етапів по мірі формування груп з 25 по 31 липня 2018 року.

Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюються не пізніше не пізніше 01 серпня.

Після успішного складання вступних випробувань для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб вступники зобов'язані не пізніше 10 серпня для денної форми навчання і не пізніше 14 серпня для заочної форми навчання визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

Зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається:

для денної форми навчання - не пізніше 11 серпня 2018 року;
для заочної форми навчання - не пізніше 15 серпня 2018 року.
Додаткове зарахування вступників на навчання на місця, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб можливе не пізніше 30 вересня 2018 року.