Н У Х Т

Навчання іноземних громадян

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

Іноземні громадяни мають право на освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Навчання в НУХТ здійснюється на підставі:

- міжнародних договорів України;

- загальнодержавних програм;

- договорів, укладених з юридичними та фізичними особами.

Міжнародні зв'язки університет започаткував у 1948 році. Почалась підготовка фахівців для харчової промисловості з Югославії, Болгарії, Чехословаччини, Угорщини, Монголії, Китаю, Індії, країн Близького Сходу, Куби, Польщі, Німеччини.

Сьогодні в університеті навчається за базовими спецыальностями більше 200 студентів.

НУХТ має Ліцензію на підготовку іноземних громадян до вступу у ВНЗ.

 

НУХТ має Ліцензію на навчання іноземних громадян за акредитованими спеціальностями з річним обсягом набору 400 осіб терміном до 2023 року.

 

Перелік документів (денна форма навчання)

Перелік документів (заочна форма навчання)

Вартість навчання для отримання ступеня бакалавра

Вартість навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня / освітнього ступеня спеціаліста / магістра

Студенти-іноземці, а також слухачі Підготовчого відділення для іноземних громадян забезпечуються навчально-методичними посібниками та користуються науковою бібліотекою університету.

Студентам-іноземцям та слухачам Підготовчого відділення для іноземних громадян надається гуртожиток (гуртожиток №5) секційного типу, кімнати на 2–3 особи. В секції – кухня, душ, туалети, умивальники, пральні машини. В кімнатах гуртожитку, де живуть іноземні громадяни, створено умови для підготовки до занять, також є читальна зала для самостійної роботи.