Н У Х Т

Технології органічних харчових продуктів

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою

«Технології органічних харчових продуктів»

На базі випускової кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів вперше в Україні започатковано нову освітню програму «Технології органічних харчових продуктів» для підготовки фахівців освітнього ступеню «Магістр».

Європейські стандарти та актуальні педагогічні технології спрямовані на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, досягнення глибоких фундаментальних і практичних знань з технології та інженерії виробництва органічних харчових продуктів.

Унікальність освітньої програми «Технології органічних харчових продуктів» полягає в тому, що вона дозволяє підготувати висококваліфікованих універсальних фахівців-технологів харчової галузі.

Навчальний матеріал, який використовується для підготовки магістрів, стосується не лише інноваційних та традиційних технологій широкого спектру органічних харчових продуктів, а й знаходиться на стику таких наук та напрямів, як харчова хімія, екологія та екологічна безпека, токсикологія, управління якістю та сертифікація продукції, вітчизняне та міжнародне законодавство в сфері органічного виробництва, аналіз якості харчових продуктів, проектування та організація виробництв тощо. Тісна співпраця колективу кафедри з такими організація як «Органік-Стандарт» та «Органічний рух України» сприяє постійному оновленню навчальних матеріалів на вимогу сучасності.

Майбутні фахівці мають змогу отримати знання, вміння та практичні навички, які необхідні для організації технологічних процесів та орієнтовані на успішну діяльність харчових підприємств, сприяють виготовленню високоякісної харчової продукції, в т.ч. органічної.

Під час навчання здобувачі вищої освіти здобувають висококваліфіковану практичну підготовку та навички науково-дослідної роботи, вирішують актуальні проблеми галузі з використанням сучасних методів досліджень:

 • розроблення нових видів харчових продуктів, в т.ч. органічних, з метою розширення асортименту, покращення якості, інтенсифікації технологічного процесу, надання виробам оздоровчої та профілактичної дії;
 • підвищення конкурентоспроможності харчової продукції органічного напрямку, розроблення та впровадженню перспективних інновацій на виробництві;
 • удосконалення існуючих та розроблення нових прогресивних ексклюзивних ресурсозберігаючих технологій харчових продуктів підвищеної харчової, біологічної цінності, лікувально-профілактичного призначення;
 • аналіз якості та безпечності продукції, застосування стандартних методик досліджень та модифікація існуючих;
 • підбір обладнання для виробництва продукції, яке забезпечить найвищу якість і безпеку;
 • оптимізація технологічних процесів;
 • оформлення заявок на отримання охоронних документів інтелектуальної власності, оформлення нормативної документації на нові розроблені вироби.

Підготовка магістрів за освітньою програмою «Технології органічних харчових продуктів» передбачає професійну та переддипломну практики на провідних підприємствах харчової промисловості різної потужності та виконання науково-дослідної роботи в межах університету за обраною тематикою. Викладацький колектив, методика навчання дають глибоку і всебічну підготовку, змогу відкрити потенціал кожного здобувача вищої освіти, а сучасні навчальні лабораторії створюють необхідні умови для ефективного проведення навчального процесу.

Магістранти беруть участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, представляють нові розробки у галузевих конкурсах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, на яких виборюють дипломи та почесні грамоти. На найвагоміші розробки оформлюють патенти України на винахід та корисну модель.

Майбутні фахівці можуть працювати:

 • на підприємствах харчової промисловості;
 • в науково-дослідних інститутах;
 • у закладах вищої освіти;
 • в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції;
 • в органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю;
 • в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції;

на посадах:

 • директор підприємства;
 • головний інженер;
 • технолог;
 • завідувач лабораторії;
 • завідуючий виробництвом;
 • інспектор з контролю якості продукції;
 • спеціаліст з управління якості та безпечності харчових продуктів та виробництв;
 • менеджер з продажу обладнання та сировинних інгредієнтів для харчової галузі.

Значна увага на кафедрі приділяється розвитку наукових здібностей магістрантів, кращі з яких продовжують навчання в аспірантурі. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації проводиться в аспірантурі та докторантурі.

Нові технології та розробки виконані студентами під керівництвом наших науковців знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички здобуті під час навчання стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту!

Міжнародний ринок органічної харчової продукції стабільно розвивається, а розвиток органічного ринку в Україні є одним із пріоритетних напрямів промисловості, тому немає жодних сумнівів, що за виробництвом органічних продуктів майбутнє харчової галузі, а випускники-магістри освітньо-професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» будуть завжди затребуваними та користуватимуться широким попитом на ринку праці.

 

Остання зміна: 17 липня 2022