Н У Х Т

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою
«Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»

Мета освітньої програми – підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави з питань комплексного розв’язання складних завдань в організаційно-технологічній, проєктно-технологічній, організаційно-управлінській системах функціонування підприємств харчової промисловості, в тому числі тих, що спеціалізуються  на виробництві харчових продуктів оздоровчого призначення та дієтичних добавок.

Магістр із харчових технологій є ключовою фігурою наукового забезпечення інноваційних харчових технологій, передусім в індустрії здорового харчування, фахівцем, який володітиме фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями з впровадженням нових та удосконаленням існуючих технологій оздоровчих продуктів та передбачає поглиблену теоретичну та практичну підготовку для проведення проєктно-технологічних, виробничо-технологічних, науково-дослідних робіт з розроблення та впровадження технічних і технологічних інновацій та виконання і захисту кваліфікаційної роботи з використанням новітніх досягнень науки та промисловості, сучасних інформаційних та комп’ютерних засобів.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має інтегральні, загальні, спеціальні (фахові) компетентності, які забезпечують здатність розв’язувати завдання дослідницького та інноваційного характеру у сфері харчових технологій, у тому числі при виробництві оздоровчих продуктів; здатність генерувати нові ідеї, розробляти та впроваджувати інноваційні харчові технології, оптимізувати склад нових оздоровчих продуктів, управляти якістю та безпекою продукції оздоровчого, лікувального та профілактичного призначення, розвивати зовнішньоекономічні зв’язки харчових підприємств та галузевих організацій, вести ділове спілкування з іноземними партнерами, презентувати результати наукових досліджень і проектів із застосуванням сучасних форм колективного обговорення професійних проблем.  

Ступінь магістра дає можливість займатись науковою, освітньою, аналітичною, експертною, консультативною, управлінською діяльністю у сфері харчових технологій, а також продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, а також набувати додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих.

Магістри з даної освітньої програми мають необхідні навичкидля організаційно-керівної, виробничо-технологічної, науково-дослідницької, торговельно-комерційної діяльності на підприємствах харчової і переробної промисловості. Основний фокус освітньої програми – підготовка освітньо-професійних кадрів, які застосовують і використовують сучасне лабораторне і технологічне обладнання, комп’ютерну техніку та інформаційні технології, а також виконують проектні і науково-дослідні роботи, пов'язані з дослідженням технологічних процесів, впровадженням нових та удосконаленням існуючих технологій оздоровчих продуктів.

Магістри з технологій харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення працюють у престижних компаніях, фірмах та державних установах, у колективах лабораторій з якості харчових продуктів при митницях (головні експерти з харчових продуктів), підприємства «Екомедсервіс» (фахівці з оцінки харчових продуктів та екологічного контролю), ПрАТ «Оболонь», «Кондитерська фабрика «Житомирські ласощі», Кондитерська корпорація «Рошен» (технологи та фахівці з оцінки безпеки харчових продуктів), Українського НДІ «Ресурс» та АТ «Фармак» (спеціалісти з сертифікації технологій та обладнання, гармонізації стандартів), Інституту інтелектуальної власності (експерти з торгових марок), Торгової палати України (експерти з оцінки безпеки та якості продукції), Інституту мікробіології та вірусології НАН України, Інституту технічної теплофізики НАН України (наукові співробітники, керівники наукових проектів), фірми з виробництва та використання біологічно активних добавок до їжі (дієтичних добавок).

Освітня програма «Технології харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії» забезпечує науковими кадрами як сучасні виробництва традиційних харчових і оздоровчих продуктів нової генерації, так і наукові установи харчового, переробного, біотехнологічного, фармакологічного профілю.

Унікальність освітньої програми, сформованої на використанні світового та вітчизняного досвіду зі створення індустрії здорового харчування, полягає у підготовці фахівців нового покоління, здатних поєднувати сучасні знання медицини та харчових технологій. Специфіка освітньої програми передбачає багатопрофільність підготовки фахівців для різних галузей харчової промисловості, що забезпечується формуванням компетентностей та обов’язкових програмних результатів навчання.

 

Остання зміна: 12 липня 2022