Н У Х Т

Вступна кампанія для студентів НУХТ

 

2019 рік

Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року в НУХТ здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі навчальний план в університеті, при прийомі на навчання за скороченими строками підготовки бакалавра, конкурсний бал дорівнює кількості балів, отриманій вступником на вступному випробуванні у формі співбесіди.

 

Вступне випробування проводиться з таких конкурсних предметів:

  • математика – для вступників на спеціальності 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073  Менеджмент; 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 122 Комп’ютерні науки, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенерге­тика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 186 Видавництво та поліграфія, 292 Міжнародні економічні відносини;
  • хімія – для вступників на спеціальності 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 181 Харчові технології;
  • іноземна мова – для вступників на спеціальності 061 Журналістика, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм. У якості іноземної мови Приймальна комісія визначає англійську, німецьку чи французьку мову за вибором вступника.

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Етап перший

Початок прийому заяв та документів

10 липня

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів

1800 22 липня

1800 22 липня

Строки проведення вступних випробувань

з 23 по 30 липня

з 23 по 30 липня

Термін оприлюднення рейтин­гових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування

– не пізніше
01 серпня

– не пізніше
01 серпня

Закінчення строку вибору вступ­ника­ми місця навчання на місця за державним замовленням

– не пізніше 1500
05 серпня

– не пізніше 1500
05 серпня

Терміни зарахування вступників на місця за державним замовленням

– не пізніше 
06 серпня

– не пізніше 
06 серпня

Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
08 серпня

– не пізніше
08 серпня

Етап другий

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступних випробувань)

з 12 по 28 серпня

з 12 по 28 серпня

Термін оприлюднення рейтин­го­вих спис­ків вступників із зазначен­ням ре­ко­мен­дованих до зараху­ван­ня на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше 29 серпня

– не пізніше 29 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 серпня

– не пізніше
30 серпня

Етап третій

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступ­них випробувань)

з 02 по 25 вересня

з 02 по 25 вересня

Термін оприлюднення рейтин­го­вих спис­ків вступників із зазначен­ням ре­ко­мен­дованих до зараху­ван­ня на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше 26 вересня

– не пізніше 26 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня

– не пізніше
30 вересня

 

2018 рік

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) університет приймає на другий курс за іншою формою навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план в цьому навчальному закладі в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за умови успішного проходження фахового випробування.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Студенти НУХТ, що навчаються в університеті не менше одного року, для подачі документів згідно переліку мають звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70.

Вступник особисто подає заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. Бланк заяви формується під час подання документів.

До заяви, поданої у паперовому вигляді, вступник додає документи згідно з переліком.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Відомості кожної заяви, поданої в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви), реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) в день прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

Прийом заяв і документів на денну і заочну форму навчання – з 12 липня до 1800 години 24 липня 2018 року.

Фахові вступні випробування проводяться згідно з розкладом у декілька етапів по мірі формування груп з 25 по 31 липня 2018 року.

Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюються не пізніше не пізніше 01 серпня.

Після успішного складання вступних випробувань для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб вступники зобов'язані не пізніше 10 серпня для денної форми навчання і не пізніше 14 серпня для заочної форми навчання визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

Зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається:

для денної форми навчання - не пізніше 11 серпня 2018 року;
для заочної форми навчання - не пізніше 15 серпня 2018 року.
Додаткове зарахування вступників на навчання на місця, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб можливе не пізніше 30 вересня 2018 року.