Н У Х Т

Етапи вступної кампанії

Увага! Інформація про спеціально організовану сесію ЄВІ - 2020

Відбіркові комісії

2020 рік

Для участі у конкурсі для зарахування на навчання в НУХТ за освітнім ступенем магістра вступники обов'язково подають результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 2020 року у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі - ЄВІ) та мають скласти фахове вступне випробування.

Детальніше

Інфографіка

 

 

Етапи вступної кампанії

денна і заочна форми навчання

Етап перший

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 12 травня
до 1800 05 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (а також вступний іспит з іноземної мови в університеті)

01 липня

Прийом заяв та документів

з 05 серпня
по 22 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань та вступних іспитів (у декілька етапів по мірі формування груп)

з 05 серпня
по 26 серпня

Термін оприлюднення рейтинго­вих списків вступників та надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше 01 вересня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування за державним замовленням

до 1800 06 вересня

Наказ про зарахування за державним замовленням

– 11 вересня

Термін надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 07 вересня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
12 вересня

Терміни зарахування вступників на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
15 вересня

Етап другий

Прийом заяв та документів

з 16 вересня по
25 вересня

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступних випробувань)

з 16 вересня по
28 вересня

Строки проведення фахових вступних випробувань та вступних іспитів

з 25 по
28 вересня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
29 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня

 

Етап третій

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 17 по 25 серпня

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

19 вересня

Прийом заяв та документів для вступу на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

з 01 по 14 жовтня

Строки проведення вступних випробувань

з 28 вересня
по 19 жовтня

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
21 жовтня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 жовтня

 

Бали за творчі та професійні досягнення - 2020

 

Остання зміна: 08 вересня 2020

Вступна кампанія в аспірантуру


Відбіркова комісія: тел.(+38044) 289-57-00, кімната Б-312

Терміни вступної кампанії та особливості подавання документів

На навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на денній та заочній формі до університету приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Прийом документів до вступу в аспірантуру здійснюється з 27 липня до 07 серпня 2020 р. відбірковою комісією університету, яка територіально розміщена у відділі докторантури і аспірантури (корпус «Б», кімната Б-312).

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

 • з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700 (обідня перерва з 1300 до 1400);
 • по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.

Допуск до вступних випробувань здійснюється рішенням приймальної комісії не пізніше 10 серпня 2020 року.

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом у терміни з 11 по 21 серпня 2020 року.

Рекомендації до зарахування в аспірантуру здійснюються рішенням приймальної комісії не пізніше 11 вересня 2020  р.

Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 15 вересня 2020  року.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні документи до вступу.

Приймальна (відбіркова) комісія може відмовити вступникові у допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв'язку з неподанням в установлений термін документів, визначених правилами прийому.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється з точністю до тисячних частин бала як сума результатів вступних випробувань та додаткових балів за наукові/навчальні досягнення (інформаційна таблиця 2 Правил прийому до аспірантури Національного університету харчових технологій у 2020 році), помножених на вагові коефіцієнти (див. п.6.9 Правил прийому до аспірантури Національного університету харчових технологій у 2020 році).

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької мови – в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Вступникам, які вступають на навчання до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Послідовність проведення вступних випробувань до аспірантури така: додаткове вступне випробування (у разі необхідності), іспит з іноземної мови, іспит зі спеціальності.

Оцінювання вступних випробувань.

Оцінювання додаткового вступного випробування здійснюється за рівнями «складено» або «не складено».

У тому разі, якщо за додаткове вступне випробування вступник отримав рівень «не складено», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Оцінювання вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови проводиться за п'ятибальною шкалою.

У тому разі, якщо на вступному іспиті з іноземної мови вступник отримав оцінку «1» або «2», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

При наявності міжнародного сертифікату з іноземної мови, що підтверджує рівень знання мови В2 і вище, вступник звільняється від складання вступного іспиту, а його знання оцінюються вищим балом – «5».

У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності вступник отримав оцінку «1»«2» або «3», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує приймальна (відбіркова) комісія до 10 липня 2020 р. Порядок нарахування додаткових балів за наукові/навчальні досягнення для вступників до аспірантури подано у Інформаційній таблиці 2 Правил прийому до аспірантури Національного університету харчових технологій у 2020 році.

Конкурсний бал розраховується:

КБ = С×0,6 + М×0,3 + Д×0,1,

де С – оцінка, отримана вступником на вступному іспиті зі спеціальності;

М – оцінка, отримана вступником на вступному іспиті з іноземної мови;

Д – додатковий бал за наукові/навчальні досягнення.

Форма проведення вступних іспитів:

• Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди.

• Вступний іспит з іноземної мови проводиться у письмовій формі.

• Вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних іспитів не допускається.

Результати вступних випробувань, проведених у письмовій формі, оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

При одержанні однакової суми балів з урахуванням вагових коефіцієнтів право на першочергове зарахування мають:

 • вступники, що отримали вищу оцінку при складанні іспиту зі спеціальності;
 • вступники, що мають вищий середній бал диплома магістра (спеціаліста);
 • вступники, що мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівень знання мови В2 і вище.
 • вступники, що мають рекомендацію вченої ради факультету/інституту.

Рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу 7 правил.

У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти
 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність права на першочергове зарахування.

Відповідно до побудованого рейтингу надаються рекомендації для зарахування на місця державного замовлення.

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії закладу вищої освіти та долучається до його особової справи.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті університету.

Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету на підставі рішення приймальної комісії.

Остання зміна: 20 липня 2020

Вступна кампанія в докторантуру

Правила прийому
Відбіркова комісія: тел.(+38044) 289-57-00, кімната Б-312

Вимоги до вступників в докторантуру

На навчання до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в університет приймаються особи, які здобули ступінь доктора філософії або кандидата наук та мають наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (не менше 10 публікацій в фахових виданнях, у тому числі не менше трьох публікацій в міжнародних реферованих журналах, індексованих в науково-метричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені), визначену тему дисертаційної роботи та які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей (не менше 60% готовності докторської дисертації).

Прийом документів на навчання в докторантурі для здобуття наукового ступеня доктора наук проводиться відбірковою комісією, яка територіально розміщена у відділі докторантури і аспірантури (корпус «Б», кімната Б-312).

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

 • з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700 (обідня перерва з 1300 до 1400);
 • по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.

Етапи вступної кампанії при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора наук

 

Етапи вступної кампанії

Строки

Подання матеріалів дисертаційних досліджень на розгляд кафедр та вчених рад факультетів/інститутів та заслуховування наукових доповідей вступника

Травень - червень 2020

Прийом заяв та документів

24.08.2020 ‑ 28.08.2020

Подання висновків Вченій раді

31.08.2020 ‑ 02.09.2020

Рішення Вченої ради

до 11.09.2020

Зарахування вступників

до 15.09.2020

Вступники до докторантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до відділу докторантури та аспірантури університету (далі – заява) у паперовій формі. Заява подається вступником особисто.

У заяві вступники вказують галузь знань, спеціальність. У заяві передбачається згода вступника на обробку його персональних даних.

Під час подання заяви вступник пред'являє особисто в оригіналі:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про здобутий науковий ступінь доктора філософії або кандидата наук.
 • свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

До заяви, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий науковий ступінь або вчене звання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
 • анкету вступника;
 • розгорнутий план та анотацію дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, за якими планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації) та їх завірені копії;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою бути його науковим консультантом у разі вступу до докторантури;
 • витяги:
 •  засідання кафедри, відділу, лабораторії чи іншого наукового структурного підрозділу університету та затверджений додаток до висновку кафедри щодо рекомендації вступника до докторантури (Таблиця 3);
 •  вченої ради факультету/інституту.

Анотація дисертації вступника має містити:

-         актуальність теми;

-         наукові результати, які очікуються;

-         очікуване практичне значення одержаних результатів;

-         ступінь готовності дисертаційного дослідження.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами у відділі докторантури та аспірантури університету або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Вчена рада університету розглядає висновки відповідних наукових структурних підрозділів із урахуванням доведеного університету обсягу прийому за державним замовленням до докторантури за відповідною спеціальністю, приймає рішення про зарахування вступника до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності або відмовляє у зарахуванні вступника.

Рішення Вченої ради затверджується і оформлюється наказом ректора університету.

Витяг з рішення Вченої ради університету про рекомендацію до зарахування розміщується на веб-сайті університету.

Остання зміна: 01 серпня 2020