Н У Х Т

Порядок подання документів для громадян України

Вступна кампанія в аспірантуру

Терміни вступної кампанії та особливості подавання документів

На навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на денній та заочній формі до університету приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Прийом документів до вступу в аспірантуру здійснюється з 01 липня до 12 липня 2019 р. відбірковою комісією університету, яка територіально розміщена у відділі докторантури і аспірантури (корпус «Б», кімната Б-312).

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

з понеділка по п'ятницю – з 10:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00);
по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.
Допуск до вступних випробувань здійснюється рішенням приймальної комісії не пізніше 15 липня 2019 року.

Вступні випробування проводяться у терміни з 16 липня по 19 липня 2019 року.

Рекомендації до зарахування в аспірантуру здійснюються рішенням приймальної комісії не пізніше 13 вересня 2019 р.

Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 16 вересня 2019 року.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні документи до вступу.

Приймальна (відбіркова) комісія може відмовити вступникові у допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв'язку з неподанням в установлений термін документів, визначених правилами прийому.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється з точністю до тисячних частин бала як сума результатів вступних випробувань та додаткових балів за наукові/навчальні досягнення (інформаційна таблиця 2 Правил прийому до аспірантури Національного університету харчових технологій у 2019 році), помножених на вагові коефіцієнти (див. п.6.6 Правил прийому до аспірантури Національного університету харчових технологій у 2019 році).

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької мови – в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Вступникам, які вступають на навчання до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Послідовність проведення вступних випробувань до аспірантури така: додаткове вступне випробування (у разі необхідності), іспит з іноземної мови, іспит зі спеціальності.

Оцінювання вступних випробувань.

Оцінювання додаткового вступного випробування здійснюється за рівнями «складено» або «не складено».

У тому разі, якщо за додаткове вступне випробування вступник отримав рівень «не складено», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Оцінювання вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови проводиться за п'ятибальною шкалою.

У тому разі, якщо на вступному іспиті з іноземної мови вступник отримав оцінку «1» або «2», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

При наявності міжнародного сертифікату з іноземної мови, що підтверджує рівень знання мови В2 і вище, вступник звільняється від складання вступного іспиту, а його знання оцінюються вищим балом – «5».

У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності вступник отримав оцінку «1», «2» або «3», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує приймальна (відбіркова) комісія до 12 липня 2019 р. Порядок нарахування додаткових балів за наукові/навчальні досягнення для вступників до аспірантури подано у Інформаційній таблиці 2 Правил прийому до аспірантури Національного університету харчових технологій у 2019 році.

Конкурсний бал розраховується:

КБ = С×0,6 + М×0,3 + Д×0,1,

де С – оцінка, отримана вступником на вступному іспиті зі спеціальності;

М – оцінка, отримана вступником на вступному іспиті з іноземної мови;

Д – додатковий бал за наукові/навчальні досягнення.

Форма проведення вступних іспитів:

• Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди.

• Вступний іспит з іноземної мови проводиться у письмовій формі.

• Вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних іспитів не допускається.

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

При одержанні однакової суми балів з урахуванням вагових коефіцієнтів право на першочергове зарахування мають:

 • вступники, що отримали вищу оцінку при складанні іспиту зі спеціальності;
 • вступники, що мають вищий середній бал диплома магістра (спеціаліста);
 • вступники, що мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівень знання мови В2 і вище.

Рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу 7 правил.

У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;
 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність права на першочергове зарахування.

Відповідно до побудованого рейтингу надаються рекомендації для зарахування на місця державного замовлення.

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його особової справи.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті університету.

Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету на підставі рішення приймальної комісії.

 

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ Дивитись

Вступна кампанія в докторантуру

Терміни вступної кампанії та особливості подавання документів

На навчання до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в університет приймаються особи, які здобули ступінь доктора філософії або кандидата наук та мають наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (не менше 10 публікацій в фахових виданнях, у тому числі не менше трьох публікацій в міжнародних реферованих журналах, індексованих в науково-метричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені), визначену тему дисертаційної роботи та які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей (не менше 60% готовності докторської дисертації).

Прийом документів на навчання в докторантурі для здобуття наукового ступеня доктора наук проводиться відбірковою комісією, яка територіально розміщена у відділі докторантури і аспірантури (корпус «Б», кімната Б-312).

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700(обідня перерва з 1300 до 1400);
по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.
Етапи вступної кампанії при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора наук

Етапи вступної кампанії

Строки

Прийом заяв та документів

13.05.2019 ‑ 31.05.2019

Подання висновків Вченій раді

17.06.2019 ‑ 21.08.2019

Рішення Вченої ради

до 13.09.2019

Зарахування вступників

до 17.09.2019

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

Відповідний структурний підрозділ в місячний термін з моменту отримання документів заслуховує наукову доповідь кандидата для вступу, розглядає план роботи над дисертацією та голосуванням робить висновок по кандидатурі про можливість зарахування до докторантури та передає його на розгляд факультету/інституту.

Зазначені висновки структурних підрозділів та факультетів/інститутів надаються вступником в обов'язковому пакеті документів для вступу.

Вступники до докторантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до відділу докторантури та аспірантури університету (далі – заява) у паперовій формі. Заява подається вступником особисто.

У заяві вступники вказують галузь знань, спеціальність. У заяві передбачається згода вступника на обробку його персональних даних.

Під час подання заяви вступник пред'являє особисто в оригіналі:

 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України», пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»);
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про здобутий науковий ступінь доктора філософії або кандидата наук.

До заяви, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий науковий ступінь або вчене звання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
 • анкету вступника;
 • розгорнутий план та анотацію дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, за якими планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації) та їх завірені копії;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою бути його науковим консультантом у разі вступу до докторантури;
 • витяги із засідань кафедри, відділу, лабораторії чи іншого наукового структурного підрозділу університету та вченої ради факультету/інституту, які містять висновок по кандидатурі про можливість зарахування до докторантури.

Анотація дисертації вступника має містити:

 • актуальність теми;
 • наукові результати, які очікуються;
 • очікуване практичне значення одержаних результатів;
 • ступінь готовності дисертаційного дослідження.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами у відділі докторантури та аспірантури університету або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Вчена рада університету розглядає висновки відповідних наукових структурних підрозділів із урахуванням доведеного університету обсягу прийому за державним замовленням до докторантури за відповідною спеціальністю, приймає рішення про зарахування вступника до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності або відмовляє у зарахуванні вступника.

Рішення Вченої ради затверджується і оформлюється наказом ректора університету.

Витяг з рішення Вченої ради університету про рекомендацію до зарахування розміщується на веб-сайті університету.

 

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ Дивитись