Н У Х Т

Технології зберігання, консервування та переробки молока

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою
«Технології зберігання, консервування та переробки молока»

Кафедра технології молока і молочних продуктів є однією із провідних кафедр України з підготовки фахівців за освітнім ступенем магістр зі спеціальності 181 Харчові технології за освітньою програмою «Технології зберігання, консервування та переробки молока».

Модернізація підприємств молокопереробної промисловості, а також стрімкий розвиток міні-заводів і цехів з виробництва сирів, молочних і кисломолочних напоїв, сметани, масла, морозива та ін., у тому числі крафтових молочних продуктів, вимагає гнучкої організації проектних робіт із урахуванням досягнень світової практики, впровадження нових технологічних процесів і устаткування. Вказані тенденції розвитку харчової індустрії вимагають підготовки нових кадрів, здатних  розв’язувати комплексні науково-технічні завдання і генерувати сучасні знання у науково-технічній діяльності.

Саме тому освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки молока» спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави. Випускники освітньої програми досконало володіють комплексом організаційно-технологічних, дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності функціонування і стратегічного розвитку молокопереробної галузі.

Підготовка магістрів супроводжується застосуванням сучасного лабораторного і технологічного обладнання, комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, виконанням творчої науково-дослідної роботи, пов'язаної з дослідженням технологічних процесів, впровадженням нових та удосконаленням існуючих технологій молочних продуктів з використанням найновіших інформаційно-програмних засобів..

Закріплення теоретичної підготовки і практичних навичок магістранти набувають під час проходження практики на сучасних підприємствах галузі та в науково-дослідних установах. Результати досліджень магістранти представляють на наукових конференціях, публікують в наукових виданнях України і за кордоном, представляють свої роботи на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, захищають патентами України на винахід та корисну модель.

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує професійні (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції магістра з вказаної спеціальності. Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, що забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, здатність до самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань, виконання і захисту творчої кваліфікаційної роботи, яка є результатом усієї сукупності успішної реалізації освітнього процесу, передбаченого програмою.

Обовязкові компоненти, які вивчають здобувачі освітнього ступеня «Магістр» у межах освітньої програми «Технології зберігання, консервування та переробки молока» (63 кредити), наступні:

-  Інтелектуальна та промислова власність;

-  Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації;

-  Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях;

-  Управління інноваційними проектами;

-  Науково-дослідницький практикум

-  Інновації молокопереробної галузі;

-  Менеджмент якості та безпечності молочних і молоковмісних продуктів,;

-  Професійна практика;

-  Переддипломна практика;

-  Кваліфікаційна робота.

  Вибіркові компоненти, які забезпечують реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів ОС «Магістр» (27 кредитів) обирають із:

-         загальноуніверситетського каталогу;

-         каталогу спеціальності 181 «Харчові технології»;

-         каталогу освітньої програми.

Випускники освітньої програми здатні до наукової, освітньої, аналітичної, експертної, консультативної та управлінської діяльності у сфері харчових технологій.

Випускники також можуть продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації у системі освіти дорослих.

Аргументи на користь навчання за освітньою програмою «Технології зберігання, консервування та переробки молока»:

  • високий рейтинг та авторитет університету в системі підготовки інженерних кадрів для харчової індустрії;
  • високий рівень підготовки з фахових  дисциплін, що дозволяє розширити кар'єрні можливості і працювати на керівних посадах на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, у закладах вищої освіти, на посадах керівника підприємства, головного інженера, завідувача лабораторії, завідуючого виробництвом, інспектора з контролю якості продукції, спеціаліста з управління якості та безпеки харчових продуктів та виробництв, менеджера та ін.;
  • висока затребуваність фахівців з переробки молока на ринку праці в Україні та інших країнах світу;
  • випускники мають можливість працювати в українських і закордонних компаніях та на підприємствах;
  • універсальність отриманої освіти, що розширює можливості    працевлаштування.

Остання зміна: 13 липня 2022