Н У Х Т

Технології зберігання і переробки зерна

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою
«Технології зберігання і переробки зерна»

Підготовка здобувачів освітнього ступеню магістр за освітньо-професійною програмою «Технології зберігання і переробки зерна» здійснюється на базі випускової кафедри технології зберігання і переробки зерна та передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, діяльність яких в майбутньому пов’язана з науково-дослідною, організаційно-управлінською, проектно-конструкторською, педагогічною діяльністю в галузі зберігання  та  переробки зерна.

Зміст освітньо-професійної програми має інноваційний характер, він сформований на використанні позитивного світового та вітчизняного досвіду. Освітньо-професійна програма спрямована на отримання здобувачами вищої освіти знань про сучасні досягнення, наукові дослідження та їх практичне впровадження, що дозволяє покращити власну інноваційну діяльність на шляху до розвитку харчової та зернопереробної галузі.

Під час навчання здобувачі мають змогу отримати знання, вміння та практичні навички, які необхідні для організації та удосконалення технологічних процесів зернопереробних підприємств. Проводять наукові дослідження для вирішення актуальних питань галузі:  

  • зменшення втрат зерна в процесі зберігання;
  • підвищення виходу готової продукції;
  • покращання якості борошна, круп, комбікормів та інших продуктів переробки зерна;
  • зниження мікробіологічного забруднення зерна та продуктів переробки ;
  • покращання показників безпеки зерна та одержаних харчових продуктів;
  • розроблення нових видів харчових продуктів із зернової сировини;
  • зниження енергетичних витрат на виробництво продукції;
  • удосконалення технологічних процесів на борошномельних, круп’яних, комбікормових заводах та елеваторах, впровадження інноваційних рішень з метою одержання високоякісної продукції.

Закріплення теоретичної підготовки і набуття практичних навиків магістранти отримують під час проходження практики на сучасних підприємствах галузі та в науково-дослідних установах.

Значна увага на кафедрі приділяється розвитку наукових здібностей здобувачів, кращі з яких продовжують навчання в аспірантурі  а згодом в докторантурі.

Різнобічна підготовка дозволяє нашим випускникам-магістрам працювати в державній, комерційній, проектній, науково-дослідній і виробничій сферах діяльності у різних організаціях усіх форм власності на посадах: завідувач лабораторією, начальник зміни, завідувач виробництва, головний інженер, головний технолог, науковий співробітник в науково-дослідних та інженер-проектувальник в проектних організаціях, а також в представництвах закордонних фірм, які займаються розробленням і впровадженням новітніх технологій та обладнання зі зберігання і переробки зерна.

Випускники Національного університету харчових технологій, що отримали освітній ступень магістра за освітньою програмою «Технології зберігання і переробки зерна» працюють в провідних підприємствах зернопереробної галузі України: ТОВ «Активпроект», ТОВ СП «НІБУЛОН», «Кернел Холдінг», «Бюлер АГ» тощо.

Магістри освітньої програми «Технології зберігання і переробки зерна» на сьогодні є найперспективнішими фахівцями харчової  галузі.

Остання зміна: 18 липня 2022