Н У Х Т

Технології продуктів бродіння і виноробства

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою
«Технології продуктів бродіння і виноробства»

«Fermentation and winemaking products technologies»

Збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту продуктів бродіння і виноробства, модернізація підприємств бродильної промисловості, стрімкий розвиток міні-заводів з виробництва пива, вина, ферментованих і неферментованих безалкогольних напоїв, спиртових дистилятів тощо, у тому числі крафтових продуктів бродіння, вимагають гнучкої організації проектних робіт із урахуванням досягнень світової практики, впровадження новітніх інноваційних технологічних процесів і устаткування. Сучасні тенденції розвитку харчової індустрії вимагають підготовки нових кадрів, здатних  розв’язувати комплексні науково-технічні завдання і генерувати сучасні знання у науково-технічній діяльності.

Головною рушійною силою розвитку будь-якої промисловості є її кадровий потенціал, тому підвищення рівня компетенції випускників закладів вищої освіти, наявність поглиблених теоретичних і практичних навичок, які дозволяють розвивати підприємства, адаптувати і впроваджувати нові технологічні інноваційні рішення є однією з головних вимог сучасного ринку праці.

Освітня програма «Технології продуктів бродіння і виноробства» спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави. Випускники освітньої програми досконало володіють комплексом організаційно-технологічних, дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності функціонування і стратегічного розвитку бродильної промисловості. Підготовку фахівців за освітнім ступенем магістр майже сто років здійснює кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, яка є єдиною в Україні, що охоплює всі професійні напрями бродильної промисловості. Термін навчання за денною і заочною формами навчання – 1,5 роки.

Орієнтація освітньо-професійної програми. Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які  мають володіти: комплексом організаційно-технологічних,  дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності  функціонування і  стратегічного розвитку підприємств бродильної промисловості.

Особливості програми. Освітня програма спрямована на підготовку магістра, який володітиме фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями з бродильної галузі та передбачає поглиблену теоретичну та практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, виробничо-технологічних, науково-дослідних робіт з розроблення та впровадження технічних і технологічних інновацій та виконання і захисту кваліфікаційної роботи з використанням новітніх досягнень науки та промисловості, сучасних інформаційних та комп’ютерних засобів.

Навчальний план, за якими здійснюється підготовка магістрантів, розроблений з врахуванням досвіду провідних європейських та американських навчальних закладів. Значна увага приділяється комп'ютеризації навчального процесу, що дає змогу працювати в дистанційному режимі з проведенням лекційних, лабораторних і практичних занять та захистів кваліфікаційних та курсових робіт в режимі online. Для забезпечення навчального процесу розроблені електронні конспекти лекцій, методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних і курсових робіт, проведення практичних і лабораторних занять, проходження практики.

Обов’язкові компоненти навчання за освітньо-професійною програмою:

Інтелектуальна та промислова власність

Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації

Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях:

Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва продуктів бродіння і виноробства

Модуль 2. Статистично-графічні методи аналізу експериментальних даних

Управління інноваційними проектами

Науково-дослідницький практикум

Інновації в технологіях продуктів бродіння і виноробства, в т.ч. курсовий проект

Менеджмент якості та безпеки продуктів бродіння і виноробства, в т.ч. курсова робота

Професійна практика

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота

Вибіркові компоненти навчання, які охоплюють блок дисциплін загальноуніверситетського каталогу, каталогу спеціальності 181 «Харчові технології та також каталогу вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми, що пропонуються випусковою кафедрою:

Логістичні системи та моніторинг виробництва продуктів бродіння і виноробства

Теоретичні основи логістичних систем у виробництві продуктів бродіння

Організація логістичних систем та моніторингу у виробництві продуктів бродіння і виноробства

Біотехнологічні процеси у технологіях продуктів бродіння і виноробства

Теоретичні основи біотехнологічних процесів у галузі

Біотехнологічні основи бродильної галузі

Крафтові технології продуктів бродіння і виноробства

Сучасні методи підвищення стабільності напоїв

Сучасні методи сенсорної оцінки якості сировини і продуктів бродильних виробництв

Підготовка магістрів супроводжується застосуванням сучасного лабораторного і технологічного обладнання, комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, виконанням творчої науково-дослідної роботи, пов'язаної з дослідженням технологічних процесів, впровадженням нових та удосконаленням існуючих технологій продуктів бродіння і виноробства з використанням найновіших інформаційно-програмних засобів.

Для виконання наукових досліджень також використовуються матеріально-технічна база Проблемної науково-дослідної лабораторії університету, Центру колективного користування, профільних підприємств і наукових установ.

Закріплення теоретичної підготовки і практичних навичок здійснюють під час проходження практики на сучасних підприємствах галузі та в науково-дослідних установах, таких як ЗАТ «ОБОЛОНЬ», ТОВ виробничо-комерційна фірма «Немирівський лікеро-горілчаний завод «NЕМІRОFF», «САН Ін Бев Україна», «Центр культури вина SHABO», АТ «Коблево», ТОВ «Микулинецький бровар», ДНУ Укрспиртбіопрод, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» та багатьох інших, з якими укладено угоди про  науково-технічне співробітництво.

Окрім, традиційних форм навчання магістрантів (денної, дистанційної, заочної)  підготовка здійснюється і за дуальною формою, яка передбачає забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії з поєднанням аудиторного навчання в університеті з набуттям практичних компетентностей і закріпленням теоретичних знань під час роботи на підприємстві, що гарантує робоче місце після завершення навчання. До навчального процесу постійно залучаються провідні вітчизняні та закордонні фахівці і науковці в галузі технології продуктів бродіння і виноробства та суміжних галузей харчової промисловості.

Результати досліджень магістранти доповідають на Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікують в наукових виданнях України і за кордоном, представляють свої роботи на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, захищають патентами України на винахід та корисну модель.

Рівень фахової підготовки здобувачів ОП підтверджується відкритими захистами кваліфікаційних робіт, в тому числі з участю вітчизняних і закордонних роботодавців. Випускники магістратури також можуть продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття освітнього ступеня доктор філософії та набувати додаткові кваліфікації у системі освіти дорослих.

Завдяки ґрунтовній і всебічній підготовці випускники-магістри можуть працювати на державних, приватних або закордонних підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, у закладах вищої освіти, в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції, в органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції, на посадах: директор підприємства, головний інженер, завідувач лабораторії, завідуючий виробництвом, інспектор з контролю якості продукції, спеціаліст з управління якості та безпеки харчових продуктів та виробництв, менеджер з продажу обладнання та сировинних інгредієнтів, добавок для галузі.

Освітньо-професійна програма
«Технології продуктів бродіння і виноробства»
і випускова кафедра чекають зустрічі із своїми магістрантами.

Ми віримо, що Ви зробите правильній вибір!

Остання зміна: 18 липня 2022