Н У Х Т

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою

«Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» передбачає підготовку фахівців для консервної галузі, характер діяльності яких вимагає принципово нової підготовки, поєднання класичних підходів з інноваційними рішеннями.

Сьогодні, як ніколи, країна потребує високоосвічених фахівців. Сучасні консервні підприємства висувають нові вимоги до персоналу. Повноцінний високооплачуваний фахівець має бути яскравою особистістю з сильним самостійним творчим характером, першокласним кваліфікованим фахівцем. Сучасна методика навчання студентів органічно поєднує теорію з практичною діяльністю, ділові ігри та набуття студентами всіх необхідних навиків майбутнього спеціаліста та керівника.

Освітня програма магістерської підготовки має інтегральні, загальні та фахові компетентності, які дозволяють вирішувати у подальшій діяльності завдання дослідницького та інноваційного спрямування як у харчових технологіях, так і зокрема плодо-овочепереробних, сушильних і холодильних галузей харчової промисловості.

Згідно з Дублінськими дескрипторами (DublinDescriptors), розробленими відповідно до ідей Болонського процесу, випускники магістратури:

повинні продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати й порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;

можуть застосовувати свою фахову обізнаність для вирішення завдань у новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі знань;

– спроможні інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення;

– володіють методами проведення сучасних експериментів і можуть давати науково обґрунтовану інтерпретацію отриманих результатів;

– можуть чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки.

Фаховий компонент магістерської програми, розробленої на кафедрі технології консервування, забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів».

Науковий компонент магістерської програми дає змогу формувати більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності. Цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Для цього навчальним планом передбачено вивчення спеціальних дисциплін:

– інноваційні технології в консервній галузі;

– інтелектуальна та промислова власність;

– оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях;
– управління інноваційними проектами;

– науково-дослідницький практикум.

Закінчуючи магістратуру, випускники виконують магістерську роботу, в якій вирішується певна наукова задача, проводяться наукові дослідження. Результати досліджень магістранти представляють на наукових конференціях та публікують в наукових виданнях як в Україні, так і за кордоном.

Завдяки універсальності отриманої освіти випускники стають спеціалістами широкого профілю. Про це свідчить той факт, що добре знаючи новітні технології не тільки консервування продуктів, а й технології зберігання, сушіння та заморожування плодів і овочів, вони можуть відкрити власний бізнес або обіймати керівні посади на консервних заводах, фруктоовочесховищах, супермаркетах – скрізь, де є потреба в застосуванні теплового оброблення, ферментації чи холоду, можуть стати, наприклад, першокласними інженерами-технологами чи головними технологами, завідувачами лабораторій чи виробництв, директорами консервних підприємст!

Усе це дає можливість упевнено себе почувати на кращих підприємствах, які влітку переробляють плоди та овочі, а в зимовий – м’ясо та рибу. Наші спеціалісти вже успішно працюють на таких передових підприємствах, як «САНДОРА», «ЧУМАК», «ВЕРЕС», «ТОРЧИН-ПРОДУКТ» та багатьох інших.

Остання зміна: 17 липня 2022